Кафедра інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін


Кафедра інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ «Одеська юридична академія»

В.о. завідувача кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін – Харь Інна Олексіївна, кандидат юридичних наук, доцент


Дисципліни, які забезпечуються кафедрою:

 • «Цивільне та сімейне право»
 • «Зобов’язання відшкодування шкоди»,
 • «Особливості розгляду сімейних спорів»,
 • «Спадкове право»,
 • «Договірне право»,
 • «Цивільний процес»,
 • «Розвиток цивільного процесуального права в умовах інтеграційних процесів в Україні»,
 • «Розгляд окремих категорій цивільних справ в судах»,
 • «Доказування та докази в цивільному судочинстві»,
 • «Господарське право»,
 • «Господарські договори»,
 • «Господарсько процесуальне право»,
 • «Складання судових рішень»,
 • «Використання інформаційних технологій в судах»,
 • «Процесуальні документи в цивільному судочинстві»,
 • «Захист права власності в цивільному процесі»,
 • «Основи інтелектуальної власності»,
 • «Право інтелектуальної власності»,
 • «Захист прав інтелектуальної власності»,
 • «Авторське право і суміжні права»,
 • «Право промислової власності»,
 • «Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності»,
 • «Договори у сфері інтелектуальної власності»,
 • «Міжнародно-правова охорона інтелектуальної власності»,
 • «Право інтелектуальної власності Європейського Союзу»,
 • «Інформаційна безпека в галузі інтелектуальної власності»,
 • «Право інтелектуальної власності в мережі Інтернет»,
 • «ІТ-право та інформаційна безпека»,
 • «Інформаційне право»,
 • «Медіа право»,
 • «Договори у сфері інтелектуальної власності»,
 • «Управління інтелектуальною власністю»,
 • «Маркетинг інтелектуальної власності»,
 • «Оцінка прав інтелектуальної власності»,
 • «Технологічний аудит»,
 • «Конкурентне право»,
 • «Захист інтелектуальної власності від недобросовісної конкуренції»,
 • «Захист прав інтелектуальної власності»,
 • «Експертиза об’єктів права інтелектуальної власності»,
 • «Судова експертиза об’єктів права інтелектуальної власності»,
 • «Набуття прав інтелектуальної власності» та ін.

Кафедра інтелектуальної власності та права утворена в 2010 році у процесі реорганізації Державного інституту інтелектуальної власності відповідно до наказу ректора Одеської національної юридичної академії. З 1 вересня 2018 року кафедру було перейменовано на кафедру інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін. На кафедрі проводять навчальний процес і ведуть наукові дослідження 2 доктора наук, 8 кандидатів наук. Серед штатних викладачів кафедри 1 патентний повірений.

Кафедра інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін є випусковою кафедрою з освітніх програм «Інтелектуальна власність» (08 «Право»), «Управління інтелектуальною власністю» (073 «Менеджмент»). Високо кваліфікаційні науково-педагогічні працівники кафедри забезпечують викладання навчальних дисциплін, які формують у студентів компетентності щодо набуття, здійснення і захисту прав на об’єкти права інтелектуальної власності.

Останніми роками викладачами кафедри підготовлено понад 20 найменувань навчальних посібників (конспектів лекцій), а також методичних розробок щодо підготовки фахівців з питань інтелектуальної власності. Науковий напрям у роботі кафедри – управління інтелектуальною власністю та її комерціалізація. У 2007 році на замовленняГоловного Управління освіти і науки КМДА була виконана наукова робота на тему «Розробка механізмів залучення в господарський обіг м. Києва об’єктів інтелектуальної власності». Кафедра плідно співпрацює з Всесвітньою організацією інтелектуальної власності та Українським науково-технологічним центром щодо реалізації освітніх програм, пов’язаних із підготовкою наукових кадрів.

Персоналії кафедри

Харь Інна Олексіївна - в.о. завідувача кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент.

Освіта : вища - 1989-1993 рр. – навчалася у Санкт-Петербурзькому гуманітарному університеті профспілок (СПбГУП) нафакультеті мистецтв за спеціальністю «організатор народної творчості». У 1995-1998 рр.навчалася в Національній академії внутрішніх справ України (НАВСУ), отримала диплом з відзнакою.
Проходила службу в органах внутрішніх справ з вересня 1994 р. по серпень 1995 р. працювала в Стахановському міському відділі УВС в Луганській обл., вересень 1994 – березень 1995 – інспектор у справах неповнолітніх, з березня 1995 р. по серпень 1995 – в.о. слідчого (Слідчий відділ Стахановського МВ УВС в Луганській обл.).
.З 1995 – 1998 рр. навчання у Національній академії внутрішніх справ України (НАВСУ), м. Київ.
З 1998 – 2000 рр. працювала в УБОЗ ГУ МВС України в м. Києві.
У 2000 році залишила службу в ОВС (капітан ОВС) у зв’язку з переходом на іншу роботу.
З травня 2000 року працювала викладачем, старшим викладачем кафедри цивільного, господарського та кримінального права ВНЗ «Національна академія управління».
З 1.10.2009 р. працювала заступником завідуючого кафедри кримінального права та процесу ВНЗ «Національна академія управління».
У 2010 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Кримінально-правова охорона атмосферного повітря», за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право, наук. керівник Матвійчук Валерій Костянтинович, доктор юридичних наук, професор.
У 2012 році рішенням Атестаційної комісії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту мені присвоєно вчене звання доцента кафедри кримінального права, кримінології, цивільного та господарського права, ВНЗ «Національна академія управління».
З 2014 року – заступник головного редактора щомісячного наукового фахового юридичного видання «Юридична наука» ВНЗ «Національна академія управління». Журнал заснований 27.02.2011. Виходить щомісяця. Свідоцтво про реєстрацію: серія КВ № 20692-10492ПР від 28.04.2014. Журнал «Юридична наука» внесено в оновлений перелік фахових видань з юридичних наук (підстава: Постанова Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України № 153 від 14.02.2014). Журнал «Юридична наука» з 20 квітня 2011 року зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre м. Париж) та внесено в оновлений перелік фахових видань з юридичних наук постановою Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України № 153 від 14.02.2014, крім того, журнал 20 квітня 2011 року зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre м. Парижі - ISSN 2222-5374). Журнал зареєстровано та проіндексовано у таких міжнародних наукометричних каталогах і базах даних: Index Copernicus – з 1 січня 2014 року; Safetylit — з 17 серпня 2016 року; HeinOnline (William S. Hein & Co., Inc.) — з 27. 07. 2017 року
З 28 грудня 2017 року – Вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 26.889.02 з захисту кандидатських дисертацій - спеціальність 12.00.08. ВНЗ «Національна академія управління».
На даний час працює над завершенням підготовки докторської дисертації за темою «Суб’єкт злочину за кримінальним законодавством України: теоретико-методологічні та практичні проблеми»
Дисципліни, що викладає:
забезпечення виконання зобов'язань врегулювання спорів за участі судді, цивільний процес, проблеми цивільного судочинства міжнародне торговельне право, комерційний арбітраж виконавче провадження, проблеми цивільного процесу цивільно-правовий захист немайнових прав фізичних осіб , процесуальні документи в цивільному судочинстві.


Шишка Роман Богдановичпрофесор кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін, доктор юридичних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України.

Дисципліни, що викладаються: «Цивільне та сімейне право», «Проблеми цивільного та сімейного права», «Цивільне право», «Проблеми цивільного права», «Сімейне право», «Адаптація цивільного законодавства в Україні до приватного права ЄС».

Напрям наукових інтересів: правове регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності, авторське право, проблеми юридичних осіб корпоративного права, договірне право, загальна теорія деліктів та цивільної відповідальності.

Кузьменко Любов Григорівна – доцент кафедри інтелектуальної власності і права, кандидат економічних наук, доцент, старший науковий співробітник, заслужений економіст України.

Дисципліни, що викладаються: Корпоративне право, Захист від недобросовісної конкуренції, Управління інтелектуальною власністю, Цивільно-правовий захист прав інтелектуальної власності, Конкурентне право ЄС.

Напрям наукових інтересів: особливості застосування конкурентного права в Україні, міжнародний досвід застосування конкурентного права та можливості його застосування в Україні, захист інтелектуальної власності від недобросовісної конкуренції, конкурентна та антимонопольна політика, проблеми захисту прав інтелектуальної власності в Україні.

Макаришева Тетяна Степанівна – доцент кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник.

Дисципліни, що викладаються: Експертиза об`єктів патентного права та нетрадиційних об`єктів права інтелектуальної власності, Експертиза комерційних позначень та об`єктів художнього дизайну, Набуття прав інтелектуальної власності на комерційні позначення та об`єкти художнього дизайну, Набуття прав інтелектуальної власності на об`єкти патентного права та нетрадиційні об`єкти права інтелектуальної власності, Право промислової власності, Судова експертиза об`єктів права інтелектуальної власності, Судова експертиза у сфері інтелектуальної власності

Напрям наукових інтересів: правове регулювання відносин у сфері творчості, патентне право, право промислової власності,експертиза об’єктів права промислової власності та комерційних позначень, набуття прав на об’єкти права промислової власності, судова експертиза об’єктів права інтелектуальної власності.Мельник Ольга Олегівна– кандидат юридичних наук, адвокат, викладач кафедри інтелектуальної власності та цивільно - правових дисциплін.

Дисципліни, що викладаються: Проблема цивільного права, Розгляд окремих категорій цивільних справ, Юридичний супровід бізнесу, Відповідальність суб'єктів господарювання, Зобов'язання відшкодування шкоди, Практика ЄСПЛ в цивільному судочинстві, Судові експертизи у цивільному судочинстві, Адаптація цивільного законодавства України до приватного права ЄС, Виконавче провадження, Забезпечення виконання зобов'язань.

Напрям наукових інтересів: договірне застереження про форс-мажор за цивільним законодавством України, цивільне право, договори у цивільному праві України.

Чернявська Олена Валеріївна – старший викладач кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін.

Дисципліни, що викладаються: «Історія Одеської школи права», «Патента інформація і документація», «Основи евристики», «Патентно-кон’юктурні дослідження», «Маркетинг інтелектуальної власності».

Напрям наукових інтересів: розвиток технологій і техніки та їх вплив на історію людства, історія авіації та космонавтики, право промислової власності, психологія соціальних комунікацій.

Гоголіна Галина Володимирівна, кандидат юридичних наук

Дисципліни, що викладає:
Виконавче провадження, Цивільне право, Основи судового захисту цивільних прав, Цивільно-правове регулювання забудови, Спадкове право, Вступ до приватного права, Цивільно-правовий захист немайнових прав фізичних осіб, Проблеми цивільного права, Електронна комерція, Адаптація цивільного законодавства до приватного права ЄС, Спортивне право, Правова охорона інтелектуальної власності у мережі Інтернет, ІТ-право та інформаційна безпека, Захист прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет, Цивільне та сімейне право

Мудрицька Катерина Олексіївна – викладач кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін.

Дисципліни, що викладаються: «Господарське право», «Господарське процесуальне право», «Процедури банкрутства та арбітражне управління», «Господарське судочинство», «Господарський процес», «Основи цивільного судочинства», «Медіа право», «Правова охорона інтелектуальної власності у мережі Інтернет».

Напрям наукових інтересів: процесуальні особливості розгляду спорів про порушення прав інтелектуальної власності на сайтах в мережі Інтернет, застосування окремих цивільно-правових способів захисту у мережі Інтернет, правові засади регулювання цивільних відносин у мережі Інтернет.


Кісіль Наталія Валеріївна – старший викладач кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін.

Дисципліни, що викладаються: «Авторське право і суміжні права», «Основи інтелектуальної власності», «Судова експертиза об'єктів права інтелектуальної власності», «Судові експертизи у цивільному судочинстві», «Судовий захист прав інтелектуальної власності».

Сумісники кафедри:

Сердюк Геогргій Нікандрович – доцент кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін, кандидат технічних наук.

Дисципліни, що викладаються: «Інноваційне право», «Право інтелектуальної власності».

Напрям наукових інтересів: інноваційна політика у сфері інтелектуальної власності, сучасні інноваційні системи.

Бібліографія кафедри

Харь Інна Олексіївна
Науково-практичні коментарі

1. Матвійчук В.К., Харь І.О. Науково-практичний коментар до Кодексу адміністративного судочинства України в двох томах. Т.1. / В. К. Матвійчук, І. О. Харь // Науково-практичний коментар. Т.1. – К.: КНТ, 2007. – 788 с.

2. Матвійчук В.К., Харь І.О. Науково-практичний коментар до Кодексу адміністративного судочинства України в 2—х томах / В. К. Матвійчук, І. О. Харь // К.: Алерта КНТ, 2008. — Т. 2. — 752 с.

3. Матвійчук В.К., Харь І.О. Кодекс адміністративного судочинства України. Науково-практичний коментар. Зі змінами та доповненнями. В 2-х томах. Том 2. - К.: Алерта, КНТ, 2009. – 799 с.

4. Матвійчук В.К., Харь І.О. Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального кодексу України / В.К. Матвійчук, І.О. Харь. - К.: Алерта КНТ; ЦУП. — 2010. — 460 с.

Підручники, навчально-методичні комплекси, навчальні посібники з грифом МОН

5. Харь І.О. Навчально-методичний комплекс з курсу “Цивільне право України. Загальна частина”. – Київ: ВНЗ «Національна академія управління». –2004 р. – 180 с.

6. Матвійчук В.К., Харь І.О. Практикум з курсу “Цивільне право України. Загальна частина”: Навчальний посібник. – К.: АСК, 2004. - 570С.

7. Матвійчук В.К., Харь І.О. Практикум з курсу “Кримінальне право України. Загальна частина”: Навчальний посібник. – К.: АСК, 2004. - 470 С.

8. Матвійчук В.К., Харь І.О. Практикум з курсу “Міжнародний комерційний арбітраж” в семи книгах. - Книга І: Навчальний посібник.– К.:КНТ,2006.-326С.

9. Матвійчук В.К., Харь І.О. Практикум з курсу “Міжнародний комерційний арбітраж” в семи книгах.- Книга ІІ:Навчальний посібник.– К.: КНТ,2006.-413 С.

10. Матвійчук В.К., Харь І.О. Цивільне право України. Загальначастина: Практикум. Навчальний посібник. – К.: КНТ, 2006. – 570 с. (з грифом МОН).

11. Матвійчук В.К., Харь І.О. Цивільне право України. Загальна частина. Навчально – методичний комплекс. –К.: НАУ, 2010. – 160 с.

12. Матвійчук В.К., Харь І.О. Навчально – методичний комплекс з курсу «Сімейне право України» – К: НАУ, 2010. – 89с.

13. Матвійчук В.К., Харь І.О. Цивільне право України. Загальна частина: Навчально-методичний комплекс / В.К. Матвійчук, І.О. Харь. – К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2011. – 210 С.

14. Матвійчук В.К., Харь І.О. Кримінальне право України: Особлива частина – розділи І, ІІ: Практикум: Навчальний посібник. – К.: КНТ, 2008 – 256с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 1.4/18-Г-753 від 17.05.2007р.)

15. Матвійчук В.К., Харь І.О. Кримінальне право України. Загальна частина: Навчально-методичний комплекс /В.К. Матвійчук, І.О. Харь. – К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2012. – 234 С.

16. Матвійчук В.К., Харь І.О. Міжнародний комерційний арбітраж. Кн.1 Практикум. Навчальний посібник. – К.: КНТ, 2007. – 357с.

17. Матвійчук В.К., Харь І.О. Міжнародний комерційний арбітраж. Кн.2 Практикум. Навчальний посібник. – К.: КНТ, 2007. – 346с.

18. Матвійчук В.К., Харь І.О. Міжнародний комерційний арбітраж: Навчально-методичний комплекс /В.К. Матвійчук, І.О. Харь. – К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2012. – 142 С.

19. Харь І.О., Цивільне право України (у запитаннях та відповідях): навчальний посібник: Практикум/ За заг. ред. В.К. Матвійчука, І.С. Тімуша / І.О. Харь, Ю.В. Нікітін, Р.Б. Прилуцький. - К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2013. — 348 с.

20. Харь І.О. Кримінальне право України і міжнародне право. / За заг. ред. В.К. Матвійчука. - К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2014. — 348 с.

21. Матвійчук В.К., Харь І.О., Нікітін Ю. В., Денисов С.Ф., Стрельцов Є.Л., Баранівський В.Ф. Кримінологія: Підручник / за заг. ред. В. К. Матвійчука, Ю.В. Нікітіна, С.Ф. Денисова, Є.Л. Стрельцова, В.Ф. Баранівського. 2-ге вид., перероб. та допов. – К.: Національна академія управління, 2018. –500 с.

Монографії

22. Харь І. О. Кримінально-правова охорона атмосферного повітря: Монографія. – К.: Національна академія управління, 2011. – 192 с

23. Харь І.О., Матвійчук В.К. Забруднення атмосферного повітря: кримінальна відповідальність, досудове слідство та запобігання: [монографія] / І.О. Харь. В.К. Матвійчук, — К.: ВНЗ «Національна академія управління». 2013. — 272 с.

24. Харь І.О. Суб’єкт злочину незаконне полювання / І.О. Харь // Правова система України в епоху глобалізаційного поступу: [монографія]; за заг. ред. докт. юрид. наук, проф. В.К. Матвійчука. — К.: ВНЗ «Національна академія управління». 2014. — С.179 — 185

25. Харь І.О, Радзівілл О.А. Відмежування складу злочину забруднення атмосферного повітря від суміжних складівзлочинів, передбачених ст.ст. 113, 271 та 441 КК України і аналогічного адміністративного делікту / І.О. Харь, О.А Радзівілл // Протидія злочинності та адаптація кримінального законодавства і права до законодавства і права Європейського союзу: [монографія]; за заг. ред. докт. юрид. наук, проф. В.К. Матвійчука. — К.: ВНЗ «Національна академія управління». 2014. — С.455 — 466.

26. Харь І.О. Правова система України в епоху глобалізаційного поступу / В.К. Матвійчук, І.О. Харь, Гіда Є.О., Костенко О.М., та ін. // [монографія]; за заг. ред. докт. юрид. наук, проф. В.К. Матвійчука. — К.: ВНЗ «Національна академія управління». 2014. — 486 с .

27. Харь І.О. Актуальні проблеми суб’єкта злочину забруднення, засмічення та виснаження водних об’єктів / І.О. Харь // Актуальні проблеми кримінального права, кримінології та кримінально-виконавчого права в Україні: [монографія]; за заг. ред. докт. юрид. наук, проф. В.К. Матвійчука. — К.: ВНЗ «Національна академія управління». 2014. — С. 414 — 428

Довідники

26. Матвійчук В.К., Харь І.О.Велика українська юридична енциклопедія : у 20т. Том 17 : Кримінальне право / редкол.: В. Я. Тацій (голова), В. І. Борисов (заст. голови) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 2017. – 1064 с.

Статті у наукових фахових виданнях

1. Харь І. О.Предмет складу злочину забруднення атмосферного повітря, як найважливіша складова безпеки діяльності всього живого/ І.О. Харь // Право і безпека. Науковий журнал. – 2005. - № 4,6. – С.109-112.

2. Інна Харь. Деякі дискусійні питання кримінальної відповідальності за забруднення атмосферного повітря / І.О. Харь // Юридична Україна. - Київ: Юрінком Інтер. – 2006. - № 4. – C.82-87.

3. Харь І. О. Порівняльно – правова характеристика складу злочину забруднення атмосферного повітря за законодавством України та законодавством деяких зарубіжних країн / І.О. Харь // Бюлетень Міністерства Юстиції України. – 2006. - № 8. – С. 73-80.

4. Харь І. О. Кваліфікуючі ознаки складу злочину забруднення атмосферного повітря: теоретичні та практичні аспекти / І.О. Харь // Бюлетень Міністерства Юстиції України. – 2007. - № 6. – С. 102-110.

5. Інна Харь. Суб’єкт злочину забруднення атмосферного повітря / І.О. Харь // Юридична Україна. - Київ: Юрінком Інтер. – 2007. - № 8. – С. 94-100.

6. Інна Харь. Суб’єктивна сторона складу злочину забруднення атмосферного повітря / І.О. Харь // Вісник Прокуратури. – 2007. - № 9. – С. 49-55.

7. Харь І.О. Витоки, історія кримінально-правової охорони атмосферного повітря та сучасний стан проблеми / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 3. – 2011. – С. 152-157.

8. Харь І.О. Теоретичні та прикладні проблеми суб’єкта складу злочинів проти навколишнього природного середовища / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 4-5. – 2011. – С. 110-119.

9. Харь І.О. Суб’єкт злочинів проти основ національної безпеки України / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 6. – 2011. – С. 105-110.

10. Харь І.О. Теоретичні та методологічні проблеми, що стосуються суб’єкта злочинів / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 1. – 2012. – С. 96-106.

11. Харь І.О. Діяння і способи вчинення злочину, передбаченого ст. 241 КК України / І.О. Харь// Держава та регіони . Серія: ПРАВО. – 2012. - № 1. - С. 214-217.

12. Харь І.О. Суб’єкт складу злочину, передбаченого статтею 384 Кримінального кодексу України / І.О. Харь // Бюлетень міністерства юстиції України. – 2012. - № 12. – С. 89- 96.

13. Харь І.О., УшицькийО.А. Поняття і суспільна небезпечність складу злочину, передбаченого ст. 248 Кримінального кодексу України / І.О. Харь., О.А.Ушицький- К.: – «Юридична Наука». – № 2. – 2012. – С. 69-74.

14. Харь І.О. Теоретичні та прикладні проблеми суб’єкта злочинів проти здоров’я особи за КК України / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 2. – 2012. – С. 96-106.

15. Харь І.О., Білецька О.О. Особисті немайнові блага: види та способи захисту / І.О. Харь, О.О. Білецька. - К.: – «Юридична Наука». – № 3. – 2012. – С. 52-57.

16. Харь І.О. Суб’єкт злочинів проти волі, честі та гідності особи / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 4. – 2012. – С. 134-141.

17. Харь І.О. Суб’єкт складу злочину незаконне полювання / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 9. – 2012. – С. 77-82.

18. Матвійчук В.К., Харь І.О., Погорєлова Т.Ф. Посадова особа: теоретичні та прикладні проблеми / В.К. Матвійчук, І.О. Харь, Т.Ф. Погорєлова. - К.: – «Юридична Наука». – № 2. – 2013. – С. 78-85.

19. Харь І.О. Суб’єктивні ознаки і їх вплив на кваліфікацію діяння, вчиненого способом особливо жорстокого поводження / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 4. – 2013. – С. 104-112.

20. Харь І.О. Суб’єктивні ознаки злочину, передбаченого ст. 109 КК України / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 11. – 2013. – С. 67-80.

21. Харь І.О. Необхідна сучасна концепція суб’єкта злочину за кримінальним законодавством України / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 3. – 2014. – С. 100-106.

22. Харь І.О. Посадова особа: теоретичні та прикладні проблеми / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 8. – 2014. – С. 99-106.

23. Чугаєнко Ю.О., Харь І.О. Вплив суб'єктивних ознак на кваліфікацію діяння, вчиненого з особливою жорстокістю / Ю.О. Чугаєнко, І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 2. – 2016. – С. 166-176.

24. Харь І. О. Теоретичні та прикладні проблеми суб’єкта злочину в сфері охорони навколишнього природного середовища / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 3. – 2016. – С. 127 - 145.

25. Харь І.О. Суб’єкт злочинів проти життя особи: проблеми теорії і практики / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 4. – 2016. – С. 144 - 163.

26. Харь І.О. Суб’єкт злочинів проти здоров’я особи: проблеми теорії і практики / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 5. – 2016. – С. 46 - 87.

27. Харь І.О. Суб’єкт злочинів проти статевої свободи і статевої недоторканості: проблеми теорії та практики / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 6. – 2016. – С. 94- 117.

28. Харь І.О. Теоретичні і прикладні проблеми суб’єкта злочинів проти волі, честі та гідності особи за КК України / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 7. – 2016. – С. 92- 116.

29. Харь І.О. Теоретичні і прикладні проблеми суб’єкта злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 8. – 2016. – С. 96- 129.

30. Харь І. О. Теоретичні та прикладні проблеми суб’єкта злочинів проти власності / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 9. – 2016. – С. 69-98.

31. Харь І.О. Теоретичні і прикладні проблеми суб’єкта злочинів у сфері господарської діяльності, передбачених стст. 199-201, 203-1, 203-2, 204-205, 205-1, 206, 206-2, 209, 209-1, 210 КК України / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 10. – 2016. – С. 157-201.

32. Харь І.О. Суб’єкт злочинів у сфері господарської діяльності, передбачених статтями 211 ─ 212, 212-1, 213, 216, 218-1, 219, 220-1, 220-2, 222, 222-1, 223-1, 223-2, 224, 227, 229, 231 ─ 232, 232-1, 232-2, 233 Кримінального кодексу України / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 11. – 2016. – С. 73-104.

33. Харь І.О. Теоретичні і прикладні проблеми суб’єкта складів злочинів проти громадської безпеки / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 12. – 2016. – С. 83-103.

34. Харь І.О. Суб’єкт злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 2. – 2017. – С. 99-124.

35. Харь І.О. Теоретичні і прикладні проблеми суб’єкта складів злочинів проти безпеки виробництва / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 1. – 2017. – С. 54-66.

36. Харь І.О. Суб’єкт злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 2. – 2017. – С. 99-124.

37. Харь І.О. Суб’єкт злочинів проти громадського порядку і моральності/ І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 3. – 2017. – С. 98-112.

38. Харь І.О. Суб’єкт злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти здоров’я населення / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 4. – 2017. – С. 41-60.

39. Харь І.О. Суб'єкт злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 5. – 2017. – С. 149-167.

40. Харь І.О. Суб'єкт злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян і злочини проти журналістів / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 7. – 2017. – С. 126-142.

41. Харь І. О. Суб’єкт злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 8. – 2017. – С. -----.

42. Харь І. О. Витоки та генеза суб'єкта злочину на теренах України в третьому (ХІ-ХІV стст.) і четвертому (ХІV ст. і до початку ХVІІІ ст.) періодах розвитку державності / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 10. – 2017. – С. 85-104.

43. Харь І. О. Витоки та ґенеза суб'єкта злочину в п’ятому – восьмому періодах за кримінальним законодавством на теренах України / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 11. – 2017. – С. 82-101.

44. Харь І.О. Суб’єкт злочинів проти встановленого порядку несення військової служби / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 12. – 2017. – С. 138-174. (Хмельницьк)

45. Харь І. О. Суб’єкт злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 1. – 2018. – С. 186-204.

46. Харь І. О. Виконавець злочину невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чиінших установлених законом виплат./ І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 5. – 2018. – С. 115-126.
47. Харь І. О. Теоретичні підходи щодо визначення суб’єкта злочину завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою, передбаченого ст. 371 КК України / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 6. – 2018. – С. 78-102.
48. Харь І. О. Теоретичні та практичні питання стосовно суб’єкта злочину відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов'язків/ І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 7. – 2018. – С. 92-117.

Конференції ( виступи, тези доповідей, у яких додатково відображені наукові результати дослідження)

49. Харь Інна Олексіївна. Єдність стандартів Європейських держав щодо визначення предмета складу злочину забруднення атмосферного повітря / І.О. Харь // Реформування правової системи України: Проблеми і перспективи розвитку в контексті європейських інтеграційних процесів. Міжнародна науково-практична конференція (Київ, 28‑29 квітня 2004 р.). – К.: Національна академія управління, 2004. – С.480‑ 488.

50. Харь Інна Олексіївна. Інша зміна природних властивостей атмосферного повітря в контексті особистої безпеки людини та суспільної небезпечності такого діяння / І.О. Харь // Національна безпека України: стан, кризові явища та шляхи їх подолання. Міжнародна науково-практична конференція (Київ, 7‑8 грудня 2005 р.). Збірник наукових праць. – К.: Національна академія управління, 2005. – С. 237‑242.

51. Харь І.О. Відмежування адміністративно-правових деліктів, передбачених ст.ст.78, 78¹, 79, 80, 81 КУпАП від злочинного забруднення атмосферного повітря / І.О. Харь// Адміністративне право і процес: шляхи вдосконалення законодавства і практики: 36. Матеріали міжнародної наукової практичної конференції (м. Київ, 22 грудня 2006 р.). – К.: КНІВС, 2006. – С. 140‑142..

52. Харь І.О. Розмежування складу злочину, передбаченого ст. 241 КК України від суміжних діянь / І.О. Харь // Актуальні проблеми кримінального права та кримінології. – Донецьк, 2009. – С. 105-107.

53. Харь І.О. Суб’єкт злочину за Кримінальним законодавством України: нові концептуальні підходи до його розуміння. Актуальні проблеми юридичної науки – 2012 : матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Актуальні проблеми юридичної науки – 2012»], (Київ, 14 грудня 2012 р.) / За заг. ред. В.К. Матвійчука, Ю.В. Нікітіна, М.І. Карпенка/– Київ, 2013. -С. 456-461 (468с.)

54. Харь І.О. Необхідні нові теоретичні підходи до суб’єкта злочину / І.О. Харь // Громадянське суспільство як екзистенція демократичного суспільства: Матеріали ХІІІ науково—практичної конференції / В.К Матвійчук. - К.: ВНЗ «Національна академія управління». – 2013. – С. 151-152.

55. Харь І.О. Необхідна сучасна концепція суб’єкта злочину за кримінальним законодавством України / І.О. Харь // Актуальні проблеми юридичної науки. — [матеріали міжнародної науково-практичної конференції]. (Київ, 21 березня 2014 р.) / за Заг. ред. д.ю.н: В.К. Матвійчука, Ю.В. Нікітіна, Гіди Є.О.— Київ, 2014. — 324 с. (С. 58—61)

56. Харь І.О. Суб’єкт злочинів проти основ національної безпеки України / І.О. Харь //Теоретико-прикладні засади правової науки: сучасний вимір : матеріали наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 25.12.2014 р.) / редкол.: Т. А. Денисова, (голов. ред.), С. В. Дьоменко (заст. голов. ред.) та ін. – Запоріжжя: Вид. ФОП Зеленкевич Л.П., 2014. – 204 с. – С.192-194

57. Харь І.О. Суб’єкт злочину незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму за ч.1 ст. 158-2 КК України / І.О. Харь //Проблеми науки кримінального права та їх вирішення у законотворчій та правозастосовній діяльності: матеріали між нар. наук.-практ. конф., 8-9 жовт. 2015 р. / редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І.Борисов (заст.. голов. ред.) та ін. – Х.: Право, 2015. – 528 с. (С. 258 – 261)

58. Харь І.О. Класифікація суб’єктів злочину: важлива теоретична проблема / І. О. Харь // Актуальні проблеми реформування кримінального та кримінального процесуального права в умовах інтеграційних процесів: Міжнародна науково-практична конференція (присвячена 10-річчю Інституту управління та права Запорізького національного технічного університету (20 травня 2017 року). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – С.240-243

59. Харь І.О. Теоретичні і методологічні проблеми дослідження суб’єкта злочину: позитивне спрямування / І. О. Харь // Оптимізм і песимізм: амбівалентність українського соціуму в духовному і матеріальному вимірах: ХVІ Науково-практична конференція (Київ, 18 травня 2017 р.). – Київ: ВНЗ «Національна академія управління», Науково-дослідний інститут праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики України і НАН України, 2017. – С.125-127

60. ХарьІ. О. Теоретичні і прикладні проблеми суб’єкта складів злочинів проти безпеки виробництва / І. О. Харь // ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Закарпатські правові читання» (Ужгород, 20-22 квітня 2017 року). – Ужгород: Ужгородський національний університет. - 2017. – С. 85-89

61. ХарьІ. О. Cуб’єкт злочинів проти громадського порядку та моральності / І. О. Харь // Міжнародна науково-практична конференція «Наука та сьогодення» (Київ, 30-31 серпня 2017 року). – Київ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЦЕНТР НАУКИ. - 2017. – С. 112-115.

62. ХарьІ. О. Суб’єкт злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку Юридична наука і практика: пошук правової гармонії: збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції «Актуальна юриспруденція», м. Київ, 5 жовтня 2017 року. Тези наукових доповідей. – К.: Видавничий дім «АртЕк», 2017. – С.157-158.(207 с.)

63. ХарьІ. О. Суб'єкт злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації. Уголовная юстиция: законодательство, теория и практика : сб. материалов VІІІ Респ. науч.-практ. конф. студентов, магистрантов и аспирантов, Брест, 20 окт. 2017 г. / Брест. гос. ун-т им. А. С. Пушкина ; редкол.: О. Н. Иванчина (отв. ред.) [и др.]. – Брест : БрГУ, 2018. – С. 100-104 (260 с.)

64. ХарьІ. О. Суб’єкти злочинів проти встановленого порядку несення військової служби, передбачені стст. 402, 403, 404 КК України / І.О. Харь. - Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності : тези ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 2 березня 2018 року). – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2018. – С. 226-228 (580 с.)

65. Харь І.О. Суб’єкт злочину проти осіб та установ, що мають міжнародний захист (СТ. 444 КК України) . Кримінальне право в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 25 травня 2018 року. – Одеса: НУ «Одеська юридична академія», кафедра кримінального права, 2018. – С. 182-184.(260 с.)

66. Харь І.О. Суб’єкт злочину щодо економічних злочинів та діянь проти правосуддя в кримінальному уложенні 1903 р. Національна безпека у фокусі викликів глобалізаційних процесів в економіці матеріали Міжнародної наукової Інтернет-конференції(Київ, 28-29 червня 2018 року) / ВНЗ «Національна академія управління». Міжнародна академія інформатики. Азербайджанский Государственный экономический университет – Київ: НАУ. – 2018. – С. 94-95 (108 с.)

Шишка Роман Богданович

Монографії

 • Шишка Р.Б. Правова охорона інтелектуальної власності: авторсько-правовий аспект: монографія. Х: Нац. ун–т внутр. справ. 2002. 354с.
 • Шишка Р.Б. Актуальні проблеми цивільноправової відповідальності // Правова система України в умовах сучасних національних та міжнародних тенденцій розбудови державності : монографія. За заг. ред. проф. Бошицького Ю.Л., Київський університет права НАН України. – К.: Кондор-Видавництво. 2012.
 • Шишка Р.Б. Особисті немайнові права у сфері інтелектуальної власності Доктринальні засади розвитку держави та права: національні та міжнародні аспекти: монографія / заг. ред. проф. Бошицького Ю.Л. Київський університет права. – К.: Видавництво Ліра-К. 2014. – С.174 – 184.
 • Шишка Р.Б. Механизм правового регулирования перевозок //Правовая система и вызовы современной жизни : монография / [ авт. кол. Д.С. Абрикосов, С.В. Голикова, Г.С. Заровнева и др.] – Одесса : КУПРИЕНКО СВ, 2014. – С.58 – 66.
 • Шишка Р.Б. Відшкодування збитків і шкоди, заподіяних службовим особам державних органів і органів місцевого самоврядування //Відповідальність у приватному праві: монографія / [І. Безклубий, Н. Кузнєцова, Р. Майданик та ін] за заг. ред. І. Безклубого. – К.: Грамота, 2014. – С.296 – 306
 • Господарсько-правове регулювання суспільних відносин : монографія /За ред. д.ю.н., проф. Р.Б. Шишки. – К. : «МП Леся», 2015. – С.184 с.
 • Шишка Р.Б. Методологія приватного права //Сучасні інститути держави та права: проблеми теорії та практики [Текст]: монографія / Київс. ун-т права НАНУ; За заг. ред. Ю.Л. Бошицького. Львів. СПОЛОМ, 2015, -С. 129-135
 • Шишка Р.Б, Генеза та природа спортивного права // Спортивне право: актуальні проблеми : монографія /Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова, Н.Ю. Голубєва [ та ін.] ; голов.ред. Є.О. Харитонов ; НУ ОЮА. – Одеса ; Юридична літерату-ра. 2018. – С.26-42

Підручники, навчальні та навчально-методичні посібники

 • Шишка Р.Б. Інвестиційне право України посібник. – К. Видавництво Ліра-К, 2015. – 224 с.
 • Цивільне право України: підручник Особлива частина За заг. ред. проф. проф. Р.Б. Шишки. – К. Видавництво Ліра-К, 2015, -1024
 • Шишка Р.Б. Інвестиційне право України : посібник –К.: Видавницво МП «Леся», 2015. – 324 с.
 • Право інтелектуальної власності авторсько-правовий аспект : навч. посібник для вищ. навч. закл. / Т.І. Биркович, І.С. Боднар, Р.Б. Шишка, І.М. Сопілко, Н.В. Філик та ін.; МОН України , МК України, КНКіМ. - К.: Вид. центр КНУКіМ 2015. – 280 с. Глави 1,2.12.
 • Мала енциклопедія права інтелектуальної власності :видання друге виправл. і доповн. / За заг. ред. професорів Ю.Л. Бошицько-го (кер. кол. укладачів) та Р.Б. Шиш-ки (наук. редактор): Укладачі Ю.Л. Бошицький, В.В. Луць, Р.Б. Шишка.,- 2015. –
 • Цивільне право в Україні : лекції проф. Р.Б. Шишки. Частина перша. –К.: 2016. - 369с.
 • Сучасні проблеми цивільного права ы процесу : навч. посіб. / С.О. Сліпченко, О.В. Синєгубов, В.А. Кройтор та ін.: за ред. Ю.М. Жорнокуя та Л.В. Красицької. – Харків. Право. 2017.
 • Цивільне право України: підручник. 2-ге вид. перероб. та доп. У 2-х частинах. Ч.1 ЗагальнаЗа заг. ред. проф. проф. Р.Б. Шишки (кер авт. кол.). – К. Видавництво Ліра-К, 2018, -736с.
 • Цивільне право України: підручник. 2-ге вид. перероб. та доп. У 2-х частинах. Ч.2 Особлива. За заг. ред. проф. проф. Р.Б. Шишки (кер авт. кол.). – К. Видавництво Ліра-К, 2018. -996с.

Коментарі

 • Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2-х т. 3-є вид, перероб та доп. /За ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнецової, В. В.Луця. - К.:Юрінком Інтер. 2008. –Т.І. 832с.-
 • Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у 2 т. 4-те вид. перероб та допов. / за ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. – К. : Юрін-ком Інтер, 2011.– Т. 1. – 808 с.
 • Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у 2 т. – 5-те вид. перероб та допов. / за ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. – К. : Юрінком Інтер, 2013.– Т. 1. – 832 с.
 • Науково-практичний коментар господарського процесуального кодексу України: За заг. ред. Р.Б. Шишки. -К.: Вид-во Центр учбової літератури – 2017. – 236 с.
Статті у періодичних виданнях
 • Шишка Р.Б. Механізм правового регулювання цивільних правовідносин // Про українське право. Часопис кафедри теорії та історії держави і права Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. / За ред. проф. І. Безклубого. –К.: 2012. –Чис. УІ. – С. 223 - 230.
 • Шишка Р.Б. Цивільно-правова відповідальність і деліктне зобов’язання //Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. Випуск 1/2012.– С.271 -280
 • Шишка Р.Б. Новий підхід до проблем оборотоздатності об’єктів особистих немайнових прав (рецензія на монографію: Сліпченко С. О. Оборотоспособность объектов личных неимущественных прав, обеспечивающих социальное бытие физического лица : монография / Х. : ФОП Мичурина Н.А., 2011. – 336 с. //Управління та право 1/ 2012 – с.94 -95
 • Шишка Р.Б. Современные тенденции в охране авторского права ЕС //Власть закона. 2 ,2012. –С. 89-95.
 • Шишка Р.Б. Типологія цивільно-правових договорів //Право та управління 2, 2012. – С 1007 – 1019
 • Шишка Р.Б. Цивільно-правова відповідальність та деліктне зобов’язання // Сучасні проблеми приватного права: Збірник наукових праць присвячених 80-ій річниці з Дня народження Ярославни Миколаївни Шевченко/ відп. Ред.. Н.С. Кузнєцова, Р.О. Стефанчук. К.: ВГО «Асоціація цивілістів України» ВГО «Асоціація цивілістів України» - Камянець-Подільський , ТОВ «Друкарня Рута» 2012. - С.437- 460
 • Шишка Р.Б. Спасибі, що зустрілись на моїй життєвій дорозі. // Наше право. - №2. - ч.3. - 2012, -С. 73-75
 • Шишка Р.Б. Установление личности и объема полномочий обратившизся за совершением нотариальных действий //Цивилистическая процессуальная мысль. Международный сборник научных статей. Выпуск 2 «Нотариальный процесс» / Под ред.д.ю.н. профессора С.Я. Фурсы. – К.: ЦУЛ, 2013. – С. 206 – 212
 • Шишка Р.Б. Здійснення прав на об’єкти авторського права //Проблеми здійснення та захисту суб’єктивних цивільних прав : зб. наук. пр. /НАПрН України, НДІ приват. права і підприємництва: за ред. д-ра юрид. наук, акад. НАПрН України В.В.Луця. –К.: Ред. журн. «Право України», 2013. –С 29-32.
 • Шишка Р.Б. Спадкоємці за законодавством України // Малий і середній бізнес(право, держава, економіка)/ економіко-правовий науково-практичний журнал/ № 1-2(52-53) – C. 75 – 80
 • Шишка Р.Б. Напрямки удосконалення регулювання приватних правовідносин // Приватне право і підприємництво: Збірник наукових праць. Випуск 12. Київ. 2013. – С.9 - 12
 • Шишка Р.Б. Визначення предмета порівняльного цивільного права в сучасних умовах // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України. - № 2 (61). – 2013. - с. 228 – 232
 • Шишка Р.Б. Організаційні корпоративні відносини //Вдосконалення правового регулювання корпоративних відносин : зб. наук. пр. /НАПрН України, НДІ приват. права і підприємництва: редкол.: О.Д.Крупчан та ін. ; за ред. д-ра юрид. наук, акад. НАПрН України В.В.Луця. –К.: Ред. журн. «Право України», 2013. – С.36 -39.
 • Шишка Р.Б. Відшкодування моральної шкоди як правове явище //Відшкодування моральної шкоди: коментарі, законодавство, судова практика /За заг. ред. М.К. Галянтича. К. Юрінком Інтер, 2013. С.129-134
 • ShishkaR.B. PLACEOFLEGALTRANSACTIONSINSYSTEMOFCIVILLAW // Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»: Зб. наук. пр. – К.: НАУ, – 2013. -№ 3 (28). – С.113- 118.
 • Шишка Р.Б. Цивільно-правова відповідальність і деліктне зобов’язання Збірник наукових праць Ірпінської фінансово-юридичної академії (право). Випуск 2.2013. -С.206 - 216
 • Шишка Р.Б. Кодифікація законодавства у сфері інтелектуальної власності: за та проти //Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Юридичні науки. Запоріжжя. Запорізький національний університет, 2013. _№3. – С.79 – 83
 • Шишка Р.Б. Характеристика договорів //Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»: Зб. наук. пр. – К.: НАУ, – 2013. -№ 4 (29). – С.119- 125.
 • Шишка Р.Б. Тлумачення правових норм //Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»: Зб. наук. пр. – К.: НАУ, – 2013. -№ 4 (29). – С.168- 169.
 • Шишка Р.Б. Механізм правового регулювання цивільних правовідносин //Про українське право. / За ред. проф. І. Безклубого. – К., 2013. – Число VІ-VІІ. – с. 220-233
 • Шишка Р.Б. Сутність юридичної особи публічного права //Непідприємницькі організації у механізмі реалізації права громадян на об’єднання (асоціації): Збірник наукових праць (за результатами роботи «круглого столу») / За заг. ред. М.К. Галянтича. – К.: НДІ приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України, 2013. – С.25-28.
 • Шишка Р.Б. Механізм правового регулювання перевезень вантажів //Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»: Зб. наук. пр. – К.: НАУ,– 2014. -№ 3 (33). – С.120-125.
 • Шишка Р.Б. Щодо відповідальності в цивільному праві //Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) Економіко-правовий науково-практичний журнал. - №1-2 (56-57) 2014. – С.46 -50.
 • Шишка Р.Б. Характеристика та класифікація інвестиційних договорів //Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»: Зб. наук. пр. – К.: НАУ,– 2014. -№ 4 (34).– С. 118- 122.
 • Шишка Р.Б. Внутрішньо-фінансова діяльність суб’єктів господарювання // Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»: Зб. наук. пр. – К.: НАУ,– 2014. -№ 4 (34). – С.112 – 118
 • Шишка Р.Б. Юридична наука в перехресті об’єктивності, вимог і змін //Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»: Зб. наук. пр. – К.: НАУ,– 2014. -№ 1 (30). – С.154-157.
 • Шишка Р.Б. Щодо відповідальності у цивільному праві // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) . – 2014. – № 1 – 2. – С. 24 – 29.
 • Шишка Р.Б. Об ответственности в гражданском праве :Civil responsibility //Life and Law. №2 (26), 2014. Р.53 - 61.
 • Шишка Р.Б., Лихова С.Я. Ми відповідальні за те, що написали і опублікували //Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»: Зб. наук. пр. – К.: НАУ,– 2014. -№ 3 (33). – С.155-158.
 • Шишка Р.Б. Актуальні дослідження деліктних зобов’язань та цивільно-правової відповідальності //Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»: Зб. наук. пр. – К.: НАУ,– 2014. -№ 3 (33). – С.159-160.
 • Шишка Р.Б. Договір клинінгу: до проблеми регулювання //Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Юридичні науки. - Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2014. - №3. - С. 47-53
 • Шишка Р.Б. Плагіат та його прояви і небезпеки //Часопис Київського університету права – 2014/4- № - С.170-175
 • Шишка Р.Б. Стадії створення юридичних осіб //Історико-правовий часопис. - №1(3). - 2014. Луцьк. Європейський національний університет імені Лесі Українки. 2014.-С.69 – 73.
 • Шишка Р.Б. Окремі аспекти господарсько-правової відповідальності // Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»: Зб. наук. пр. – К.: НАУ,– 2015. -№ 1(34). – С. 129- 135.
 • Шишка Р.Б.Врегулювання господарських правовідносин //Приватне право в умовах глобалізації: ключові проблем і модернізації сучасного права : збірник наукових праць /за ред. П.М. Шапірка, І.Г.Оборотова. – Миколаїв : Ілліон. 2015. С.91-97
 • Шишка Р.Б. Цікаве дослідження особистих та майнових прав батьків та дітей //Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»: Зб. наук. пр. – К.: НАУ,– 2015. - № 2 (35). – С. 165- 166
 • Шишка Р.Б. Правовий режим космічних об’єктів //Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»: Зб. наук. пр. – К.: НАУ,– 2015. - № 2 (35). – С.5-9.
 • Шишка Р.Б. Складові життєвого циклу корпорації //Наукові праці Національного авіаці-йного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»: Зб. наук. пр. – К.: НАУ,– 2015. - № 3 (36). – С. 134 -138.
 • Шишка Р.Б. Новые направленния в понимании сущности и оснований гражданко-правовой ответственности //Проблемы гражданского права и процесса : сб. науч. ст. / ГрГУ им. Я. Купалы; редкол.: И.Э. Мартыненко (гл. ред.) [и др.]. – Гродно: ГрГУ, 2015. –503 с. – С. 123-132
 • Шишка Р.Б. Категорія «засади» у приватному праві //Часопис Київського університету права – 2015/2- С.235- 239
 • Шишка Р.Б. Плагіат та його прояви і його небезпеки //Часопис Київського університету права – 2014/4- № - С.170-175
 • Шишка Р.Б. Складові життєвого циклу корпорації// Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»: Зб. наук. пр. – К.: НАУ,– 2015. - № 3 (36). – С. 134 -138.
 • Шишка Р.Б. Права на аудівізуальний твір //Часопис Київського університету права – 2016/1. - С.210 – 214.
 • Шишка Р.Б. Господарсько-правова відповідальність: до запитання // Спогади про Людину, Вченого, Цивіліста-епоху (до 85-річчя від Дня народження академіка Ярославни Миколаївни Шевченко) ; за заг. ред. Р.О. Стефанчука. – К.: АртЕк, 2017. – 389 с. –С.347-360
 • Шишка Р.Б. Бенефіціарна власність позитивістська конструкція та реалії // Часопис цивілістики : Науково-практичний журнал. Випуск 27. Одеса 2017 – С. 22-28.
 • Шишка Р.Б. Правові основи протидії піратству в ІЕ сфері Часопис цивілістики : Науково-практичний журнал. Випуск 27. Одеса, 2017.– С.17-21

Кузьменко Любов Григорівна

Підручники та навчальні посібники

 • Державне антимонопольне регулювання: підручник / за ред. В.Д. Лагутіна. - К.: Київ, нац. торг.-екон. ун-т, 2015. - С 295-338 (480 с.)

Статті у періодичних виданнях

 • Кузьменко Л.Г. Особливості реформування суб’єктів природних монополій при злитті, приєднанні, одержанні в оренду тощо інших суб’єктів господарювання. Конвергенція економік України та Європейського Союзу: проблеми і перспективи: зб. наук. праць/ Нац. ун-т «Києво-Могилян. Акад.», Каф. екон. теорії, Центр ім. Жана Моне з європ. студій при НАУКМА; редкол.; Ю.М. Бажал та ін. – К: Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2012. – С.111-116.
 • Кузьменко Л.Г. Економічне регулювання діяльності суб’єктів природних монополій. Теоретичні та прикладні питання економіки: збірник наукових праць / за аг. Ред.. проф. Єханурова Ю.І., Шегди А.В. – Випуск 27, том 2. – К,: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. - С. 70 – 78.
 • Кузьменко Л.Г. Особливості реформування суб’єктів природних монополій при злитті, приєднанні, одержанні в оренду тощо інших суб’єктів господарювання. Конвергенція економік України тп Європейського Союзу: проблеми і перспективи: зб. наук. праць/ Нац. ун-т «Києво-Могилян. Акад.», Каф. екон. теорії, Центр ім. Жана Моне з європ. студій при НАУКМА; редкол.; Ю.М. Бажал та ін. – К: Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2012. –164с.
 • Кузьменко Л.Г. Закордонний досвід функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення та можливість його застосування в Україні. Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць. Випуск 27, том 3 (за заг. ред. проф. Єханурова Ю.І., Шегди А.В.). – К,: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. - С. 125 – 130.
 • Кузьменко Л.Г. Основні шляхи запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції суб’єктами природних монополій // Наукові записки НаУКМА, том 146, «Економічні науки». Київ, 2013. – С. 57 – 61.
 • Кузьменко Л.Г. «Регулювання діяльності аеропортів: світовий досвід»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми міжнародних відносин» (світове співтовариство: глобальні та регіональні виклики): 16 - 21 жовтня 2014 р., Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 121 (частина ІІ). –
 • К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин, 2014. – С. 209 – 226.
 • Кузьменко Л.Г. «Основні підходи до регулювання цін на лікарські засоби в різних країнах світу». Наукові записки НаУКМА, том 172, економічні науки, Київ 2015. С. 54-58.
 • Кузьменко Л.Г. «Вдосконалення державного регулювання захисту економічної конкуренції» Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць Вип. 10 (173) / Наук. Ред. І.Г. Манцуров, К., НДЕІ, 2015. - С.102 – 105.
 • Кузьменко Л. Г. Паралельний імпорт – важливий механізм існування конкурентних відносин. Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. Том 1. Випуск 1. Київ 2016. С. 95 – 100.
 • Кузьменко Л.Г. Досвід ЄС щодо вдосконалення механізмів державного регулювання в авіаційній галузі. Наукові записки НаУКМА. Економічні науки, том 2, випуск 1,К. ВПЦ НаУКМА 2017. – С. 81-86.

Макаришева Тетяна Степанівна

Підручники, навчальні та навчально- методичні посібники

 • Введення до інтелектуальної власності. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни для студентів спеціальності «Інтелектуальна власність». Співавтори: Макаришева Т.С.,Сідак В.С. /Київ, ВНЗ Університет економіки та права «КРОК», 2012, 79с.
 • Макаришева Т.С., Гіжевський В.К. Право інтелектуальної власності. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни для студентів спеціальності «Інтелектуальна власність». Київ, ВНЗ Університет економіки та права «КРОК», 2012, 115с.
 • Набуття прав інтелектуальної власності. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни для студентів спеціальності «Інтелектуальна власність». Співавтори: Макаришева Т.С., Гіжевський В.К. /Київ, ВНЗ Університет економіки та права «КРОК», 2012, 118с.
 • Інформаційне забезпечення в сфері інтелектуальної власності: Навчально-методичний комплекс дисципліни. – Київ, ВНЗ Університет економіки та права «КРОК», 2007, 84с.
 • Подання заяви про визнання знака добре відомим до Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України (практичні рекомендації)співавтори: Макаришева Т.С. Салфетник Т.П., Жмурко О.В., Горбик Ю.А./К., 2012, 80с.
 • Практика застосування законодавства під час розгляду заперечень проти рішень Державного департаменту інтелектуальної власності –співавтори: Макаришева Т.С Салфетник Т.П., Жмурко О.В./ К., 2010. – 110с. та інші

Статті у періодичних виданнях

 • Макарышева Т.С. Из практики Апелляционной палаты Госдепартамента интеллектуальной собственности по рассмотрению возражений, касающихся изобретений// Практика правовой охраны объектов интеллектуальной собственности в условиях действия части четвертой ГК РФ: Научно-практическая конференция 8-9 октября 2008: Тезисы дополнительных докладов. – М.: ФГУ ФИПС.- 2008. – С.15-21.
 • Макаришева Т.С. Чи завжди докази заявника слугують на його користь?//Інтелектуальна власність, 2008, №9.
 • Макаришева Т.С. Оманливість – стовідсоткова підстава для відмови?//Інтелектуальна власність, 2006, №2.-С.19-23.
 • Макаришева Т.С. Ода кубинським сигарам або історія про торгову марку «COHIBA» //Інтелектуальна власність, 2003, №2.
 • Макаришева Т.С. Судове вирішення спорів щодо товарних знаків на мінеральні води та їхніх назв // Інтелектуальна власність, 2002, №12. – С.35-41.
 • Макаришева Т. , Декуша Г. Застосування теорії еквівалентності при проведенні експертизи винаходів // Інтелектуальна власність в Україні, 2018, №9, С.18-22.
 • Макаришева Т. , Тимошенко О. Об’єкти права інтелектуальної власності в агропромисловому комплексі // Інтелектуальна власність в Україні, 2019, №1, С.9-16


Мельник Ольга Олегівна

Статті у періодичних виданнях

 • Мельник О.О. Поняття і значення розподілу ризиків у цивільному праві //Юридичний вісник. – 2015. – №2. – С. 267-273.
 • .Мельник О.О. Звільнення боржника від відповідальності у разі неможливості виконання договірного зобов’язання //Юридичний науковий електронний журнал. – 2016. – Вип. 3. – С. 57-61.
 • Мельник О.О. Поняття «форс-мажор» у цивільному праві України //Юридичний вісник. – 2016. – №1. – С. 205-209.
 • Мельник О.О. Застереження про незмінність обставин договору та форс-мажор у цивільному праві України /О.О. Мельник //Национальный юридический журнал: теория и практика. – 2016. – №2/1 (18). – С. 76-78.
 • Мельник О.О. Щодо походження та визначення поняття «ризик» у цивільному праві України /О.О. Мельник //Часопис цивілістики. – Вип. 16. – 2014. – С. 244-249.
 • Мельник О.О. Умова про форс-мажор (непереборну силу) у зовнішньоекономічному контракті /О.О. Мельник //Часопис цивілістики. – Вип. 22. – 2016. – С. 83-87.

Сердюк Георгій Нікандрович

Підручники, навчальні та навчально-методичні посібники

 • Сердюк Г.Н., Пархоменко В.Д. и др. Исследование некоторых свойств карбонитрида титана, полученного в азотной плазме. В кн.: Плазменные процессы в порошковой металлургии. - Черноголовка, 1987.

Статті у періодичних виданнях

 • Сердюк Г.Н., Пархоменко В.Д. и др. Адгезионные свойства покрытий из нитрида титана, сформированных магнетроннымреактивным распылением титана на металлокерамику // Украинский химический журнал. 1993. т.59. № 7.
 • Сердюк Г.Н., Пархоменко В.Д. и др. Термодинамический анализ системы Ti-O-C-N // Физ.хим.обработки материалов. 1985. № 5
 • Serdiuk G.. Tsybulev P. аnd so on. Synthesis and properties of network catalysts coated with d-metal nitrides and carbides (Russ) // Ukrainskiy Khimicheskiy Zhurnal. V.62. № 6, 1996.
 • Serdiuk G.. Tsybulev P. аnd so on.The effect of deposition conditions on properties and adhesion of titanium nitride coatings (Russ) // Ukrainskiy Khimicheskiy Zhurnal. V.62,№ 7. 1996.
 • Сердюк Г.Н., Цыбулев П.Н.
  и др. Синтез сложного оксида со структурой перовскита в системе La-Ce-Nd-Sm-Mn-O. Украинский химический журнал, т. 71. №., с.3-8, 1998.

Чернявська Олена Валеріївна

Статті у періодичних виданнях

 • Чернявская Е.В. О треугольнике Фреге в патентоведении / Е.В. Чернявская // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право. – 2017. – №3/4 (35/36). – С.133-137.

Мудрицька Катерина Олексіївна

Статті у періодичних виданнях

 • Мудрицька К.О. Проблеми цивільно-правового регулювання інтернет-відносин та специфіка інтернет-спорів: Ужгородський національний університет, електронне наукове видання «Порівняльне-аналітичне право», 2018, Вип. № 6., с. -128-132.
 • Мудрицька К. О. Проблема захисту цивільних прав та інтересів сторін при наданні інтернет-послуг // Юрисдикційна форма захисту прав, свобод та інтересів. Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 27 квітня 2017 р./ за ред. А.С. Штефан; НДІ ІВ НАПрНУ. – К.: Інтерсервіс, 2017. – С. 20-24.
 • Мудрицька К. О. Способи захисту цивільних прав за Цивільним кодексом Украини: питання теорії та застосування // Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені памяті Є. В. Васьковського: матеріали Міжнарждної науково – практично конференції (Одесса, 26 травля 2017 р.) / упоряд. і відповід. ред. І.С. Канзафарова; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова; економ.-прав ф-т. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 203-209.
 • Мудрицька К.О. Інтелектуальна власність в мережі інтернет: причини порушення та виникнення спорів // Роль і значення інтелектуальної власності в інноваційному розвитку економіки та права: матеріали міжнародної науково-практичної конференції ( м. Київ, 17 листопада 2018 р.) / Київський інститут інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА». К., 2019. – С. 153-155.
 • Мудрицька К.О. Суб’єкти спору про порушення прав інтелектуальної власності на сайтах в мережі Інтернет // Інтелектуальна власність і право на шляху до сталого розвитку України: збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 19 квітня 2019 р.) / Київський інститут інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА». К., 2019. – С. 74-77.
 • Мудрицька К.О. Причини та підстави виникнення спорів про порушення прав інтелектуальної власності на сайтах в мережі Інтернет // Правове життя сучасної України: збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 17 травня 2019 р.) / Національний університет «Одеська юридична академія». О., 2019. (0,2 д.а.).
 • Мудрицька К.О. Проблемні питання підвідомчості спорів про порушення прав інтелектуальної власності // Публічне та приватне право у формуванні компетентності юриста та фахівця у сфері інтелектуальної власності: Матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 19 грудня 2019 р.) / Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія».
 • Мудрицька К.О. Розмежування юрисдикції між господарськими судами та іншими органами, уповноваженими вирішувати спори, що виникають у сфері інтелектуальної власності// Інноваційний розвиток у ХХІ столітті технічні, правові та економічні аспекти: збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 2019 р.) / Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія».

Кісіль Наталія Валеріївна

Статті у періодичних виданнях

 • Кісіль Н.В. Сутність та зміст судово-експертної діяльності у сфері інтелектуальної власності // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики:збірник наукових праць. Вип. 15 / ред. кол. : А.І. Лозовий, В.Ю. Шепітько та ін. – Х. : Право, 2015. – С. 346-354.
 • Кісіль Н.В. Сорти рослин як об’єкт судової експертизи у сфері інтелектуальної власності // Криминалистика и судебная експертиза: міжвідом. наук.-метод. зб. / Мінюст України, КНДІСЕ; редкол.: А.В. Янчук, О.М. Олійник, О.Г. Рувін та ін. – К., 2015. – Вип. 60. – С. 461-470.
 • Кісіль Н.В. Загальні методичні підходи до проведення експертних досліджень, об’єктами яких є різні засоби індивідуалізації// Теорія та практика судової експертизи і криміналістики:збірник наукових праць. Вип. 16 / ред. кол. : О.М. Клюєв, В.Ю.Шепітько та ін.. – Х. : Право, 2016. – 500с. (С. 382-390).
 • Кісіль Н.В. Теоретичні та методологічні основи судової експертизи літературних та художніх творів як об’єктів авторського права // Криміналістика і судова експертиза: міжвідом. наук.-метод. зб. / Київський НДІ судових експертиз; редкол.: О.Г. Рувін (відповід. ред.) та ін. – К., 2016. – Вип. 61. – 620 с. (С. 478-487).
 • Кісіль Н.В. Роль экспертизы в процессе доказывания нарушений прав интеллектуальной собственности: в контексте судебной реформы // Криміналістика і судова експертиза: міжвідом. наук.-метод. зб. / Київський НДІ судових експертиз; редкол.: О.Г. Рувін (голов. ред.) та ін. – К., 2017. – Вип. 62. – 552 с. (С. 420-430).
 • -Кісіль Н.В. Хореографічні твори як об’єкти судової експертизи: основні ознаки та підходи до вирішення експертних завдань // Криміналістика і судова експертиза: міжвідом. наук.-метод. зб. / Київський НДІ судових експертиз; редкол.: О.Г. Рувін (голов. ред.) та ін. – К., 2019. – Вип. 64. – 900 с. (С. 791-803).
 • Кісіль Н.В. Доказування плагіату наукових творів: судова практика та експертні технології // Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління : електронне наукове видання : збірник. – К.: Видавництво Ліра-К, 2019. – №1 (4).
 • Судова експертиза об’єктів права інтелектуальної власності в Україні: навч.-методичне вид.; В.Л. Федоренко (кер.), Л.П. Тимощик, Н.В. Кісіль, Н.М. Ковальова, О.В. Голікова, Т.М. Чабанець та ін.; за ред. проф. В.Л. Федоренка / НДЦСЕ судової експертизи з питань інтелектуальної власності Мін`юсту. Київ: Видавництво Ліра-К, 2019. 88 с.
 • Основи судової експертизи: навчальний посібник для фахівців, які мають намір отримати або підтвердити кваліфікацію судового експерта/ авт.-уклад.: Л.М. Головченко, А.І. Лозовий, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін. – Х.: Право, 2016. – 928с.
 • Методика проведення експертних досліджень літературних творів наукового характеру / В.Л. Федоренко (кер.), О.В. Голікова, Н.В. Кісіль, Н.Б. Клімова, Н.Є. Яркіна та ін. : за наук. ред. акад. НАПрН України О.В. Скрипнюка. -Київ: НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності, 2019. 85 с.
 • Expert research of scientific works as objects of copyright: problems of theory and practice: monograph / V. Fedorenko (chief), O.Golikova, N. Kisil, N. Klymova, N. Yarkina and others. Kyiv: Scientific Research Center of Forensic Examination on Intellectual Property, 2020. - 91 p.


Новини

2021-04-12

12 квітня 2021 року відбулася онлайн-лекція судді Вищого антикорупційного суду Кравчука Олексія Олеговича

​12 квітня 2021 року відбулася онлайн-лекція судді Вищого антикорупційного суду Кравчука Олексія Олеговича для студентів Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія"на тему: " Процесуальна позиція сторін в справі ​" та " Прийняття й написання судових рішень​". Варто зазначити, що у рамках співпраці між Київським інститутом інтелектуальної власності та права й Вищим антикорупційним судом проводиться цілий курс онлайн-лекцій для студентської молоді.

Докладніше

2021-04-11

Запрошуємо на День відкритих дверей, що відбудеться 24 квітня 2021 року

24 квітня 2021 року о 12.00 год. відбудеться День відкритих дверей Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія".

Докладніше

2021-04-09

Вручення сертифікатів про успішне закінчення підготовчих курсів

За результатами проведення підготовчих курсів директор Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА», Заслужений юрист України, д.ю.н., професор Фелик Василь Іванович вручає слухачам Сертифікати про їх успішне закінчення.

Докладніше

2021-04-03

Київський інститут інтелектуальної власності та права запрошує на навчання!

Київський інститут інтелектуальної власності та права запрошує на навчання!

Докладніше

2021-04-02

Запрошуємо на навчання!

Запрошуємо на навчання!

Докладніше

2021-04-01

Запрошуємо узяти участь у роботі ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції : «Інтелектуальна власність і право на шляху до сталого розвитку України»

​Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» запрошує узяти участь у роботі ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції : «Інтелектуальна власність і право на шляху до сталого розвитку України» Конференція відбудеться ​23 квітня 2021 року в Київському інституті інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» в режимі «онлайн».

Докладніше

2021-03-31

Ми пишаємось нашими випускниками!

31 березня 2021 року директор Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету " Одеська юридична академія"​, Заслужений юрист України, професор, д.ю.н. Василь Іванович Фелик особисто привітав Лабунського Юрія Олександрович​а, засновника ТОВ «НВО «Інформаційні технології», власника ТОВ «ТРК «Марс ТВ», голову правління Громадської організації «Всеукраїнська Асоціація операторів кабельного телебачення і телеінформаційних мереж»​ із закінченням магістратури КІІВП НУ ОЮА та отриманням диплому зі спеціальност 073 "Менеджмент" освітня програма "Управління інтелектуальною власністю"​.

Докладніше

2021-03-31

Коледж Київського Інституту інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА» запрошує на підготовчі курси!

Навчання відбувається у вигляді теоретичних занять та тренувальних тестувань, які моделюють вступні випробування до Коледжу та ЗНО. Заняття проводяться за розкладом щосуботи.

Докладніше

2021-03-27

Наші студенти стали учасниками чемпіонату України з перетягування канату серед студентів закладів вищої освіти

​Київський інститут інтелектуальної власності та права НУ ОЮА активно сприяє розвитку позаінститутської діяльності студентів, зокрема, їхнього спортивного, творчого та всебічного розвитку.

Докладніше

2021-03-17

​17 березня 2021 року відбулася онлайн-лекція судді Вищого антикорупційного суду, к.ю.н. Сікори Катерини Олександрівни

​17 березня 2021 року відбулася онлайн-лекція судді Вищого антикорупційного суду, к.ю.н. Сікори Катерини Олександрівни для студентів Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія"на тему: "Судове провадження у Вищому антикорупційному суді". Варто зазначити, що у рамках співпраці між Київським інститутом інтелектуальної власності та права й Вищим антикорупційним судом заплановано цілий курс онлайн-лекцій для студентської молоді.

Докладніше

2021-03-13

13 березня 2021 року відбувся День відкритих дверей!

​13 березня 2021 року за підтримки та сприяння Президента НУ «Одеська юридична академія» професора, академіка, Заслуженого юриста України Сергія Васильовича Ківалова у стінах Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» пройшло урочисте свято – День відкритих дверей!

Докладніше

2021-03-11

11 березня 2021 року відбулася онлайн-лекція судді Вищого антикорупційного суду Михайленко Віри Володимирівни

​11 березня 2021 року відбулася онлайн-лекція судді Вищого антикорупційного суду Михайленко Віри Володимирівни для студентів Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія"​на тему: "Кримінальний процес у практиці антикорупційного суду". Варто зазначити, що у рамках співпраці між Київським інститутом інтелектуальної власності та права й Вищим антикорупційним судом заплановано цілий курс онлайн-лекцій для студентської молоді.

Докладніше

2021-03-11

11.03.2021 року відбувся старостат

​11 березня 2021 року відбулося зібрання старост усіх курсів та директора Київського інституту інтелектуальної власності та права, Заслуженого юриста України, професора, д.ю.н. Василя Івановича Фелика.

Докладніше

2021-03-10

Профорієнтаційна зустріч у м. Кагарлик Київської області

​10 березня 2021 року студентський актив на чолі з адміністрацією Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ ОЮА провели профорієнтаційну зустріч з учнями 9-11-тих класів у м. Кагарлик Київської області.

Докладніше

2021-03-08

Вітання директора КІІВП НУ ОЮА, професора Василя Івановича Фелика із Міжнародним жіночим днем!

​З ледь відчутним весняним подихом приходить до нас прекрасне жіноче свято - 8 Березня. У цей неймовірно чудовий день від імені чоловічої частини керівництва й професорсько-викладацького складу свої вітання висловлює директор КІІВП НУ ОЮА, Заслужений юрист України, професор, д.ю.н. Василь Іванович Фелик.

Докладніше

2021-03-05

Вітання з нагоди Міжнародного жіночого дня - 8 березня!

Святковий настрій подарувало керівництво Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ ОЮА дівчатам та жінкам напередодні свята Міжнародного жіночого дня 8 Березня​

Докладніше