Кафедра адміністративного права, інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін

Кафедра інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ «Одеська юридична академія»

Науково-педагогічний колектив кафедри проводить наукові дослідження в межах НДР "Охорона інтелектуальної власності в період глобалізації економіки"

Кафедра інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін є випусковою кафедрою з освітніх програм 081 «Право», «Управління інтелектуальною власністю» (073 «Менеджмент»). Високо кваліфікаційні науково-педагогічні працівники кафедри забезпечують викладання навчальних дисциплін, які формують у студентів компетентності щодо набуття, здійснення і захисту прав на об’єкти права інтелектуальної власності.

Останніми роками викладачами кафедри підготовлено понад 20 найменувань навчальних посібників (конспектів лекцій), а також методичних розробок щодо підготовки фахівців з питань інтелектуальної власності. Науковий напрям у роботі кафедри – управління інтелектуальною власністю та її комерціалізація. У 2007 році на замовлення Головного Управління освіти і науки КМДА була виконана наукова робота на тему «Розробка механізмів залучення в господарський обіг м. Києва об’єктів інтелектуальної власності». Кафедра плідно співпрацює з Всесвітньою організацією інтелектуальної власності та Українським науково-технологічним центром щодо реалізації освітніх програм, пов’язаних із підготовкою наукових кадрів.

Персоналії кафедри

Панова Наталя Сергіївна – в.о. завідувача кафедри адміністративного права, інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін

Науковий ступінь : доктор юридичних наук

Вчене звання : доцент

Сфера наукових інтересів - Адміністративне право,адміністративно-процесуальне право, проблеми теорії і практики державноїслужби.

Тема кандидатської дисертації – Адміністративно-правові засади розвитку державного управління в сучасній Україні.

Тема докторської дисертації – Концепт державної адміністративної служби України.

Список основних праць:

  •1. Біла-Тіунова Л.Р., Панова Н.С., Гаркуша А.Г. Національне агентство України з питань державної служби як суб’єкт адміністративного права: монографія. – О.: Фенікс, 2018. 246 с.
 • •2.Панова Н.С. Державна адміністративна служба України: теорія і правове регулювання: монографія. Одеса : Фенікс, 2020. 366 с.
 • •3.Панова Н.С., Корнута Л.М. Запобігання і протидія корупції. Навчально-методичний посібник. – О.:Фенікс, 2016. 122с.
 • •4.Припинення державної служби як інститут адміністративного права: монографія / Л.Р.Біла-Тіунова, Н.С. Панова, О.В.Тодощак, Ю.Г. Фаєр. О.: Фенікс, 2015. 236с.
 • •5.Панова Н.С. Законодавство про державну службу: сучасний стан та перспективи подальшого удосконалення. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 12. С. 65-74
 • •6.Панова Н.С. Службове право, державно-службове право, право державної служби: визначення. Право і суспільство. 2017. № 6. С. 54-61
 • •7.Панова Н. С. Вимоги до осіб, які претендують на вступ на державну службу. Прикарпатський юридичний вісник. 2019. № 3. С. 55 60.
 • •8. Панова Н. С.Правовий статус Комісії з питань вищого корпусу державної служби. Південноукраїнський правничий часопис. 2019. № 4. С. 89-98.
 • •9. Панова Н. С.Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців: форми і правове регулювання. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Юриспруденція». 2019. № 42.С. 4 8.
 • •10. Панова Н. С. Забезпечення службової дисципліни у державній службі. Прикарпатський юридичний вісник. 2019. № 4.С. 24 29.Шишка Роман Богданович –– професор кафедри адміністративного права, інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін, доктор юридичних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України.

Напрям наукових інтересів: правове регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності, авторське право, проблеми юридичних осіб корпоративного права, договірне право, загальна теорія деліктів та цивільної відповідальності.

Основні публікації за напрямом:
1. Roman Shyshka, Maxym Tkalych Тhe world in 2020: what are the threats to humanity? // Аmazoniainvest . Vol. 9 Num. 26 : 3 -5/Febrero 2020 Р.3-5 - Web of Science Core Collection
2. Шишка Р.Б. Права на аудівізуальний твір // Часопис Київського університету права – 2016/1. - С.210 – 214.
3. Шишка Р.Б. Методологія досліджень за спеціальністю 12.00.03 / Р. Б. Шишка // Часопис Київського університету права. - 2016. - № 4. - С. 150-152.
4. Шишка Р.Б. Термінологія та культура цивільного права / Р. Б. Шишка // Приватне та публічне право. -2017. - № 1. - С. 28-31.
5. Шишка Р.Б. Протидія патентному тролінгу в Україні / Р. Б. Шишка // Часопис цивілістики. - 2017. - Вип. 23. - С. 73-77.
6. Шишка Р.Б. Санкції в цивільному праві // Правничий вісник університету КРОК. 2019. №33, - С. 72-78.
7. Шишка Р.Б. Концепт відповідальності у цивільному праві // Часопис цивілістики : Науково-практичний журнал. – Одеса, 2019. – С. 73-77.
8. Шишка Р.Б. Правовий режим космічних об’єктів: наукова доктрина// Advanced Space Law, Volume 2, 2018 с.63-69
9. Шишка Р.Б. Правові основи протидії піратству в ІТ сфері / Часопис цивілістики : Науково-практичний журнал. Випуск 27. Одеса, 2017.– С.17-21;
Участь у конференціях і семінарах:
1. Шишка Р.Б. Господарсько-правова відповідальність: до запитання // Спогади про Людину, Вченого, Цивіліста-епоху (до 85-річчя від Дня народження академіка Ярославни Миколаївни Шевченко) ; за заг. ред. Р.О. Стефанчука. – К.: АртЕк, 2017. – 389 с. –С.347-360
2. Шишка Р.Б. Бенефіціарна власність позитивістська конструкція та реалії // Часопис цивілістики : Науково-практичний журнал. Випуск 27. Одеса 2017 – С. 22-28.
3. Шишка Р.Б. Правові основи протидії піратству в ІЕ сфері Часопис цивілістики : Науково-практичний журнал. Випуск 27. Одеса, 2017.– С.17-21
4. Шишка Р.Б. Цивільно-правова охорона прав винахідників в ЄС // Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного та ІТ права: ма-тер. другої Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів 27-28 жовтня 2017 р.). Львів, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. 2017. –С.43-49. (0,35 д.а.)
5. Шишка Р.Б. Право на безпеку в системі прав людини як концепт // Цивільне право України і європейська інтеграція: тенденції та перспективи. Матеріали VІІ Міжн. цивіліст. форуму. Київ 27 жовтня 2017 р. - К.: ТОВ «Білоцерківдрук» 2017. – С. 284 -287. (0,4 д.а.)
6. Шишка Р.Б. Відшкодування чи компенсація моральної шкоди // Цивільне судочинство у світлі судової реформи в Україні: матер. всеукр. наук.-практич. конф. до 90-річчя від дня народж. Ю.С. Червоного (Одеса, 6 листоп. 2017) / за заг. ред. Н.Ю. Голубєвої. – Одеса : Фенікс, 2017. - С. 25 -28 (0,3 д.а.)
7. Шишка Р.Б. Право на безпеку в системі прав людини у приватній сфері// Безпека людини, суспільства, держави: Матеріали науково-практичної конференції, м. Київ, 28 жовтня 2017 р. – К.: Київський кооперативний інститут бізнесу і права, 2017. - С. 293 - 296. ( 0,25 д.а.)
8. Шишка Р.Б. Фіскальна політика : парадигмальний підхід: Фіскальна політика: теоретичні та практичні аспекти юридичної науки: : Збірник тез доповідей Міжн. наук.-практ. конф. « Фіскальна політика: теоретичні та практичні аспекти юридичної науки» 24 листопада 2017 р. УДФС України, ННІП – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД» , 2017. – С.243-247 (0,4 д.а.)
9. Шишка Р.Б. Детермінізм розширення правового становища людини в приватних відносинах на сучасному етапі // Динаміка статусу приватної особи в сучасних умовах інтеграційного розвитку України: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. присвячена пам’яті І.В. Шерешевського ( м.Одеса. 30 листопада 2017 р.) / За ред. д.ю.н., проф. Є.О. Харитонова. – Одеса, Фенікс, 2017. – С.9- 13. (0,4 д.а.) 10. Шишка Р.Б. Договір: коли запитань більше, ніж відповідей //Договір як універсальна форма пра-вового регулювання: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 16 березня 2018 р.) ДВНЗ «Прикарпатський національний університет іме-ні Василя Стефаника, 2018, -С.16-19
11. Шишка Р.Б. Концепт безпеки в сучасній правовій доктрині Безпека як правовий концепт : виступи учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ , 20- квітня 2018 р.) /Відповідальний за випуск професор Р.Б. Шишка. –К. Вид-во Ліра-К, 2018. –С.43-49
12. Шишка Р.Б. Окремі аспекти зловживання приватними правами Від римського приватного права до ІТ права: мат. міжнар. наук.-практ. конф. «Римське право і сучасність (м. Одеса, 19 травня 2018 р.)/ за заг. ред. д.ю.н., проф. О.І. Харитонової, к.ю.н., доцента К.Г. Некіт. – Одеса, Фенікс. 2018. С. 100-103
13. Шишка Р.Б. Визначна постать у становленні міліцейської цивілістичної наукової щколи в Харкові Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О.А. Пушкіна. Харків 25 травня 2018 р. / МВС України, Харків. Нац. ун-т внутр. справ; Харків. Обласний осередок Всеукр. Громад. Орг. «Асоціація цивілістів України. – Хaрків : ХНУВС, 2018.. С. 75- 77.
14. Шишка Р.Б., Шишка А.Р. Гражданско-правовая ответственность как государственное принуждение // Власть закона .Научно-практический журнал № 4 (40) 2019. – С. 177-185
15. Шишка Р.Б. Місце корпоративного права в системі права України //Корпоративне право України та європейських країн: питання теорії та практики [текст] : Збірник наукових праць за матеріалами ХV Міжнародної науково-практичної конференції (6-7 жовтня 2017 р. м. Івано-Франківськ / НДІ приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України: за ред. д-ра юрид. наук акад. НАПрН України В.В. Луця. Івано-Франківськ. С.259-264.;
Робота з аспірантами та докторантами: Науковий консультант (керівник) 2 дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук та 62 дисертацій – кандидата юридичних наук, з яких у 2016-2021 роках:
1. Ходєєва Наталія ВІадимівна, спеціальність 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право, 2017 рік, тема дисертації «Право на інформацію про стан свого здоров’я: цивільно-правовий аспект», диплом кандидата ДК №045007 виданий Харківським національним університетом внутрішніз справ МВС України на пілставі рішення Атестаційної колегії Мінінстерства осмвіти і науки України від 12.12.2017 року.
2. Гоголіна Галина Володимирівна, спеціальність 12.00.03 - Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право, 2019 рік, тема дисертації «Правове регулювання Інтернет-аукціонів примусово вилученого майна», диплом кандидата ДК № 054577 виданий Інститутом держави і права ім. В.М. Корецького НАН України на підставі рішення Атестаційної коленгії Міністерства освіти і науки України від 16.12.2019 р.

Харь Інна Олексіївна - доцент кафедри адмінітсративного права, інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент.

Основні публікації за напрямом: 1. Харь І. О. Теоретичні та прикладні проблеми суб’єкта злочину в сфері охорони навколишнього природного середовища / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 3. – 2016. – С. 127 - 145. 2. Харь І.О. Суб’єкт злочинів проти життя особи: проблеми теорії і практики / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука».– № 4. – 2016. – С. 144 - 163. 3. Харь І.О. Суб’єкт злочинів проти здоров’я особи: проблеми теорії і практики / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 5. – 2016. – С. 46 - 87. 4. Харь І.О. Суб’єкт злочинів проти статевої свободи і статевої недоторканості: проблеми теорії та практики / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 6. – 2016. – С. 94- 117. 5. Харь І.О. Теоретичні і прикладні проблеми суб’єкта злочинів проти волі, честі та гідності особи за КК України / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 7. – 2016. – С. 92- 116. 6. Харь І.О. Теоретичні і прикладні проблеми суб’єкта злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 8. – 2016. – С. 96- 129. 7. Харь І. О. Теоретичні та прикладні проблеми суб’єкта злочинів проти власності / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 9. – 2016. – С. 69-98. 8. Харь І.О. Теоретичні і прикладні проблеми суб’єкта злочинів у сфері господарської діяльності, передбачених стст. 199-201, 203-1, 203-2, 204-205, 205-1, 206, 206-2, 209, 209-1, 210 КК України / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 10. – 2016. – С. 157-201. 9. Харь І.О. Суб’єкт злочинів у сфері господарської діяльності, передбачених статтями 211 - 212, 212-1, 213, 216, 218-1, 219, 220-1, 220-2, 222, 222-1, 223-1, 223-2, 224, 227, 229, 231 - 232, 232-1, 232-2, 233 Кримінального кодексу України / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 11. – 2016. – С. 73-104. 10. Харь І.О. Теоретичні і прикладні проблеми суб’єкта складів злочинів проти громадської безпеки / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 12. – 2016. – С. 83-103. 11. Харь І.О. Суб’єкт злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука»– № 2. – 2017. – С. 99-124. 12. Харь І.О. Теоретичні і прикладні проблеми суб’єкта складів злочинів проти безпеки виробництва / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 1. – 2017. – С. 54-66. 13. Харь І.О. Суб’єкт злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 2. – 2017. – С. 99-124. 14. Харь І.О. Суб’єкт злочинів проти громадського порядку і моральності/ І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 3. – 2017. – С. 98-112. 15. Харь І.О. Суб’єкт злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти здоров’я населення / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 4. – 2017. – С. 41-60. 16. Харь І.О. Суб'єкт злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 5. – 2017. – С. 149-167. 17. Харь І.О. Суб'єкт злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян і злочини проти журналістів / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 7. – 2017. – С. 126-142. 18. Харь І. О. Суб’єкт злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 8. – 2017. . 19. Харь І. О. Витоки та генеза суб'єкта злочину на теренах України в третьому (ХІ-ХІV стст.) і четвертому (ХІV ст. і до початку ХVІІІ ст.) періодах розвитку державності / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 10. – 2017. – С. 85-104. 20. Харь І. О. Витоки та ґенеза суб'єкта злочину в п’ятому – восьмому періодах за кримінальним законодавством на теренах України / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 11. – 2017. – С. 82-101. 21. Харь І.О. Суб’єкт злочинів проти встановленого порядку несення військової служби / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 12. – 2017. – С. 138-174. 22. Харь І. О. Суб’єкт злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 1. – 2018. – С. 186-204. 23. Харь І. О. Виконавець злочину невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат. / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 5. – 2018. – С. 115-126. 24. Харь І. О. Теоретичні підходи щодо визначення суб’єкта злочину завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою, передбаченого ст. 371 КК України / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 6. – 2018. – С. 78-102. 25. Харь І. О. Теоретичні та практичні питання стосовно суб’єкта злочину відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов'язків / І.О. Харь. - К.: – «Юридична Наука». – № 7. – 2018. – С. 92-117.
Макаришева Тетяна Степанівна – доцент кафедри адміністративного права, інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник.

Напрям наукових інтересів: правове регулювання відносин у сфері творчості, патентне право, право промислової власності,експертиза об’єктів права промислової власності та комерційних позначень, набуття прав на об’єкти права промислової власності, судова експертиза об’єктів права інтелектуальної власності.

Участь у конференціях і семінарах: 1. Т. Макаришева, Г. Декуша. Застосування теорії еквівалентності при проведенні експертизи винаходів // журнал «Інтелектуальна власність в Україні», 2018, №9, С.18-22. 2. Т. Макаришева, О. Тимошенко. Об’єкти права інтелектуальної власності в агропромисловому комплексі // журнал «Інтелектуальна власність в Україні», 2019, №1, С.9-16. 3. Підготовка фахівців з інтелектуальної власності — важлива складова у розвиткуУкраїни / науково-практичний журнал "Інтелектуальна власність в Україні", 2019, № 5, С.65-67. 4.Творчий підхід до проведення занять з інтелектуальної власності / науково-практичний журнал "Інтелектуальна власність в Україні", 2019, № 5, С.18-23 5.Чи можна вважати реальне зображення таким, що набуло розрізняльної здатності («страшна казка»).Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності («Крайнєвські читання»): Матер. III Міжнар. наук.-практ. конф. (12 грудня 2019 р. м. Київ); за ред. акад. НАПрНУкраїни О.В. Скрипнюка і проф. В.Л. Федоренка / НДЦСЕ судовоїекспертизи з питань інтелектуальної власності Мін’юсту.Київ: Вид-во Ліра-К 2019. С. 150-154. 6. Географічні зазначення або роздуми про херсонський кавун. Матер. Науково-практ. Конф. (Київ, 19 грудня 2019 р., м.Київ); упорядник Р.Б.Шишка.-К.:-2020.- С.49-58.; основні публікації за напрямом: Охорона та захист прав інтелектуальної власності: економіко-правові підходи: монографія / За ред. О.О.Кулініч та Р.Б.Шишки (кер.авт.кол.:Бичковська М.Є., Еннан Р.Є., Кузьменко Л.Г., Кулініч О.О., Макаришева Т.С., Фелик В.І., Цибульов П.М., Шишка Р.Б.). К.: Вид-во «Ліра», 2019, 276с..


Мельник Ольга Олегівна– кандидат юридичних наук, адвокат, доцент кафедри адміністративного права, інтелектуальної власності та цивільно - правових дисциплін.

Напрям наукових інтересів: договірне застереження про форс-мажор за цивільним законодавством України, цивільне право, договори у цивільному праві України.

Основні публікації за напрямом: 1. Мельник О.О. Зміна та розірвання договору у випадку дії обставин форс–мажору внаслідок пандемії // Часопис Київського університету права. - 2020. №4. - С. 238-241. 2. Мельник О.О. Звільнення боржника від відповідальності у разі неможливості виконання договірного зобов’язання /О.О. Мельник //Юридичний науковий електронний журнал. – 2016. – Вип. 3. – С. 57-61. 3. Мельник О.О. Поняття «форс-мажор» у цивільному праві України /О.О. Мельник //Юридичний вісник. – 2016. – №1. – С. 205-209. 4. Мельник О.О. Застереження про незмінність обставин договору та форс-мажор у цивільному праві України /О.О. Мельник //Национальный юридический журнал: теория и практика. – 2016. – №2/1 (18). – С. 76-78. 5. Мельник О.О. Умова про форс-мажор (непереборну силу) у зовнішньоекономічному контракті /О.О. Мельник //Часопис цивілістики. – Вип. 22. – 2016. – С. 83-87.;
Участь у конференціях і семінарах: 1. Мельник О.О. Зміна та розірвання договору, з точки зору різних правових доктрин у випадку дії обставин форс – мажору // Journal «ScienceRise: Juridical Science». – 2020. - № 4 (14). – р. 34-40. 2. Olga Melnyk. The Distinction of the categories “The force majeure” and “The irresistible force” in the conceptual apparatus of the civil legislation of Ukraine // Knowledge, Education, Law, Management. 2019. - № 3/4 (27/28). – р. 95-111. 3. Мельник О.О. Інтелектуальний капітал як важливий елемент у розвитку сучасної економіки / грудень 2018, Київ. 4. Мельник О.О. Договірне застереження про форс–мажор за цивільним законодавством України / березень 2018, Люблін, Польща. 5. Принцип рівності, що закріплений у Конвенції «Про права осіб з інвалідністю, його реалізація / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування інклюзивного громадянського суспільства та імплементація положень Конвенції про права осіб з інвалідністю в Україні", листопад 2019 р., Київ. 6. Мельник О.О. Проблемні питання судової практики, що виникають у сфері інтелектуальної власності. / Виступи учасників Другої Всеукраїнської науково–практичної конференції «Безпека у сфері інтелектуальної власності», 3 грудня 2020, Київ, Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія». – К.: Ліра-К, 2020. 7. Мельник О.О. Актуальні проблеми правового режиму спільно нажитого майна подружжя та призначення судових експертиз під час розподілу, з точки зору практики / Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Priority directions of science and technology development», 25-27 жовтня 2020 р., Київ, Національний університет біоресурсів і природокористування УкраїниМудрицька Катерина Олексіївна – викладач кафедриадміністративного права, інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін.

Дисципліни, що викладаються: «Господарське право», «Господарське процесуальне право», «Процедури банкрутства та арбітражне управління», «Господарське судочинство», «Господарський процес», «Основи цивільного судочинства», «Медіа право», «Правова охорона інтелектуальної власності у мережі Інтернет».

Напрям наукових інтересів: процесуальні особливості розгляду спорів про порушення прав інтелектуальної власності на сайтах в мережі Інтернет, застосування окремих цивільно-правових способів захисту у мережі Інтернет, правові засади регулювання цивільних відносин у мережі Інтернет.


Сердюк Геогргій Нікандрович – доцент кафедри адміністративного права, інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін, кандидат технічних наук.

Дисципліни, що викладаються: «Інноваційне право», «Право інтелектуальної власності».

Напрям наукових інтересів: інноваційна політика у сфері інтелектуальної власності, сучасні інноваційні системи.

Тур`ян Олександр Володимирович - професор кафедри, кандидат психологічних наук

Дисципліни, що викладаються:Антикризові комунікації, Спічрайтинг, Організація роботи прес-служби, Практика PR-діяльності, Проблематика PR, Аудіовізуальні комунікації, Ведення перемов, Психологія реклами, Основи соціальної психології, Лідерство, Конфліктологія.

Буткалюк Вячеслав Петрович

Посада: асистент
Дисципліни, що викладає: Аудіовізуальні комунікації

Білякова Алла Віталіївна
Посада: асистент
Дисципліни, що викладає: Вступ до спеціальності, Професійна етика

Лоташевський Ігор Олександрович

Посада:Доцент
Почесне звання: Заслужений працівник освіти України
Дисципліни, що викладає: Рекламний менеджмент, Політичний event-менеджмент, Корпоративний event-менеджмент, Соціокультурий event-менеджмент, Виробництво радіореклами, . Виробництво телереклами, Виробництво поліграфічної продукції, . Зарубіжний PR, . Творчі студії: рекламний проект, Творчі студії: PR-проект.;

Досенко Анжеліка Костянтинівна

Посада: професор
Вчене звання: Доцент
Науковий ступінь: Кандидат наук із соціальних комунікацій

Основні публікації за напрямом: 1. Досенко А. К. До питання динаміки розвитку української блогосфери. Психолінгвістика. Психолингвистика. Psycholinguistics : [зб. наук. праць ДВНЗ «Переяслав- Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» ]. Переяслав- Хмельницький : ФОП Лукашевич О.М., 2015. Вип. 18 (2). С.141-150 2. Dosenko A. Amateur Media as a Tool of Ukraininian. Educational System Media and education 2017.Prague. 2017 .P. 35-41. 3. Anzhelika Dosenko, Olga Khamedova, Inha Pohrebniak, Viktoria Crime and Gender: Violence against Women in the Ukrainian Press in the First Half of the Twentieth Century International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) ISSN: 2277-3878, Volume-8 Issue-3, September 2019 Р 6316 -6320 5. Anzhelika Dosenko, Oksana Gerachkovska, Viktoria Shevchenko, Аnastasiia Bessarab Media as a Tool for Forming the President's Image (On the Example of the 2019 Election Process) International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE) ISSN: 2278- 3075, Volume-9 Issue-1, November 2019 pp 1624-1628 6. Dosenko А., I. Pohrebniak, G. Iuksel, A.Synowiec, V. Shevchenko Communication platforms: new positions and appointment International Journal of Management (IJM) Volume 11, Issue 3, March 2020, pp. 294– 303 7. Наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України: 8. Досенко А. К. Блогінг як платформа для прихованої реклами Держава та регіони. Серія: соціальні комунікації. № 3. 2015. С. 100-104 9. Досенко А. К. Реклама у блогосфері: специфіка існування. Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. № 1, 2016. С 153-156 10. Досенко А. К. Етика аматорських інтернет- медіа: соціальнокомунікацій підхід. Соціальні комунікації: теорія і практика. № 3.8 2016.- С. 47-53 11. Досенко А. К. Блогінг і громадська журналістика: зона дифузності. Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. 2018. № 1 (33). 12-18. 12. Досенко А. К. Становлення інтернет- журналістики в Україні: специфіка, умови розвитку. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія Філологія. Соціальні комунікації.Том 28 (67). № 1. Київ. 2017. C. 53-58. 13. Досенко А. К. Блоги і традиційні медіа. Образ. № 1(27). 2018. С. 111-119 14. Досенко А. К. Блогінг і громадська журналістика: зона дифузності. Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. № 1, 2018. С 12-18. 15. Досенко А. К Digital- реклама як жанр: етичні параметри реалізації. Образ. № 1 (30), 2019. С. 52–60 16. Досенко А., Погребняк І. Соціальні мережі як комунікаційні платформи. Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. 2019. № 3.103-108. 17. Досенко А. К. Публіцистичний дискурс комунікаційних платформ. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Том 31 (70). № 2. Ч 4, 2020 С. 246-251 18. Досенко А.К. Дискурс комунікаційних платформ: критичний та диджитальний різновиди // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. – 2020. - № 3(43). – С. 72-77.;
Участь у конференціях і семінарах: 1. Досенко А.К. Інформаційні війни крізь призму ЗМІ: український аспект // Всеукраїнська науково-практична конференції «Соціальні комунікації і нові комунікаційні технології, 16-17 грудня 2016. - С. 117-120. 2. Досенко А.К. Формування соціальної активності українців крізь призму ЗМІ // Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціальні комунікації: інструменти, технологія і практика, 10-11 березня 2017 р. – С. 12-15. 3. Досенко А.К. Громадська журналістика як феномен сучасності у час гібридної війни // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасна журналістика і гібрідна війна: виклики, місія, перспективи, Київ, 18 квітня 2018 р. – С. 28-32. 4. Досенко А.К. Сучасний медійний контент / Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціальні комунікації і нові комунікаційні технології», м. Запоріжжя, 9-10 листопада 2018 р. - С. 56-59. 5. Досенко А.К. Громадскість і журналістика: межі соціальної відповідальності сучасного журналіста // Міжнародна науково-практична конференція «Засоби масової інформації та комунакації: історія, сьогодення, перспективи розвитку, Київ-Буча, 2019. – С. 23-25. 6. Досенко А.К. Комунікаційні платформи: тенденції існування // Всеукраїнська науково-практична конференція «Медіаосвіта як інструмент розвитку громадянського суспільства в Україні, 29 листопада 2019 року.Новини

2021-12-06

VIVAT ACADEMIA! З Днем народження НУ ОЮА

Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» вітає колектив Національного університету «Одеська юридична академія» з 24-ою річницею від дня заснування Національного університету «Одеська юридична академія»!

Докладніше

2021-12-03

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Соціальний захист осіб з інвалідністю в умовах цифровізації суспільства"

3 грудня 2021 року у Київському інституті інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія» відбулася ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Соціальний захист осіб з інвалідністю в умовах цифровізації суспільства" в онлай-режимі.

Докладніше

2021-11-30

Підписання договору про співпрацю з Центром міжнародних відносин "Мир і безпека"

30 листопада 2021 року Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» підписав договір про співпрацю з Центром міжнародних відносин «Мир і безпека».

Докладніше

2021-11-28

Участь студентів-журналістів у конференції "Сучасна наука: Комунікаційні аспекти XXI століття"

Студенти освітньої програми 061 «Журналістика» Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» взяли учать у Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції на тему "Сучасна наука: Комунікаційні аспекти XXI століття"

Докладніше

2021-11-28

Запрошуємо на конференцію "Соціальний захист осіб з інвалідністю в умовах цифровізації суспільства"

3 грудня 2021 року в Київському інституті інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» відбудеться IIІ Всеукраїнська науково-практична конференція"Соціальний захист осіб з інвалідністю в умовах цифровізації суспільства"

Докладніше

2021-11-28

Науково-практична конференція "Безпека у сфері інтелектуальної власності"

​26 листопада 2021 року в Київському інституті інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» відбулася ІІІ Всеукраїнська науково-практичній конференції «Безпека у сфері інтелектуальної власності».

Докладніше

2021-11-27

День відкритих дверей 27.11.2021року

27 листопада 2021 року у Київському інституті інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» проведено День відкритих дверей

Докладніше

2021-11-25

Вакцинування здобувачів освіти

COVID-19 - пандемія невакцинованих

Докладніше

2021-11-25

Засідання Вченої ради 25 листопада 2021р.

​25 листопада 2021 року відбулося засідання Вченої ради Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» під керівництвом голови Вченої ради д.ю.н., професора, академіка Ківалова С.В.

Докладніше

2021-11-19

Вибори Президента і Ректора Інституту

19 листопада 2021 року в Київському інституті інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» відбулися вибори Президента і Ректора Інститут

Докладніше

2021-11-17

З ДНЕМ СТУДЕНТА

17 листопада - Міжнародний день СТУДЕНТА!!!

Докладніше

2021-10-24

Запрошуємо на Всеукраїнську науково-практичну конференції «Безпека у сфері інтелектуальної власності»

​26 листопада 2021 року у Київському інституті інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» відбудеться ІІІ Всеукраїнська науково-практичній конференції «Безпека у сфері інтелектуальної власності».

Докладніше

2021-10-24

Відвідання Музею книги і друкарства України

21 жовтня 2021 року студенти Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» відвідали Музей книги і друкарства України

Докладніше

2021-10-22

Практико-орієнтоване навчання студентів-журналістики

Зустріч студентів із журналістом, шеф-редактором на каналі «Україна» Сергієм Яременком

Докладніше

2021-10-22

Футбольний турнір Фахового коледжу

​8 жовтня 2021 року відбувся футбольний турнір з футболу серед студентів Фахового коледжу Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» присвячений Дню юриста.

Докладніше

2021-10-22

Практичні навички для студентів-журналістів

Студенти першого курсу спеціальності «Журналістика» занурилась у нейморівний світ телебачення і кіно.

Докладніше