Діяльність інституту

Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» - є окремим видом установи, яка є юридичною особою.

Освітня, наукова та виховна діяльність в Інституті здійснюється державною мовою відповідно до вимог Конституції України та законів України. Діловодство в Інституті ведеться державною мовою. Інститут є неприбутковою установою.

Інститут є юридичною особою з дня його державної реєстрації та відповідно до законодавства України веде самостійний майновий баланс, володіє майном і коштами, відкриває розрахункові, валютні та інші рахунки в банківських установах. Інститут має печатку із своїм найменуванням, користується символікою, штампами, бланками та іншими реквізитами юридичної особи згідно з чинним законодавством, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і мати обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді.

Діяльність Інституту як вищого навчального закладу провадиться на принципах:

1) автономії та самоврядування;

2) розмежування прав, повноважень і відповідальності Учасників, державних органів та органів місцевого самоврядування, до сфери управління яких належить Інститут та його відокремлені підрозділи, органів управління Інституту та його структурних підрозділів;

3) поєднання колегіальних та єдиноначальних засад;

4) незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій.

Інститут провадить свою діяльність відповідно до Конституції України, законів України «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Цивільного і Господарського кодексів України та інших нормативно-правових актів, чинних міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та Статуту.

Основні завдання Інституту:

1) провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття особами вищої освіти, фахової передвищої освіти, професійно-технічної освіти та інших видів освіти, відповідного ступеня за обраними ними спеціальностями.

2) провадження наукової діяльності шляхом проведення наукових досліджень і забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу, підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації і використання отриманих результатів в освітньому процесі;

3) участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави через формування людського капіталу;

4) формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах;

5) забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, наукової та інноваційної діяльності;

6) створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу їхніх здібностей і талантів;

7) збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства;

8) поширення знань серед населення, підвищення освітнього і культурного рівня громадян;

9) налагодження міжнародних зв’язків та провадження міжнародної діяльності в галузі освіти, науки, спорту, мистецтва і культури;

10) вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці;

11) інші завдання.

Матеріально-технічну базу та фінанси Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» складають основні фонди, оборотні кошти та інші матеріальні і фінансові цінності, вартість яких відображається на самостійному балансі.

Інститут самостійно володіє, користується та розпоряджається коштами і майном, придбаним за рахунок надходжень, одержаних внаслідок господарської або науково-дослідної діяльності, а також за рахунок благодійних і добровільних внесків фізичних та юридичних осіб.

Інститут самостійно організує ведення оперативного та бухгалтерського обліку, веде статистичну звітність згідно з установленими нормами, подає її в установленому порядку до органів, яким законодавством України надано право контролю за відповідними напрямами діяльності, забезпечуючи своєчасний та повний облік і зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей, що надходять з усіх джерел, їх цільове використання з поданням відповідних звітів, встановлених законом, до відповідних державних органів. Інститут звітує про використання та надходження коштів. Кошторис закладу вищої освіти у 2021 році не розроблявся, у зв"язку із започаткуванням освітньої діяльності.

Інститут самостійно розпоряджається доходами та іншими надходженнями, одержаними від надання дозволених законодавством України платних послуг. Таке розпорядження включає в себе право відкривати поточні та депозитні рахунки в банках, збереження коштів на депозитних рахунках банків, право придбання майна та його використання на підставі договорів тощо.

Інститут має право на користування пільгами по сплаті податків, зборів, митних платежів, інших платежів до державного та місцевих бюджетів, що встановлені для вищих навчальних закладів Податковим Кодексом та іншими актами законодавства.

В інституті функціонує 5 кафедр: кафедра конституційного, міжнародного права та публічно-правових дисциплін; кафедра адміністративного права, інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін; кафедра кримінального права, процесу та криміналістики; кафедра філософії, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін; кафедра кібербезпеки, інформаційних технологій та економіки. Структрим підрозділом Інституту є Фаховий коледж.

Освітній процес забезпечує висококваліфікований наково-педагогічний колектив (рейтинг-2021).

Новини

2022-05-18

Нарада з керівниками структурних підрозділів Інституту

Обговорення питань організації освітнього процесу в Київському інституті інтелектуальної власності та права НУ "ОЮА"

Докладніше

2022-05-11

Участь у Міжнародному фестивалі-конкурсі «Прес-весна на Дніпрових схилах 2022»

​Київський інститут інтелектуальної власності та права НУ "ОЮА" взяв участь у онлайн-заходах Міжнародного фестивалю-конкурсу «Прес-весна на Дніпрових схилах 2022».

Докладніше

2022-05-01

Привітання з Днем народження Сергія Васильовича Ківалова

Науково-педагогічний колектив та студенти Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» вітають з Днем народження президента Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА» професора, академіка, Заслуженого юриста України Сергія Васильовича Ківалова.

Докладніше

2022-04-23

Христос Воскрес!

Христос воскрес Великоднє привітання ректора Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ "ОЮА" д.ю.н., проф. Фелика В.І.

Докладніше

2022-04-16

Зміст і структура національного мультипредметного тестування

У межах вступної кампанії 2022 року для вступу на бакалаврат Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» передбачено проведення національного мультипредметного тестування (НМТ)

Докладніше

2022-04-16

ДО УВАГИ ВИПУСКНИКІВ 11-Х КЛАСІВ! НМТ (БЛОК З МАТЕМАТИКИ)

Зміст, структура й оцінювання блоку з математики національного мультипредметного тестування

Докладніше

2022-04-07

До уваги випускників 11-х класів! НМТ (блок з української мови)

Зміст, структура й оцінювання блоку національного мультипредметного тестування з української мови.

Докладніше

2022-04-06

Освітній процес підтримує емоційний стан та гуртує нас для Перемоги

В Київському інституті інтелектуальної власності та права НУ "ОЮА" освітній процес триває в онлайн-режимі

Докладніше

2022-04-03

До уваги вступників 2022 року!

Шановні друзі, війна змінила наші життя, і певні події складно планувати, однак, здобуття вищої освіти є надважливим правом кожного, тому для реалізації цього права у 2022 році Вам необхідно ознайомитись з інформацією, поданою нижче.

Докладніше

2022-02-19

Другий шаховий турнір Відкритого кубку Києва «Гран-прі 64»

У Київському інституті інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» проходить другий шаховий турнір Відкритого кубку Києва «Гран-прі 64»

Докладніше

2022-02-16

Акредитація ОП Право бакалаврського рівня вищої освіти

21-23 лютого 2022 року у Київському інституті інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія" проходитиме акредитаційна експертиза за спеціальністю 081 "Право" за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

Докладніше

2022-01-28

Шаховий турнір "Відкритий Кубок Києва «Гран-прі 64»"

Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» виступив співорганізатором шахового турніру Відкритий Кубок Києва «Гран-прі 64» (28-30 січня 2022р.)

Докладніше

2022-01-24

Запрошуємно на навчання за державним замовленням

Обсяги державного замовлення для Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ "ОЮА"

Докладніше

2022-01-01

З Днем Народження, Василю Івановичу!

1 січня відзначає День Народження ректор Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України ФЕЛИК Василь Іванович

Докладніше