Кафедра адміністративного права, інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін

Кафедра адміністративного права, інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін

Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ «Одеська юридична академія»

Науково-педагогічний колектив кафедри проводить наукові дослідження в межах НДР "Охорона інтелектуальної власності в період глобалізації економіки"


Панова Наталя Сергіївна – завідувач кафедри адміністративного права, інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін

Науковий ступінь : доктор юридичних наук

Вчене звання : доцент

Сфера наукових інтересів - Адміністративне право,адміністративно-процесуальне право, проблеми теорії і практики державноїслужби.

Тема кандидатської дисертації – Адміністративно-правові засади розвитку державного управління в сучасній Україні.

Тема докторської дисертації – Концепт державної адміністративної служби України.

Основні публікації:

  •1. Біла-Тіунова Л.Р., Панова Н.С., Гаркуша А.Г. Національне агентство України з питань державної служби як суб’єкт адміністративного права: монографія. – О.: Фенікс, 2018. 246 с.
 • •2.Панова Н.С. Державна адміністративна служба України: теорія і правове регулювання: монографія. Одеса : Фенікс, 2020. 366 с.
 • •3.Панова Н.С., Корнута Л.М. Запобігання і протидія корупції. Навчально-методичний посібник. – О.:Фенікс, 2016. 122с.
 • •4.Припинення державної служби як інститут адміністративного права: монографія / Л.Р.Біла-Тіунова, Н.С. Панова, О.В.Тодощак, Ю.Г. Фаєр. О.: Фенікс, 2015. 236с.
 • •5.Панова Н.С. Законодавство про державну службу: сучасний стан та перспективи подальшого удосконалення. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 12. С. 65-74
 • •6.Панова Н.С. Службове право, державно-службове право, право державної служби: визначення. Право і суспільство. 2017. № 6. С. 54-61
 • •7.Панова Н. С. Вимоги до осіб, які претендують на вступ на державну службу. Прикарпатський юридичний вісник. 2019. № 3. С. 55 60.
 • •8. Панова Н. С.Правовий статус Комісії з питань вищого корпусу державної служби. Південноукраїнський правничий часопис. 2019. № 4. С. 89-98.
 • •9. Панова Н. С.Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців: форми і правове регулювання. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Юриспруденція». 2019. № 42.С. 4 8.
 • •10. Панова Н. С. Забезпечення службової дисципліни у державній службі. Прикарпатський юридичний вісник. 2019. № 4.С. 24 29.


Шишка Роман Богданович

Посада - професор кафедри адміністративного права, інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін

Науковий ступінь - доктор юридичних наук,

Вчене звання - професор, академік Академії наук вищої школи України.

Напрям наукових інтересів: правове регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності, авторське право, проблеми юридичних осіб корпоративного права, договірне право, загальна теорія деліктів та цивільної відповідальності.

Основні публікації за напрямом:
1. Roman Shyshka, Maxym Tkalych Тhe world in 2020: what are the threats to humanity? // Аmazoniainvest . Vol. 9 Num. 26 : 3 -5/Febrero 2020 Р.3-5 - Web of Science Core Collection
2. Шишка Р.Б. Права на аудівізуальний твір // Часопис Київського університету права – 2016/1. - С.210 – 214.
3. Шишка Р.Б. Методологія досліджень за спеціальністю 12.00.03 / Р. Б. Шишка // Часопис Київського університету права. - 2016. - № 4. - С. 150-152.
4. Шишка Р.Б. Термінологія та культура цивільного права / Р. Б. Шишка // Приватне та публічне право. -2017. - № 1. - С. 28-31.
5. Шишка Р.Б. Протидія патентному тролінгу в Україні / Р. Б. Шишка // Часопис цивілістики. - 2017. - Вип. 23. - С. 73-77.
6. Шишка Р.Б. Санкції в цивільному праві // Правничий вісник університету КРОК. 2019. №33, - С. 72-78.
7. Шишка Р.Б. Концепт відповідальності у цивільному праві // Часопис цивілістики : Науково-практичний журнал. – Одеса, 2019. – С. 73-77.
8. Шишка Р.Б. Правовий режим космічних об’єктів: наукова доктрина// Advanced Space Law, Volume 2, 2018 с.63-69
9. Шишка Р.Б. Правові основи протидії піратству в ІТ сфері / Часопис цивілістики : Науково-практичний журнал. Випуск 27. Одеса, 2017.– С.17-21;
Участь у конференціях і семінарах:
1. Шишка Р.Б. Господарсько-правова відповідальність: до запитання // Спогади про Людину, Вченого, Цивіліста-епоху (до 85-річчя від Дня народження академіка Ярославни Миколаївни Шевченко) ; за заг. ред. Р.О. Стефанчука. – К.: АртЕк, 2017. – 389 с. –С.347-360
2. Шишка Р.Б. Бенефіціарна власність позитивістська конструкція та реалії // Часопис цивілістики : Науково-практичний журнал. Випуск 27. Одеса 2017 – С. 22-28.
3. Шишка Р.Б. Правові основи протидії піратству в ІЕ сфері Часопис цивілістики : Науково-практичний журнал. Випуск 27. Одеса, 2017.– С.17-21
4. Шишка Р.Б. Цивільно-правова охорона прав винахідників в ЄС // Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного та ІТ права: ма-тер. другої Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів 27-28 жовтня 2017 р.). Львів, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. 2017. –С.43-49. (0,35 д.а.)
5. Шишка Р.Б. Право на безпеку в системі прав людини як концепт // Цивільне право України і європейська інтеграція: тенденції та перспективи. Матеріали VІІ Міжн. цивіліст. форуму. Київ 27 жовтня 2017 р. - К.: ТОВ «Білоцерківдрук» 2017. – С. 284 -287. (0,4 д.а.)
6. Шишка Р.Б. Відшкодування чи компенсація моральної шкоди // Цивільне судочинство у світлі судової реформи в Україні: матер. всеукр. наук.-практич. конф. до 90-річчя від дня народж. Ю.С. Червоного (Одеса, 6 листоп. 2017) / за заг. ред. Н.Ю. Голубєвої. – Одеса : Фенікс, 2017. - С. 25 -28 (0,3 д.а.)
7. Шишка Р.Б. Право на безпеку в системі прав людини у приватній сфері// Безпека людини, суспільства, держави: Матеріали науково-практичної конференції, м. Київ, 28 жовтня 2017 р. – К.: Київський кооперативний інститут бізнесу і права, 2017. - С. 293 - 296. ( 0,25 д.а.)
8. Шишка Р.Б. Фіскальна політика : парадигмальний підхід: Фіскальна політика: теоретичні та практичні аспекти юридичної науки: : Збірник тез доповідей Міжн. наук.-практ. конф. « Фіскальна політика: теоретичні та практичні аспекти юридичної науки» 24 листопада 2017 р. УДФС України, ННІП – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД» , 2017. – С.243-247 (0,4 д.а.)
9. Шишка Р.Б. Детермінізм розширення правового становища людини в приватних відносинах на сучасному етапі // Динаміка статусу приватної особи в сучасних умовах інтеграційного розвитку України: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. присвячена пам’яті І.В. Шерешевського ( м.Одеса. 30 листопада 2017 р.) / За ред. д.ю.н., проф. Є.О. Харитонова. – Одеса, Фенікс, 2017. – С.9- 13. (0,4 д.а.) 10. Шишка Р.Б. Договір: коли запитань більше, ніж відповідей //Договір як універсальна форма пра-вового регулювання: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 16 березня 2018 р.) ДВНЗ «Прикарпатський національний університет іме-ні Василя Стефаника, 2018, -С.16-19
11. Шишка Р.Б. Концепт безпеки в сучасній правовій доктрині Безпека як правовий концепт : виступи учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ , 20- квітня 2018 р.) /Відповідальний за випуск професор Р.Б. Шишка. –К. Вид-во Ліра-К, 2018. –С.43-49
12. Шишка Р.Б. Окремі аспекти зловживання приватними правами Від римського приватного права до ІТ права: мат. міжнар. наук.-практ. конф. «Римське право і сучасність (м. Одеса, 19 травня 2018 р.)/ за заг. ред. д.ю.н., проф. О.І. Харитонової, к.ю.н., доцента К.Г. Некіт. – Одеса, Фенікс. 2018. С. 100-103
13. Шишка Р.Б. Визначна постать у становленні міліцейської цивілістичної наукової щколи в Харкові Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О.А. Пушкіна. Харків 25 травня 2018 р. / МВС України, Харків. Нац. ун-т внутр. справ; Харків. Обласний осередок Всеукр. Громад. Орг. «Асоціація цивілістів України. – Хaрків : ХНУВС, 2018.. С. 75- 77.
14. Шишка Р.Б., Шишка А.Р. Гражданско-правовая ответственность как государственное принуждение // Власть закона .Научно-практический журнал № 4 (40) 2019. – С. 177-185
15. Шишка Р.Б. Місце корпоративного права в системі права України //Корпоративне право України та європейських країн: питання теорії та практики [текст] : Збірник наукових праць за матеріалами ХV Міжнародної науково-практичної конференції (6-7 жовтня 2017 р. м. Івано-Франківськ / НДІ приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України: за ред. д-ра юрид. наук акад. НАПрН України В.В. Луця. Івано-Франківськ. С.259-264.;
Робота з аспірантами та докторантами: Науковий консультант (керівник) 2 дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук та 62 дисертацій – кандидата юридичних наук, з яких у 2016-2021 роках:
1. Ходєєва Наталія ВІадимівна, спеціальність 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право, 2017 рік, тема дисертації «Право на інформацію про стан свого здоров’я: цивільно-правовий аспект», диплом кандидата ДК №045007 виданий Харківським національним університетом внутрішніз справ МВС України на пілставі рішення Атестаційної колегії Мінінстерства осмвіти і науки України від 12.12.2017 року.
2. Гоголіна Галина Володимирівна, спеціальність 12.00.03 - Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право, 2019 рік, тема дисертації «Правове регулювання Інтернет-аукціонів примусово вилученого майна», диплом кандидата ДК № 054577 виданий Інститутом держави і права ім. В.М. Корецького НАН України на підставі рішення Атестаційної коленгії Міністерства освіти і науки України від 16.12.2019 р.


Харь Інна Олексіївна

Посада - доцент кафедри адмінісративного права, інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін

Науковий ступінь - кандидат юридичних наук

Вчене звання - доцент.

Основні публікації за напрямом:

 • 1. Харь І. О. Теоретичні та прикладні проблеми суб’єкта злочину в сфері охорони навколишнього природного середовища / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 3. – 2016. – С. 127 - 145.
 • 2. Харь І.О. Суб’єкт злочинів проти життя особи: проблеми теорії і практики / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука».– № 4. – 2016. – С. 144 - 163.
 • 3. Харь І.О. Суб’єкт злочинів проти здоров’я особи: проблеми теорії і практики / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 5. – 2016. – С. 46 - 87.
 • 4. Харь І.О. Суб’єкт злочинів проти статевої свободи і статевої недоторканості: проблеми теорії та практики / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 6. – 2016. – С. 94- 117.
 • 5. Харь І.О. Теоретичні і прикладні проблеми суб’єкта злочинів проти волі, честі та гідності особи за КК України / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 7. – 2016. – С. 92- 116.
 • 6. Харь І.О. Теоретичні і прикладні проблеми суб’єкта злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 8. – 2016. – С. 96- 129.
 • 7. Харь І. О. Теоретичні та прикладні проблеми суб’єкта злочинів проти власності / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 9. – 2016. – С. 69-98.
 • 8. Харь І.О. Теоретичні і прикладні проблеми суб’єкта злочинів у сфері господарської діяльності, передбачених стст. 199-201, 203-1, 203-2, 204-205, 205-1, 206, 206-2, 209, 209-1, 210 КК України / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 10. – 2016. – С. 157-201.
 • 9. Харь І.О. Суб’єкт злочинів у сфері господарської діяльності, передбачених статтями 211 - 212, 212-1, 213, 216, 218-1, 219, 220-1, 220-2, 222, 222-1, 223-1, 223-2, 224, 227, 229, 231 - 232, 232-1, 232-2, 233 Кримінального кодексу України / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 11. – 2016. – С. 73-104.
 • 10. Харь І.О. Теоретичні і прикладні проблеми суб’єкта складів злочинів проти громадської безпеки / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 12. – 2016. – С. 83-103.
 • 11. Харь І.О. Суб’єкт злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука»– № 2. – 2017. – С. 99-124.
 • 12. Харь І.О. Теоретичні і прикладні проблеми суб’єкта складів злочинів проти безпеки виробництва / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 1. – 2017. – С. 54-66.
 • 13. Харь І.О. Суб’єкт злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 2. – 2017. – С. 99-124.
 • 14. Харь І.О. Суб’єкт злочинів проти громадського порядку і моральності/ І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 3. – 2017. – С. 98-112.
 • 15. Харь І.О. Суб’єкт злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти здоров’я населення / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 4. – 2017. – С. 41-60.
 • 16. Харь І.О. Суб'єкт злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 5. – 2017. – С. 149-167.
 • 17. Харь І.О. Суб'єкт злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян і злочини проти журналістів / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 7. – 2017. – С. 126-142.
 • 18. Харь І. О. Суб’єкт злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 8. – 2017. .
 • 19. Харь І. О. Витоки та генеза суб'єкта злочину на теренах України в третьому (ХІ-ХІV стст.) і четвертому (ХІV ст. і до початку ХVІІІ ст.) періодах розвитку державності / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 10. – 2017. – С. 85-104.
 • 20. Харь І. О. Витоки та ґенеза суб'єкта злочину в п’ятому – восьмому періодах за кримінальним законодавством на теренах України / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 11. – 2017. – С. 82-101.
 • 21. Харь І.О. Суб’єкт злочинів проти встановленого порядку несення військової служби / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 12. – 2017. – С. 138-174.
 • 22. Харь І. О. Суб’єкт злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 1. – 2018. – С. 186-204.
 • 23. Харь І. О. Виконавець злочину невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат. / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 5. – 2018. – С. 115-126.
 • 24. Харь І. О. Теоретичні підходи щодо визначення суб’єкта злочину завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою, передбаченого ст. 371 КК України / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 6. – 2018. – С. 78-102.
 • 25. Харь І. О. Теоретичні та практичні питання стосовно суб’єкта злочину відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов'язків / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 7. – 2018. – С. 92-117.

Макаришева Тетяна Степанівна

Посада - доцент кафедри адміністративного права, інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін

Науковий ступінь - кандидат технічних наук

Вчене звання - старший науковий співробітник.

Напрям наукових інтересів: правове регулювання відносин у сфері творчості, патентне право, право промислової власності,експертиза об’єктів права промислової власності та комерційних позначень, набуття прав на об’єкти права промислової власності, судова експертиза об’єктів права інтелектуальної власності.

Основні праці:

 • 1. Т. Макаришева, Г. Декуша. Застосування теорії еквівалентності при проведенні експертизи винаходів // журнал «Інтелектуальна власність в Україні», 2018, №9, С.18-22.
 • 2. Т. Макаришева, О. Тимошенко. Об’єкти права інтелектуальної власності в агропромисловому комплексі // журнал «Інтелектуальна власність в Україні», 2019, №1, С.9-16.
 • 3. Підготовка фахівців з інтелектуальної власності — важлива складова у розвиткуУкраїни / науково-практичний журнал "Інтелектуальна власність в Україні", 2019, № 5, С.65-67.
 • 4.Творчий підхід до проведення занять з інтелектуальної власності / науково-практичний журнал "Інтелектуальна власність в Україні", 2019, № 5, С.18-23
 • 5.Чи можна вважати реальне зображення таким, що набуло розрізняльної здатності («страшна казка»).Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності («Крайнєвські читання»): Матер. III Міжнар. наук.-практ. конф. (12 грудня 2019 р. м. Київ); за ред. акад. НАПрНУкраїни О.В. Скрипнюка і проф. В.Л. Федоренка / НДЦСЕ судовоїекспертизи з питань інтелектуальної власності Мін’юсту.Київ: Вид-во Ліра-К 2019. С. 150-154.
 • 6. Географічні зазначення або роздуми про херсонський кавун. Матер. Науково-практ. Конф. (Київ, 19 грудня 2019 р., м.Київ); упорядник Р.Б.Шишка.-К.:-2020.- С.49-58.; основні публікації за напрямом: Охорона та захист прав інтелектуальної власності: економіко-правові підходи: монографія / За ред. О.О.Кулініч та Р.Б.Шишки (кер.авт.кол.:Бичковська М.Є., Еннан Р.Є., Кузьменко Л.Г., Кулініч О.О., Макаришева Т.С., Фелик В.І., Цибульов П.М., Шишка Р.Б.). К.: Вид-во «Ліра», 2019, 276с..

Мельник Ольга Олегівна

Посада - старший викладач кафедри адміністративного права, інтелектуальної власності та цивільно - правових дисциплін

Науковий ступінь - кандидат юридичних наук

Адвокат, .

Напрям наукових інтересів: договірне застереження про форс-мажор за цивільним законодавством України, цивільне право, договори у цивільному праві України.

Основні публікації :

 • Мельник О.О. Зміна та розірвання договору у випадку дії обставин форс–мажору внаслідок пандемії // Часопис Київського університету права. - 2020. №4. - С. 238-241.
 • Мельник О.О. Звільнення боржника від відповідальності у разі неможливості виконання договірного зобов’язання /О.О. Мельник //Юридичний науковий електронний журнал. – 2016. – Вип. 3. – С. 57-61.
 • Мельник О.О. Поняття «форс-мажор» у цивільному праві України /О.О. Мельник //Юридичний вісник. – 2016. – №1. – С. 205-209.
 • Мельник О.О. Застереження про незмінність обставин договору та форс-мажор у цивільному праві України /О.О. Мельник //Национальный юридический журнал: теория и практика. – 2016. – №2/1 (18). – С. 76-78.
 • Мельник О.О. Умова про форс-мажор (непереборну силу) у зовнішньоекономічному контракті /О.О. Мельник //Часопис цивілістики. – Вип. 22. – 2016. – С. 83-87.;
 • Мельник О.О. Зміна та розірвання договору, з точки зору різних правових доктрин у випадку дії обставин форс – мажору // Journal «ScienceRise: Juridical Science». – 2020. - № 4 (14). – р. 34-40.
 • Olga Melnyk. The Distinction of the categories “The force majeure” and “The irresistible force” in the conceptual apparatus of the civil legislation of Ukraine // Knowledge, Education, Law, Management. 2019. - № 3/4 (27/28). – р. 95-111.
 • Мельник О.О. Інтелектуальний капітал як важливий елемент у розвитку сучасної економіки / грудень 2018, Київ. 4. Мельник О.О. Договірне застереження про форс–мажор за цивільним законодавством України / березень 2018, Люблін, Польща.
 • Мельник О.О. Принцип рівності, що закріплений у Конвенції «Про права осіб з інвалідністю, його реалізація / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування інклюзивного громадянського суспільства та імплементація положень Конвенції про права осіб з інвалідністю в Україні", листопад 2019 р., Київ.
 • Мельник О.О. Проблемні питання судової практики, що виникають у сфері інтелектуальної власності. / Виступи учасників Другої Всеукраїнської науково–практичної конференції «Безпека у сфері інтелектуальної власності», 3 грудня 2020, Київ, Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія». – К.: Ліра-К, 2020.
 • Мельник О.О. Актуальні проблеми правового режиму спільно нажитого майна подружжя та призначення судових експертиз під час розподілу, з точки зору практики / Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Priority directions of science and technology development», 25-27 жовтня 2020 р., Київ, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Фокша Лілія Володимирівна

Посада - доцент кафедри адміністративного права, інтелектуальної власності та цивільно - правових дисциплін

Науковий ступінь - кандидат юридичних наук

Вчене звання - доцент

Напрям наукових інтересів: податкове та фінонсове право, приватно-правові відносини

Основні публікації:

 • Фінансове право: навч. посіб. / За ред. Л.В. Фокши. – Дніпро: ДДУВС, 2017. – 280 с.
 • Foksha L. V. Theoretical and legal fundamentals of issuing bonds of local loans // The latest development of the modern legal sciences and education in Ukraine and EU countries: an experience, challenges, expectations : Collective monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2021. 594 p. Р. 497-513
 • Фокша Л.В. Фінансово-правова сутність публічного кредиту // Право і суспільство. – 2016 р. - № 3. - С. 132 -136
 • Фокша Л.В. Теоретико-правовий зміст місцевих запозичень // Юридичний науковий електронний журнал. – 2016 р. - № 3. - С.114-118
 • Фокша Л.В., Амбражей О.А. Правовий зміст та регулювання ендавмент-фондів у вищій освіті // Молодий вчений.- № 6 (82) - 2020. - c. 274-276
 • Liliia Foksha, Maryna Ivanova Advisory and consulting services as a mechanism for protecting the rights of taxpayers // Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs : Scientific Journal. 2020. Special Issue No 1 (109). 410 р. 333-339
 • Фокша Л.В. Основні вимоги до побудови єдиної системи державного фінансового контролю // Актуальні проблеми і перспективи розвитку приватного права в сучасних умовах: матеріали регіональної науково-практичної конференції, (м. Дніпро, 25 листоп. 2020 р.) : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; 2020. 476 с.- С. 40-43
 • Фокша Л.В. Громадський контроль за виконанням місцевого бюджету // Правове регулювання суспільних відносин в умовах сталого розвитку: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, (м. Київ, 10 грудня 2020 р.) : КПІ ім. І.Сікорського; 2020 253 с. - с.87-90
 • Фокша Л.В. Запозичення як інструмент акумулювання додаткових фінансових ресурсів територіальною громадою // Інноваційні інструменти забезпечення інвестиційного та інфраструктурного розвитку об'єднаних територіальних громад; матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 27 листоп. 2020 р.); 2020. 368 с. -С. 295-297
 • Фокша Л.В.Правові засади аутстафінгу в ІТ-сфері // ІТ-право: проблеми і перспективи розвитку в Україні: матеріали IV-ій Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 27 листоп. 2020 р.); 2020. 242 с. – С.210-212
 • Фокша Л.В. Приватноправові засоби забезпечення виконання зобов’язань за місцевими запозиченнями // Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 12 березня 2021 року, м. Вінниця: ВНТУ, 2021. – 932 с. С. 170-172
 • Фокша Л.В. Правовий зміст послуг аутстафінгу й аутсорсінгу в умовах євроінтеграційних змін вітчизняного законодавства // Актуальні проблеми менеджменту, фінансів та публічного управління в сучасних глобалізаційних процесах : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 18 березня 2021 р., Ірпінь: Університет ДФС України, 2021. – 438 с. С. 42 – 45

Мудрицька Катерина Олексіївна – викладач кафедри адміністративного права, інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук

Тема дисертації: Особливості вирішення спорів про порушення прав інтелектуальної власності на сайтах в мережі Інтернет

Напрям наукових інтересів: процесуальні особливості розгляду спорів про порушення прав інтелектуальної власності на сайтах в мережі Інтернет, застосування окремих цивільно-правових способів захисту у мережі Інтернет, правові засади регулювання цивільних відносин у мережі Інтернет.

Основні публікації:

 • Мудрицька К.О. Дослідження поняття захисту інтелектуальної власності в мережі Інтернет. Knowledge, Education, Law, Managementю 2018. №4 (24). С. 194-200.
 • Мудрицька К.О. Проблеми цивільно-правового регулювання інтернет-відносин та специфіка інтернет-спорів. Порівняльне-аналітичне право. 2018. Вип. № 6. С. 128-132.
 • Мудрицька К.О. Проблемні питання визначення юрисдикції при здійсненні судового захисту прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет та шляхи їх вирішення. Knowledge, Education, Law, Management. 2019. №3/4 (27/28). С. 112-131.
 • Mudrytska K. Specificity of proof in cases of infringement of intellectual property rights on sites on the Іnternet. ScienceRise. 2020. 5. Р. 103-110.
 • Мудрицька К.О. Оцінка впливу соціологічного дослідження як нового типу доказів у справах про захист прав інтелектуальної власності. ScienceRise: Juridical Science. 2020. № 4 (14). С. 41-46.
 • Мудрицька К.О. Інтелектуальна власність в мережі інтернет: причини порушення та виникнення спорів. Роль і значення інтелектуальної власності в інноваційному розвитку економіки та права: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 17 листопада 2018 р.). К., 2019. С. 153-155.
 • Мудрицька К.О. Суб’єкти спору про порушення прав інтелектуальної власності на сайтах в мережі Інтернет. Інтелектуальна власність і право на шляху до сталого розвитку України: збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 19 квітня 2019 р.). К., 2019. С. 141-143.
 • Мудрицька К.О. Проблемні питання підвідомчості спорів про порушення прав інтелектуальної власності. Публічне та приватне право у формуванні компетентності юриста та фахівця у сфері інтелектуальної власності: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 19 грудня 2019 р.). К., С. 65-68.
 • Мудрицька К.О. Соціологічне дослідження – надійний інструмент та доказ у справах про захист прав інтелектуальної власності. Безпека в сфері інтелектуальної власності: матеріали другої Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 3 грудня 2020 р.). К.: Ліра-К. 2020. С. 69-72.
 • Мудрицька К.О. Проблеми, що виникають при розгляді справ про порушення прав інтелектуальної власності на сайтах в мережі Інтернет. The 4th International scientific and practical conference. Priority directions of science and technology development‖ (December 20-22, 2020). Kyiv, 2020. С. 1460-1466.

Сердюк Георгій Никандрович – доцент кафедри адміністративного права, інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін, кандидат технічних наук.

Напрям наукових інтересів: інноваційна політика у сфері інтелектуальної власності, сучасні інноваційні системи.Новини

2022-05-25

Вступнику до Фахового коледжу Київського інституту інтелектуальної власності та права

Оновлена інформація для вступників до Фахового коледжу Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» у 2022 році

Докладніше

2022-05-18

Нарада з керівниками структурних підрозділів Інституту

Обговорення питань організації освітнього процесу в Київському інституті інтелектуальної власності та права НУ "ОЮА"

Докладніше

2022-05-11

Участь у Міжнародному фестивалі-конкурсі «Прес-весна на Дніпрових схилах 2022»

​Київський інститут інтелектуальної власності та права НУ "ОЮА" взяв участь у онлайн-заходах Міжнародного фестивалю-конкурсу «Прес-весна на Дніпрових схилах 2022».

Докладніше

2022-05-01

Привітання з Днем народження Сергія Васильовича Ківалова

Науково-педагогічний колектив та студенти Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» вітають з Днем народження президента Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА» професора, академіка, Заслуженого юриста України Сергія Васильовича Ківалова.

Докладніше

2022-04-23

Христос Воскрес!

Христос воскрес Великоднє привітання ректора Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ "ОЮА" д.ю.н., проф. Фелика В.І.

Докладніше

2022-04-16

Зміст і структура національного мультипредметного тестування

У межах вступної кампанії 2022 року для вступу на бакалаврат Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» передбачено проведення національного мультипредметного тестування (НМТ)

Докладніше

2022-04-16

ДО УВАГИ ВИПУСКНИКІВ 11-Х КЛАСІВ! НМТ (БЛОК З МАТЕМАТИКИ)

Зміст, структура й оцінювання блоку з математики національного мультипредметного тестування

Докладніше

2022-04-07

До уваги випускників 11-х класів! НМТ (блок з української мови)

Зміст, структура й оцінювання блоку національного мультипредметного тестування з української мови.

Докладніше

2022-04-06

Освітній процес підтримує емоційний стан та гуртує нас для Перемоги

В Київському інституті інтелектуальної власності та права НУ "ОЮА" освітній процес триває в онлайн-режимі

Докладніше

2022-04-03

До уваги вступників 2022 року!

Шановні друзі, війна змінила наші життя, і певні події складно планувати, однак, здобуття вищої освіти є надважливим правом кожного, тому для реалізації цього права у 2022 році Вам необхідно ознайомитись з інформацією, поданою нижче.

Докладніше

2022-02-19

Другий шаховий турнір Відкритого кубку Києва «Гран-прі 64»

У Київському інституті інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» проходить другий шаховий турнір Відкритого кубку Києва «Гран-прі 64»

Докладніше

2022-02-16

Акредитація ОП Право бакалаврського рівня вищої освіти

21-23 лютого 2022 року у Київському інституті інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія" проходитиме акредитаційна експертиза за спеціальністю 081 "Право" за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

Докладніше

2022-01-28

Шаховий турнір "Відкритий Кубок Києва «Гран-прі 64»"

Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» виступив співорганізатором шахового турніру Відкритий Кубок Києва «Гран-прі 64» (28-30 січня 2022р.)

Докладніше

2022-01-24

Запрошуємно на навчання за державним замовленням

Обсяги державного замовлення для Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ "ОЮА"

Докладніше