Кафедра іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін

  На кафедрі працює 9 науково-педагогічних працівників, серед яких 5 кандидатів наук.

  Кафедра створена у 2010 році у процесі реорганізації Державного інституту інтелектуальної власності відповідно до наказу ректора Одеської національної юридичної академії.

  Основні завдання кафедри полягають у реалізації освітньо-професійних програм, навчальних планів підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації у сфері права та інтелектуальної власності; формування єдиного концепту освіти за дисциплінами, які викладаються кафедрою, з метою поєднання теоретичного навчання із практичною спрямованістю підготовки фахівців; розробка й затвердження критеріїв оцінки та засобів діагностики рівня засвоєних здобувачами вищої освіти знань, умінь та навичок; здійснення моніторингу та контролю якості засвоєних знань та вмінь здобувачів вищої освіти через систему поточного і підсумкового контролю; розробка й систематичне оновлення науково-методичного забезпечення з навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою; впровадження прогресивних методів та засобів навчання, що забезпечують високу якість освітнього процесу; організація роботи наукових гуртків, проведенні олімпіад, «круглих столів», конференцій, конкурсів за профілем діяльності кафедри; забезпечення іманентного підвищення наукового рівня та педагогічної майстерності працівників кафедри; організація самостійної роботи студентів; − організація взаємодії з іншими навчальними закладами та органами публічної адміністрації та громадськими організаціями; підготовка і видання навчально-методичної та наукової літератури з дисциплін, які викладаються на кафедрі.

  Кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін гуманітарного та соціального спрямування, зокрема таких:

 • Іноземна мова за професійним спрямуванням,
 • Теорія і практика перекладу,
 • Соціально-політичні процеси,
 • Соціологія,
 • Політологія,
 • Міжнаціональні комунікації,
 • Філософія,
 • Філософія інформаційного суспільства,
 • Логіка,
 • Основи соціальних комунікацій,
 • Релігієзнавство,
 • Академічна доброчесність та професійна етика,
 • Нотаріат України,
 • Право соціального забезпечення,
 • Трудове право,
 • Фізичне виховання,
 • Фізичне виховання (спеціальна підготовка),
 • Вогнева підготовка,
 • Латинська мова,
 • Українська мова (за професійним спрямуванням),
 • Українська література,
 • Зарубіжна література,
 • Українська мова в галузі реклами та ПР,
 • Практикум з української мови,
 • Основи академічного письма,
 • Охорона праці та безпека життєдіяльності

Викладання зазначених навчальних дисциплін є основою підготовки висококваліфікованих фахівців з вищою освітою для подальшої роботи у судах і правоохоронних органах, інших органах публічної адміністрації та у недержавному секторі, сприяє формуванню наукового світогляду, усвідомленню сучасних соціально-економічних та політичних реалій, а також вирішує проблему виведення юридичних кадрів на розуміння закономірностей розвитку держави і права, забезпечується підвищення рівня правової культури та удосконалення професійної юридичної діяльності.

Ригованова Вікторія Анатоліївна,

кандидат філологічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри

Науково-педагогічний стаж у вищих навчальних закладах складає 20 років. 2000 року закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов зі спеціальності «англійська мова, українська мова та література й зарубіжна література» з відзнакою. 2006 року захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство на тему: «Зіставний аналіз категорії авторизації в англійській та українській мовах: структура та семантика». 2008 року присвоєне вчена звання доцента.

З 2006 року є членом галузевої комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із соціолінгвістики.

2016 року стала головою Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року 2016» (англійська мова) ІІ етап.

Працюючи над підвищенням фахового рівня пройшла 8-тижневий курс “Corpus Linguistics: method, analysis, interpretation”, професора Ланкастерського університету Tony Mc Enery (2016); курс професора кафедри міжкультурної герменевтики Мюнхенського університету імені Людвига Максиміліана Віллі Ван Пір «The Scientific Study of Culture. The Evaluation of Literature: Experimental Approach» (2017); взяла участь у семінарі Academic Writing, який пройшов у рамках реалізації програми Еразмус+ Київським університетом імені Бориса Грінченка та Університетом Тампере (Фінляндія) (2017), пройшла курс обсягом «Corpus linguistics» професора Університету Стерлінга (Велика Британія) Vander Viana (2017); взяла участь у тренінгу «How to teach IELTS Productive Skills» GRADE Education Center (2018) та the 6th SOVa – Grade Teacher Training Day (2019), спеціалізованих тренінгах Dinternal Education (2019) та у конференції CHANGING MINDS: Kyiv Anniversary Innovative Conference 2019 (International House).

2020 року отримала сертифікат вчителя-практика «Practical Teacher» від International House London та міжнародний сертифікат CELTA (Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages) від Cambridge Assessment Center.


Мельник Володимир Петрович,

доктор юридичних наук, доцент кафедри, державний службовець 7 рангу


В 1992 р. закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

В 2013 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Теоретичні проблеми ієрархічної структури законодавства».
Науковий доробок складає понад 50 наукових праць у вітчизняних та зарубіжних виданнях з проблематики трудового права, права соціального забезпечення, теорії та історії держави і права, історії політичних і правових учень, співавтор підручника «Трудове право України».

Науково-педагогічний стаж складає 6 років.

Здобувач Навчально-наукового інституту права ім. І. Малиновського Національного університету «Острозька академія» - працює над докторською дисертацією.

Нагороди: Грамота Верховної Ради України.

Напрям наукових інтересів: актуальні проблеми трудового та соціального права

.

Падалка Ганна Миколаївна,

кандидат соціологічних наук, доцент кафедри

У 2007 закінчила Історичний факультет Донецького національного університету за спеціальністю Політологія.

У 2011 захистила дисертацію у Донецькому державному університеті управління за спеціальністю 22.00.04 "Спеціальні та галузеві соціології" на тему "Громадянська компетентність як чинник демократизації держаної влади". Отримала ступінь кандидата соціологічних наук.

Член Соціологічної асоціації України.

Науково-педагогічний стаж складає 6 років.

Додаткові кваліфікації: Аналітика, експертиза, оцінювання, структурування проблем, вторинний аналіз соціологічних даних. Розробка дизайну, методології соціологічних досліджень (кількісні/якісні). Моделювання маркетингових досліджень, оригінальних соціологічних досліджень, компаративістських досліджень, кабінетних досліджень, дослідження «окремого випадку».

Напрям наукових інтересів: соціальна філософія, філософія права, соціологія права, соціологія молоді, соціологія соціальних комунікацій.

Соляник Світлана Федорівна,

кандидат філософських наук, доцент

У 2000 р. закінчила Київський національний університет культури та мистецтв (з відзнакою).

У 2011 році захистила дисертацію на тему «Туризм як соціоетичний чинник суспільного життя» і здобула науковий ступінь кандидата філософських наук (Національний педагогічний університетім. М.П.Драгоманова, науковий керівник – доктор філос. наук, проф., член-кор. НАН України Пазенок В.С.).

Загальний науково-педагогічний стаж – 9 років.

Автор понад 20 наукових праць. Займалась організацією роботи аспірантури в межах ліцензованих спеціальностей (12.00.02 – Конституційне право; 09.00.03 – Соціальна філософія та філософія історії; 13.00.04 – Теорія та методика професійної освіти). Брала участь в організації та проведенні наукових заходів (Міжнародних, Всеукраїнських та студентських науково-практичних конференцій, наукових семінарів, круглих столів, тощо).

Максимович Наталія Юріївна,

викладач кафедри

Напрям наукових інтересів: фізичне виховання.


Колодько Інна Миколаївна,

викладач

У 2009 році закінчила Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка (диплом спеціаліста з відзнакою).

У 2010 році закінчила Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова та здобула диплом магістра (з відзнакою).

Здобувач Інституту проблем виховання НАПН України – працюю над дисертацією.

Науковий доробок складає понад 20 наукових праць у вітчизняних та зарубіжних виданнях з проблематики позашкільної освіти України, Швеції та інших європейських країн.

Науково педагогічний стаж складає 7 років.

Напрям наукових інтересів: неформальна освіта, методика навчання іноземної мови в розвинених європейських країнах.

Горський Сергій Віленович,

кандидат соціологічних наук, доцент

Дисципліни: Соціологія, Соціально-політичні процеси, Політологія, Практична логіка, Міжкультурні комунікації

Напрям наукових інтересів: Соціологія, Соціологія політики, Соціологія туризму, Проблеми глобалізації.


Жорнокуй Уляна Василівна,

кандидат філологічних наук, старший викладач

Дисципліни: Іноземна мова за професійним спрямуванням (англ.)

Напрям наукових інтересів: переклад як форма міжлітературних взаємин, queer-студії у контексті сучасного літературознавства, проблеми порівняльного вивчення національних літератур, концепція інтертекстуальності та імагологія в компаративістиці, типи міжтекстової взаємодії та синергетичний підхід до аналізу літературних текстів

Бондаренко Вікторія Федорівна,

кандидат педагогічних наук, доцент

Дисципліни: Іноземна мова за професійним спрямуванням

Напрям наукових інтересів: практика викладання іноземної мови у вищій школі

Наукова та навчально-методична робота:

1. Мельник В.П. Правове регулювання соціального захисту осіб з інвалідністю: національний та міжнародний досвід: монографія. Київ: «МП Леся», 2017. 269 с.

2. Мельник В. П. Правове регулювання соціального захисту осіб з інвалідністю: національний та міжнародний досвід: монографія. 2-е вид. Київ:

3. ПВГОІ «Видавництво Людмила», 2018. 292 с.

4. Мельник В.П. Соціальний захист осіб з інвалідністю: теоретико- правові проблеми: монографія. Київ: ПВГОІ «Видавництво Людмила», 2018. 420 с.

5. Трудове право України: підручник / Вишновецька С.В., Іншин М.І., Костюк В.Л., Мельник В.П., Сенчак І.І., Сіроха Д.І., та інші/ за ред. М.І. Іншина, С.В. Вишновецької, В.Л. Костюка / за загальною редакцією М.І. Іншина, В.Л. Костюка. - К.: «Леся», 2015. – 528с. ( у співавторстві)

6. Трудове право України: підручник /За загальною редакцією М.І. Іншина, В.Л. Костюка, В.П. Мельника. Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.: «Леся», 2016. – 448с. ( у співавторстві)

7. Трудове право України: підручник/За заг. ред. М.І. Іншина, В.Л. Костюка. – Київ: Юрінком Інтер, 2017. – 600с. ( Мельник В.П., розділи: 6 (С. 156-186); 8 (С. 257-295).

Бібліографія кафедри

Падалка Ганна Миколаївна

 1. Трансформація ціннісних орієнтацій щодо професійної діяльності сучасної молоді Українидрук: зб. наук. праць ДонДУУ « Сучасні проблеми у вимірі соціології управління. – Т. ХIII. Вип. 217. – Серія «Соціологія». – Донецьк: ДонДУУ, 2012. – 497 с.
 2. Політична діяльність як складова соціального управління сучасною державою // Альохінські читання: матеріали доповідей – Донецьк: ДонДУУ, 2012. – 107 с.
 3. Потенціал соціальних мереж для реалізації програм соціального проектування: результати дослідження// Матеріали IX Міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми у вимірі соціології управління»
 4. Роль соціального проектування у формуванні соціальних практик сучасної молоді // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Збірник наукових праць ДонДУУ, Т. ХІV. Вип. 258, Серія “Соціологія”. – Донецьк
 5. Соціальне проектування як технологія підвищення громадянської активності молоді // Теоретичні, методичні і практичні проблеми соціології управління: Матеріали ІІ Міжнародноїнауково-практичноїконференціїмолодих учених і студентів. – Донецьк: ДонДУУ, 2013. – 164 с
 6. Роль соціальних мереж у формуванні патріотизму сучасної молоді // Теоретичні, методичні і практичні проблеми соціології управління: Матеріали ІІ Міжнародноїнауково-практичноїконференціїмолодих учених і студентів. – Донецьк: ДонДУУ, 2013. – 164 с
 7. Цінності української молоді // Результати репрезентативного соціологічного дослідження становища молоді [Текст] / [Г. Падалка та ін.]. - Київ : СКД, 2016.

Мельник Володимир Петрович

 1. Трудове право України: підручник / Вишновецька С.В., Іншин М.І., КостюкВ.Л., Мельник В.П., Сенчак І.І., Сіроха Д.І., та інші/ за ред. М.І. Іншина, С.В. Вишновецької,В.Л. Костюка / за загальною редакцією М.І. Іншина, В.Л. Костюка. - К.: «Леся», 2015. – 528с. ( у співавторстві)
 2. Трудове право України: підручник /За загальною редакцією М.І. Іншина, В.Л. Костюка, В.П. Мельника. Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.: «Леся», 2016. – 448с.( у співавторстві)
 3. Трудове право України: підручник/За заг. ред. М.І. Іншина, В.Л. Костюка. – Київ: Юрінком Інтер, 2017. – 600с. ( Мельник В.П., розділи: 6 (С. 156-186); 8 (С. 257-295).
 4. Мельник В.П.Організаційно-правовіформи та видисоціальногозахистуосіб з інвалідністю: поняття, особливості та види/В.П. Мельник// Актуальніпроблемисоціального права в Україні: збірникнауковихпраць/за ред. М.І. Іншина, В.І. Щербини, С.Я. Вавженчука; відпов. ред. І.С. Сахарук. – Харків: «Юрайт», 2017.-С.215-230.
 5. Melnik V.Gerichtsbeschlussverfassungsgericht der Ukraine im system der rechtsquellen: scientific theoretischenaspekte/ V. Melnik// Wissenschaft Europa.-Serie: Geisteswissenschaften sozialwissenschaften.-2014.- №1.- P.18-21.
 6. Melnik V.Lage un-Konventionuber die Rechte der Menschen mitBehinderungenbei der Entwicklung des sosialenSchutzes von Menschen mitBehinderungen:status und trends/V. Melnik// Wissenschaft Europa Universum.-Serie: Sozialwissenschaftgeisteswissenschaft. – 2014.- №2.- P.11-13.
 7. Melnik V.Schutz: HerausforderungenundPerspektivenfür die VerfassungsgrundsätzeReachte von Menschen mitBehinderungen auf Sozial /V.Melnik//Wissenschaft Europa. -2014 – №3. – S.3-7.
 8. Мельник В.П.Законодавчі засади правовогорегулюванняреабілітаціїінвалідів: сучасний стан та напрямиудосконалення / В. П. Мельник // ЧасописНаціональногоуніверситету «Острозькаакадемія». Серія «Право». – 2014. – № 2(10) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2014/ n2/14mvptnu.pdf.
 9. Мельник В.П.Конституційне право осіб з інвалідністю на соціальнийзахист: теоретико-правовий аспект / В. П. Мельник // ЧасописНаціональногоуніверситету «Острозькаакадемія». Серія «Право». – 2015. – № 1(11) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://lj.oa.edu.ua/articles/2015/n1/15mvptpa.pdf.
 10. Мельник В. П. Розвитокзаконодавства про соціальнийзахистосіб з інвалідністю в умовахнезалежноїукраїнськоїдержави / В. П. Мельник // Публічне право. - 2015. - № 2. - С. 260-266.
 11. Мельник В.П. Законодавство про соціальнезабезпечення: поняття, ознаки та напрямиудосконалення/В.П.Мельник// Держава і права. СеріяЮридичні науки. Випуск 67./ І-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – 2015. – С.255-264.
 12. Мельник В.П.ТенденціїімплементаціїКонвенції ООН про права осібінвалідіввновітніхумовахсьогодення:проблеми та перспективи/В.П. Мельник//theJournalofEasternEuropeanLaw / Журнал східноєвропейського права. – 2015. – № 14. – С. 147-153.
 13. Мельник В.П. Поняття та ознаки правосуб’єктності осіб з інвалідністю: теоретико-правовий аспект/ В.П. Мельник//ЧасописНаціональногоуніверситету «Острозькаакадемія». Серія «Право». – 2016. – № 1(13) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://lj.oa.edu.ua/articles/2016/n1/16kvltpa.pdf.
 14. Мельник В.П.Пенсії по інвалідностіупенсійномустрахуванні: теоретико-правовий аспект / В. П. Мельник // ЧасописНаціональногоуніверситету «Острозькаакадемія». Серія «Право». – 2016. – № 2(14) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://lj.oa.edu.ua/articles/2016/n2/16mvptpa.pdf.
 15. Мельник В.П., Мельник О.Я.Роль міжнароднихдоговорівУкраїни у правовому регулюваннісоціальногозахистуосіб з інвалідністю / В. П. Мельник, О. Я. Мельник // ЧасописНаціональногоуніверситету «Острозькаакадемія». Серія «Право». – 2017. – № 1(15) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://lj.oa.edu.ua/articles/2017/n1/17mvpozi.pdf.
 16. Мельник В.П.Державнийсоціальнийзахистосіб з інвалідністю: науково-теоретичний контекст/В.П. Мельник// Соціальне право. – 2017. – №1. – С.144-152.
 17. Мельник В.П. МісцеКонвенції ООН про праваінвалідів у ієрархічнійструктурізаконодавства/В.П. Мельник// Конвенція ООН про права інвалідів: чотири роки практичноїдії: матеріаливсеукраїнськоїконференції ВГОІ «Інститутреабілітації та соціальнихтехнологій», м. Острог, 20-21 вересня 2013р./За загальноюредакцією М.І. Іншина, В.Л. Костюка, В.О. Попелюшка. – К.:ПВГОІ «ІРСТ Україна», 2014. – С. 32-37.
 18. Мельник В.П. Принцип єдності та диференціації у правісоціальногозабезпечення: проблеми на напрямиреалізації/В.П. Мельник, С.В. Панасюк//Єдність та диференціація трудового права та права соціальногозабезпечення: матеріали ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. ( м. Харків, 24 листопада 2014р.); за заг. ред. К.Ю. Мельника/МВС України, Харк.нац.ун-т внутр. Справ.- Х. ХНУВС, 2014. – С.224-226.
 19. Мельник В.П. Право на працюуконтекстіКонвенції ООН про права інвалідів: проблеми та перспективи //Матеріали IV Міжнародноїнауково-практичноїконференції «Малиновськічитання», м. Острог, 13-14 листопада 2015 року. – Острог: вид-воНаціональногоуніверситету «Острозькаакадемія», 2015. – С.105-108.
 20. Мельник В.П.Соціальний захист осіб з інвалідністю: проблеми та перспективи //Юридична наука та практика: виклики сучасних євроінтеграційних процесів. Зб.наук.праць //Матеріали між. наук.-практ. конф.м. Братислава, Словацька Республіка, 27-28 листопада 2015 р. – Ч.2. Братислава, 2015. – С.163-166.
 21. Мельник В.П. Соціальний захист осіб з інвалідністю: сутність та перспективи/ В.П. Мельник// Актуальні проблеми соціального права: збірник статей учасників всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 2014р./за загальною редакцією М.І. Іншина, В.Л.Костюка, В.П. Мельника. – К. ПВГОІ «ІРСТ Україна», 2015. – С.116-123.
 22. Мельник В.П. Нормотворча діяльність у контексті розвитку законодавства про права осіб з інвалідністю /В.П. Мельник// Актуальні проблеми соціального права. Випуск ІІ: науково-практичний посібник//збірник статей учасників всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 2015р./за загальною редакцією М.І. Іншина, В.Л.Костюка, В.П. Мельника. – К. ПВГОІ «ІРСТ Україна», 2016. – С.127-131.
 23. Мельник В.П. Професійні пенсії: проблеми, виклики та перспективи/Костюк В.Л., Мельник В.П.//Сучасні проблеми трудового та пенсійного законодавства: матеріали ІVВсеукраїнської наук.-практ. конф.(Харків, 27 листопада 2015р.); за заг. ред. К.Ю. Мельника/МВС України; Харк. ун-т внутр. справ. – Х., ХНУВС, 2015. – С. 248-252.
 24. Мельник В.П.Недержавний соціальнийзахист осіб з інвалідністю: проблеми та перспективи/ В.П. Мельник // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей та наукових повідомлень учасників ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 21-21 квітня 2016 р.) / За редакцією проф. М.І. Іншина, проф. В.І. Щербини – К.: Прінт-Сервіс, 2016. – С. 155-157.
 25. Мельник В.П. Недержавний соціальний захист осіб з інвалідністю:сутність та перспективи /В.П. Мельник// Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м. Острог, 30 вересня – 1 жовтня 2016 року. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозькаакадемія», 2016. – С.122-123.
 26. Мельник В.П. Інститут уповноваженого з прав людей з інвалідністю: проблеми та перспективи /В.П. Мельник//Актуальні проблеми соціального права. Випуск.ІІІ// Збірник матеріалів учасників Всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 2016р./ За заг. ред. Костюка В.Л., Мельника В.П. – К.: ПВГОІ «ІРСТ Україна», 2017. – С.59-63.
 27. Мельник В.П.Державний соціальний захист осіб з інвалідністю: сутність, проблеми та перспективи/В.П. Мельник// Традиції та новаціїюридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 19 травня 2017р.) У 2-х т. Т.1/ відп. ред. Г.О. Ульянова. –Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. –С.593-597.
 28. MelnikV. P.The concept and features of international legal regulation for social protection of persons with disabilities/MelnikV. P.//Research: tendencies and prospects - EditorialArane, S.A. deC.V. MexicoCity, Mexico, 2017. - P.222-226. Проблеми кодифікації трудового законодавства України - право на працю осіб з інвалідністю через призму кодифікації трудового законодавства - 26 квітня 2017 року
 29. Мельник В.П. Право на соціальний захист через призму конвенції ООН про права осіб з інвалідністю: проблеми та тенденції/В.П. Мельник//International Scientific-Practical Conference Development of legal regulation in East Europe: experience of Poland and Ukraine: Conference Proceedings, January 27-28, 2017. Sandomierz. -P.102-104.
 30. Мельник В.П. Державні соціальні допомоги особам з інвалідністю : теоретико-правовий аспект/Мельник В.П.// Публічне право науково-практичний журнал №1 (25)/2017 - стр. 198-205.
 31. Unmanned Spacecrafts and Space Drones as the Challenges for Space Law// Philosophy and Kosmology. Academic Journal//Web of Science//2020; випуск 24; 39-47

Ригованова Вікторія Анатоліївна

1.Мовна особистість в аспекті соціолінгвістичної проблематики [Language Personality in Sociolinguistic Investigations]// Соціолінгвістичні студії. – К.: Вид.дім Дмитра Бураго, 2010. – С.129-132.

2.Why communicate? // Лінгвістичні дослідженя: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології у навчанні іноземних мов». – Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2010. – С.150-152.

3. Языковая личность в аспекте современных лингвистических теорий [Language Personality in Modern Linguistic Theory]// Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету. Серія Філологічні науки. – Випуск 89 (1). – Кіровоград, 2010. – С.346-350

4. Типологія категорійних форм авторизаціїї в українській та англійській мовах [Typology of the Category of Authorization Forms in Ukrainian and English]// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Мовна комунікація: сучасні технології у форматі різнорівневих систем». – Горлівка : Вид-во ГДПІІМ, 2010. – С.91-94

5. Лингвистическая рецепция пространства ІІ [Linguistic understanding of Space II]// Східнослов’янська філологія. Вип.18. – Мовознавство – Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2010. – С.64-71.

6.Поняття «мовна свідомість» у сучасній лінгвістичній теорії [The Concept “Language consciousness” in the Modern Linguistic Theory]// Вісник Луганського національного університету імені Т.Шевченка. – Вип. 13 (200) липень. – 2010. – Луганськ. – С.180-187.

7. Феномен мовної особистості [Language Personality Phenomenon]/ В. А. Ригованова // Лінгвістичні студії: Збірник наук. праць. – Вип. 20. – 2010. – Донецьк: ДонНУ. – С. 55-58.

8.Конвергентність когнітивного і лінгвістичного напрямків у дослідженні мовної особистості // Мова і суспільство : Збірник наукових праць. – Вип.1. – 2010. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. – С.38-45.

9. Коррелятивность когнитивных исследований личности в лингвистике и психологии [Correlation between Linguistic and Psychological Cognitive Analyses of Personality]// Актуальні проблеми іноземної філології: Лінгвістика і літературознавство. – Бердянськ: БДПУ,2011. – Вип.VI. – Ч.1. – С.80-89.

10.Когнитивно-психологические и когнитивно-лингвистические аспекты описания языковой личности / В. А. Ригованова // ŽMOGUS KALBOS ERDVĖJE: Mokslinių straipsnių rinkinys. – 6 (2).- Kaunas 2011. – С.313-320. ISBN 978-9955-33-624-2

11.Поняття етнолінгвістична вітальність [The notion of ethnolinguistic vitality in sociolinguistics] // Мова і суспільство.– Вип.3: Збірник наукових праць – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. –С. 38 – 45.

12.Поняття етнолінгвістична вітальність у соціолінгвістиці // Мовний простір граматики : актуальні студії : зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т; наук. ред. М. О. Вінтонів. – Донецьк : ДонНУ, 2014. – На честь 60-річчя член-кореспондента НАН України Анатолія Загнітка. – С. 348-353. ISBN 978-966-639-659-7

13.Fractal in linguistics: theoretical and actual application // Žurnalas „Žmogus kalbos erdvėje“ № 9. – P.316-329 (індекси: EBSCO, Index Copernicus, Ulrichs, MLA, PNB, MIAR, C.E.E.O.L., Balcan Rusistics, Lituanistika, Linguistic Bibliography Online)

14.English: FirstandForemost[навч.посібник] – K.: Вид-во Київського університету імені Б.Грінченка – 2015. – 167с. (у співавторстві)

15. Exploring Sociolinguistic Data through Corpora // Linguistic, Educational and Intercultural Research 2017 (LEIC RESEACH 2017) – Vilnius, 2017. – P.84

16.Лінгвістична експертиза: прикладний аспект // Інтелектуальна власність і право на шляху до сталого розвитку України : Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 19 квітня 2019 року). – К.: ФОП Кандиба Т.П. – 2019. – С.110-113

17. Дислексія: досвід роботи в Україні та Європі // Актуальні проблеми соціального права. Випуск 5 : науково-практичний посібник // Збірник матеріалів учасників всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 2019 р. / за заг. Ред. Іншина М.І., Костюка В.Л., Мельника В.П. Київ: ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2019.

18. Тенденції розвитку інклюзивної освіти: напрями удосконалення законодавчого регулювання // Правове життя сучасної України : у 2 т. : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м.Одеса, 17 трав. 2019 р.) / відп. ред. Г.О.Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2019. – С.554-557.

Горський Сергій Віленович

1. Туризм епохи глобалізації.Туризм в умовах глобалізації: виклики часуЧастина І. Київ: КУТЕП, 2015 - С.70-73.

2. Етапи формування туристичного продукту. Наукові записки КУТЕП, випуск 21. серія „філософські науки” – Київ 2015 – С.86-93.

3.Ґлобалізація і людина. Науковий журнал «Молодий вчений» No 4.1 (31.1) квітень, 2016 р. - С. 49-52.

4. Становлення соціології туризму. Актуальные научные исследования в современном мире. Сб. научных трудов - Переяслав-Хмельницкий. - Вып. 12(20), ч. 3 –С.109-115 (140 с.)

5. Міфотворення традицій.Традиційна культура України ХХІ століття як складова культурної політики: стан та перспективи розвитку. Міжнародна науково-практична конференція. Том ІІ. Київ 2016 - С. 163-165 (215с.)

6. Формування нових традицій. Держава та глобальні соціальні зміни: 25 років української незалежності. Матеріали VII міжнародної наукової-практичної конференції. Київ 2016 - С.289-290 (355с.)

7. Соціальні механізми формування іміджу.Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин. Міжнародна науково-практична конференція. Частина ІІ , Київ, КНУКіМ 2017 - С.230-234. (412с.)

8. Сучасна людина у віртуальному світі.Мультиверсум, випуск 9-10 (157-158),Київ 2016 С.- 23-29.

9. Соціологічне дослідження соціокультурних практик туризму. Соціокультурний аналіз сучасних соціокультурних процесів. колективна монографія. Київ, КНУКіМ,2017 - С.163-181. (287с.)

10. Людина в глобалізованому світі. Актуальні проблеми філософії та соціології. Випуск 18, Одеса, 2017 - С. 24-27. (156с.)

11. Соціальні механізми формування іміджу України.Теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин: вчора,сьогодні, завтра.колективна монографія – Київ: КНУКіМ, 2017. – С. 311-314. (325с.)

12. Сучасне місто як віртуальне село. Міжнародні відносини: теоретичні та практичні аспекти, випуск 1, Київ, КНУКіМ 2018 - С.182-189. (284с.)

13. Визначення предмета соціології політики. Правове життя сучасної України.Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. том1. Одеса 2020 - С.236-240 (484)

Жорнокуй Уляна Василівна

1.Творчість Тараса Шевченка в англомовному світі (її популяризація українською діаспорою) // Феномен Тараса Шевченка: лінгвістичний, історичний і соціофілософський аспекти : зб. матеріалів наук.-практ. конф., Київ, 19 березня 2015 р. – К. : Міленіум, 2015. – С. 51-52.

2.Інтерпретація бінарної опозиції «друг/ворог» в оповіданні О. Кобилянської «В неділю рано зілля копала» // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 56, ч. 2. – С. 97-101.

3.Актуальні проблеми викладання курсу лексикології англійської мови// Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 55. – С. 88-90.

4. Teaching English lexicology: current problems // Молодий вчений. — 2015. — №5. – C. 157-160.

5.Переклади Григорія Кочура як зразок тяглості українсько-польського літературного діалогу // Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво («Міжкультурний діалог»): тези доповідей V Міжнародної наукової конференції. Х., ФОП БровінО. В., 2019. – С. 45-47.

6.The Diversity of Polish Poetry in Hryhoriy Kochur’s Translations // National Identity in Litarary Studies: Studies in Linguistics, Anglophone Literatures and Cultures / Edited by Łukasz Barciński, Robert Kiełtyka and Agnieszka Uberman. – Vol. 25. – Peter Lang. – Pp. 103-112.

7.Танатологічний концепт у романі «Все те незриме світло» Ентоні Дорра // Modern science: problems and innovations. Abstracts of the 7th International scientific and practical conference. – SSPG Publish, Stockholm, Sweden. – 2020. – С. 297-303.

8.The problem of blurred core binary oppositions in the novel All the Light We Cannot See by Anthony Doerr [Electronic article] // Accents and Paradoxes of Modern Philology. – Vol. 1,№5. – Available at: https://periodicals.karazin.ua/accentsjournal.

Соляник Світлана Федорівна

 1. Професійна етика у сфері туризму: особливості впровадження / С.Ф.Соляник // Наукові записки КУТЕП: Збірник / Редкол.: Пазенок В.С. (голова) та ін. – К. : КУТЕП, 2014. ­ – Випуск 17. – С. 208-221.
 2. Проблеми туристичної практики у системі формування екологічної свідомості / С.Ф.Соляник // Наукові записки КУТЕП: Збірник / Редкол.: Пазенок В.С. (голова) та ін. – К. : КУТЕП, 2015. ­ – Випуск 19. – С. 373-382.
 3. Екологічна етика у системі сучасних ціннісних пріоритетів / С.Ф.Соляник // Наукові записки КУТЕП: Збірник / Редкол.: Пазенок В.С. (голова) та ін. – К. : КУТЕП, 2016. ­ – Випуск 23. – С. 192-199.
 4. Україна у системі екологізації всесвітнього туристського руху: проблеми та перспективи // Перспективи розвитку туризму в Україні: збірник статей до ювілею В.К.Федорченка / Відп. ред. Федорченко Н.В.; Мініч І.М. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2019. – С.284-291.
 5. Інклюзивна освіта: аспекти філософського аналізу // Формування інклюзивного громадянського суспільства та імплементація положень Конвенції про права осіб з інвалідністю в Україні: матеріали І-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К., 2019.
 6. Основи туризмології: навч. посіб. / Кручек О.А., Соляник С.Ф., Парубець О.В., Гордієнко С.І. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. – 234 с.
 7. Туристичне право як об’єкт наукового аналізу // Правове життя сучасної України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса, 2020.

Максимович Наталія Юріївна

1. Maximovich N.Y., Kolumbet A.N., BazulyukT.A., DudorovaL.Y., Chernovsky S.M. Efficiency of the bicycle operation under various tactical variants. Physical education of students, 2017;21(5):219–224. doi:10.15561/20755279.2017.0504 (Web of Science)

2. Maximovich N.Y., Kolumbet A.N., BazulyukT.A., DudorovaL.Y., BabinaN.A.The control system for special preparedness of cyclists. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, 2017;21(6):444–450. doi:10.15561/18189172.2017.0608 (Web of Science)

3. GEORGIY KOROBEYNIKOV, DMYTRIY SHTANAGEY, NATALIAI EREMENKO, VIKTOR AKSIUTIN, TARAS DANKO, GRIGORIY DANKO, ALEKSANDR GOLETC, LESIA KOROBEYNIKOVA, NATALIA MAXIMOVICH, LUDMILA DUDOROVA, ALEXANDR KOLUMBET. Evaluation of the speed of a complex visual-motor response in highly skilled female boxers. Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), 18(1), Art 12, pp. 98-102, 2020. online ISSN: 2247-806X; p-ISSN: 2247–8051; ISSN-L=2247-8051 © JPES . (SCOPUS).

4. Максимович Н.Ю., Колумбет О.М. Перспективи впровадження педагогічної валеології в освітній процес середньої школи. Освіта і здоровʼя підростаючого покоління. Матеріали Міжнародного симпозіуму. Збірник наукових праць. Київ, 2016:165-172.

5. Колумбет О.М., Димуцька А.І., Максимович Н.Ю. Фізична підготовка студентів вищих навчальних закладів із професійним спрямуванням. Вісник Чернігівського національного університету імені Т.Г.Шевченка, 2011;91;І:215-221.

6. Колумбет А.Н., Ельцов Д.С., Максимович Н.Ю. Квалиметрическая оценка технико-тактических действий баскетболистов. Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях. Материалы II международной электронной научной конференции. Харьков-Белгород-Красноярск,2006:111-115.

7. Максимович Н.Ю. Деякі особливості наукового туризму в Україні. Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 2017:226-230.

8. Максимович Н.Ю., Адирхаєв С.Г. Сучасна технологія виховання студентів з обмеженими можливостями здоровʼя в умовах інклюзивної освіти. Актуальні проблеми соціального права. Київ, 2019;V:67-72.

Наукові гуртки кафедри

1. На кафедрі функціонує дискусійний клуб «Синергія філософії та права», на зустрічах якого студенти вчаться висловлювати своє ставлення до основних світоглядних проблем в галузі філософії і права, формулювати аргументи та контраргументи обстоюючи свою думку.

Результатом роботи цього клубу є електронна збірка есе студентів на опрацьовані теми.

2. Удосконаленню знань із розв’язання проблематики у сфері «Трудового права» сприяє робота студентського наукового гуртка із зазначеної дисципліни. Студенти вчаться структурувати наукові доповіді, презентувати матеріали та дискутувати. Засідання наукового гуртка проводиться різ на два місяці. Результати роботи представлені у рефератах студентів та участі у наукових студентських конференціях.

Контакти кафедри:

email:kaf_socgum@ukr.net


Новини

2020-10-22

Запрошуємо на підготовчі курси!

Фаховий Коледж Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія" проводить набір на підготовчі курси для учнів 9-х класів, а також підготовку до складання ЗНО учнями 11-х класів.

Докладніше

2020-10-19

Всеукраїнська науково-практична конференція​-дискусія "Місце недержавної судової експертизи у забезпеченні судочинства України"

19 жовтня 2020 року на базі Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія" ​за сприяння та підтримки Президента НУ ОЮА, Заслуженого юриста України, професора, академіка Сергія Васильовича Ківалова та директора КІІВП, Заслуженого юриста України, професора, д.ю.н. Василя Івановича Фелика відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція​-дискусія "Місце недержавної судової експертизи у забезпеченні судочинства України".

Докладніше

2020-10-19

Перехід навчального процесу у частково дистанційну форму навчання

19 жовтня 2020 року відбулася зустріч директора Київського інституту інтелектуальної власності та права, Заслуженого юриста України, професора, д.ю.н. Василя Івановича Фелика зі студенським активом та старостами бакалаврату і магістратури.

Докладніше

2020-10-14

З Днем захисника України!

День Захисника України є справжнім святом самовідданості і благородства, що так органічно поєдналося з іншими святами, які також відзначають 14 жовтня – Покрови Пресвятої Богородиці і Днем українського козацтва. І нині Пресвята Богородиця оберігає українських захисників, чоловіків та жінок, які, так само, як наші пращури, стоять на захисті рідної землі.

Докладніше

2020-10-09

09 жовтня 2020 року відбулося освячення Церкви Святого Апостола і Євангельського Іоанна Богослова у Міжнародній академічній школі "Одеса"

09 жовтня 2020 року відбулося освячення Церкви Святого Апостола і Євангельського Іоанна Богослова у Міжнародній академічній школі "Одеса" Блаженнішим Митрополитом Київським і всієї України Онуфрієм, Митрополитом Одеським і Ізмаїлом Агафангелом.

Докладніше

2020-10-08

Вітаємо зі святом! З Днем юриста!

​​08 жовтня в Україні відзначається День юриста, який з'явився в календарі України за Указом Президента № 1022/97 від 16.09.1997 р. 8 жовтня було вибрано не випадково, вважається, що саме в цей день у 1016 році Київський князь Ярослав Мудрий видав перший звід законів Руська правда.

Докладніше

2020-10-07

Святковий концерт з нагоди професійного свята - Дня юриста!

​07 жовтня 2020 року у Київському інституті інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія" відбувся святковий концерт з нагоди професійного свята - Дня юриста.

Докладніше

2020-10-06

Запрошуємо на День відкритих дверей, що відбудеться 7 листопада 2020 року та 5 грудня 2020 року!

​7 листопада 2020 року та 5 грудня 2020 року у стінах Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія" відбудеться традиційно-визначна подія - День відкритих дверей.

Докладніше

2020-10-04

Вітання із Днем працівника освіти!

Від імені директора Київського інститу​ту інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія", Заслуженого юриста України, професора, д.ю.н. Василя Івановича Фелика висловлюємо щирі вітання з нагоди Дня працівника освіти!

Докладніше

2020-09-29

29 вересня 2020 року відбулося проведення старостату

29 вересня 2020 року відбулося зібрання старост 1 курсу Фахового коледжу та інституту із директором Київського інституту інтелектуальної власності та права, Заслуженим юристом України, професором д.ю.н. Василем Івановичем Феликом.

Докладніше

2020-09-28

28.09.2020 року відбулися збори трудового колективу

​28 вересня 2020 року у Київському інституті інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія" відбулися збори трудового колективу.

Докладніше

2020-09-28

28.09.2020 р. відбулась ознайомча зустріч директора КІІВП НУ ОЮА, Заслуженого юриста України, професора, д.ю.н. Василя Івановича Фелика із студентами 1-го курсу інституту

Варто зазначити, що такий спосіб комунікації дирекції та адміністрації із студентами звична справа, адже саме у формі "живої дискусії" створюється ефективний діалог. На даних зустрічах обговорюються внутрішні питання навчального процесу, зокрема, успішність та відвідування пар студентами, йде мова і про подальші плани , котрі найближчим часом будуть реалізовані.

Докладніше

2020-09-21

Освячення місця будівництва храму Преподобного Сергія Радонезького

З благословення Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія, за підтримки Президента Національного університету «Одеська юридична академія» Сергія Васильовича Ківалова 21 вересня 2020 року відбулося освячення місця будівництва храму Преподобного Сергія Радонезького.

Докладніше

2020-09-21

Святкові урочистості з нагоди посвяти студентів-першокурсників та початку навчального 2020-2021 року

​21 вересня 2020 року у Київському інституті інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» відбулося свято присвячене початку навчального року та посвяти у першокурсники.

Докладніше

2020-09-15

Підготовчі курси

Фаховий Коледж Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія" проводить набір на підготовчі курси для учнів 9-х класів, а також підготовку до складання ЗНО учнями 11-х класів.

Докладніше

2020-09-11

11 вересня 2020 року відбулося засідання Вченої ради

11 вересня 2020 року відбулося засідання Вченої ради Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» під головуванням директора КІІВП, Заслуженого юриста України, професора, д.ю.н. Василя Івановича Фелика

Докладніше