Кафедра іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін

  Основні завдання кафедри полягають у реалізації освітньо-професійних програм, навчальних планів підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації у сфері права та інтелектуальної власності; формування єдиного концепту освіти за дисциплінами, які викладаються кафедрою, з метою поєднання теоретичного навчання із практичною спрямованістю підготовки фахівців; розробка й затвердження критеріїв оцінки та засобів діагностики рівня засвоєних здобувачами вищої освіти знань, умінь та навичок; здійснення моніторингу та контролю якості засвоєних знань та вмінь здобувачів вищої освіти через систему поточного і підсумкового контролю; розробка й систематичне оновлення науково-методичного забезпечення з навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою; впровадження прогресивних методів та засобів навчання, що забезпечують високу якість освітнього процесу; організація роботи наукових гуртків, проведенні олімпіад, «круглих столів», конференцій, конкурсів за профілем діяльності кафедри; забезпечення іманентного підвищення наукового рівня та педагогічної майстерності працівників кафедри; організація самостійної роботи студентів; − організація взаємодії з іншими навчальними закладами та органами публічної адміністрації та громадськими організаціями; підготовка і видання навчально-методичної та наукової літератури з дисциплін, які викладаються на кафедрі.

  Кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін гуманітарного та соціального спрямування, зокрема таких:

 • Іноземна мова за професійним спрямуванням,
 • Теорія і практика перекладу,
 • Соціально-політичні процеси,
 • Соціологія,
 • Політологія,
 • Міжнаціональні комунікації,
 • Філософія,
 • Філософія інформаційного суспільства,
 • Логіка,
 • Основи соціальних комунікацій,
 • Релігієзнавство,
 • Академічна доброчесність та професійна етика,
 • Нотаріат України,
 • Право соціального забезпечення,
 • Трудове право,
 • Фізичне виховання,
 • Фізичне виховання (спеціальна підготовка),
 • Вогнева підготовка,
 • Латинська мова,
 • Українська мова (за професійним спрямуванням),
 • Українська література,
 • Зарубіжна література,
 • Українська мова в галузі реклами та ПР,
 • Практикум з української мови,
 • Основи академічного письма,
 • Охорона праці та безпека життєдіяльності

  Напрямком наукового дослідження кафедри є проблеми реалізації гарантування та правової охорони соціальних прав. Об’єктом НДР – правовідносини, які виникають у процесі забезпечення соціальних прав людини і громадянина в демократичному суспільстві. Мета НДР полягає у тому, щоб на основі чинного законодавства України та практики його реалізації здійснити аналіз механізму забезпечення соціальних прав людини і громадянина в демократичному суспільстві, визначити основні напрями удосконалення такого механізму

Викладання зазначених навчальних дисциплін є основою підготовки висококваліфікованих фахівців з вищою освітою для подальшої роботи у судах і правоохоронних органах, інших органах публічної адміністрації та у недержавному секторі, сприяє формуванню наукового світогляду, усвідомленню сучасних соціально-економічних та політичних реалій, а також вирішує проблему виведення юридичних кадрів на розуміння закономірностей розвитку держави і права, забезпечується підвищення рівня правової культури та удосконалення професійної юридичної діяльності.

Ригованова Вікторія Анатоліївна,

кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри

Науково-педагогічний стаж у вищих навчальних закладах складає 20 років. 2000 року закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов зі спеціальності «англійська мова, українська мова та література й зарубіжна література» з відзнакою. 2006 року захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство на тему: «Зіставний аналіз категорії авторизації в англійській та українській мовах: структура та семантика». 2008 року присвоєне вчена звання доцента.

З 2006 року є членом галузевої комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із соціолінгвістики.

2016 року стала головою Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року 2016» (англійська мова) ІІ етап.

Працюючи над підвищенням фахового рівня пройшла 8-тижневий курс “Corpus Linguistics: method, analysis, interpretation”, професора Ланкастерського університету Tony Mc Enery (2016); курс професора кафедри міжкультурної герменевтики Мюнхенського університету імені Людвига Максиміліана Віллі Ван Пір «The Scientific Study of Culture. The Evaluation of Literature: Experimental Approach» (2017); взяла участь у семінарі Academic Writing, який пройшов у рамках реалізації програми Еразмус+ Київським університетом імені Бориса Грінченка та Університетом Тампере (Фінляндія) (2017), пройшла курс обсягом «Corpus linguistics» професора Університету Стерлінга (Велика Британія) Vander Viana (2017); взяла участь у тренінгу «How to teach IELTS Productive Skills» GRADE Education Center (2018) та the 6th SOVa – Grade Teacher Training Day (2019), спеціалізованих тренінгах Dinternal Education (2019) та у конференції CHANGING MINDS: Kyiv Anniversary Innovative Conference 2019 (International House).

2020 року отримала сертифікат вчителя-практика «Practical Teacher» від International House London та міжнародний сертифікат CELTA (Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages) від Cambridge Assessment Center.


Падалка Ганна Миколаївна,

кандидат соціологічних наук, доцент кафедри

У 2007 закінчила Історичний факультет Донецького національного університету за спеціальністю Політологія.

У 2011 захистила дисертацію у Донецькому державному університеті управління за спеціальністю 22.00.04 "Спеціальні та галузеві соціології" на тему "Громадянська компетентність як чинник демократизації держаної влади". Отримала ступінь кандидата соціологічних наук.

Член Соціологічної асоціації України.

Науково-педагогічний стаж складає 6 років.

Додаткові кваліфікації: Аналітика, експертиза, оцінювання, структурування проблем, вторинний аналіз соціологічних даних. Розробка дизайну, методології соціологічних досліджень (кількісні/якісні). Моделювання маркетингових досліджень, оригінальних соціологічних досліджень, компаративістських досліджень, кабінетних досліджень, дослідження «окремого випадку».

Напрям наукових інтересів: соціальна філософія, філософія права, соціологія права, соціологія молоді, соціологія соціальних комунікацій.

Коваленко Наталія Анатоліївна,

кандидат філологічних нау, доцент

Дисципліни, що викладає: Основи академічного письма, Українська мова в галузі реклами та PR, Практикум з української мови; Основи редагування рекламних і PR-текстів, Українська література, Зарубіжна література, Літературно-культурологічні студії, Українська мова (за професійним спрямуванням).

Основні публікації за напрямом: 1. Коваленко Н.А. Кіммерійці: етнос та етнонім: монографія. Харків: Основа, 1998. 104 с. 2. Дяченко Н.П., Іваненко Г.В., Коваленко Н.А. Правові засади міждержавного регулювання у сфері інтелектуальної власності. Розумовські зустрічі: збірник наукових праць. Інститут законодавства Верховної ради України; Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові Україні; Сіверський центр післядипломної освіти; Сіверський інститут регіональних досліджень. Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2019. Вип. 6. С.56–67. 3. Коваленко Н.А. Бенчмаркінг і маркетингові дослідження в системі вищої освіти. Україна в Європі: ювілейний випуск наукових праць до 10-річчя Одеського інституту МАУП. За матеріалами Всеукраїнської конференції «Проблеми політико-правового забезпечення євро- та євроатлантичної інтеграції України» та круглих столів Інституту. Одеса: Студія «Негоціант», 2018. – С. 222–236.;
Участь у конференціях і семінарах: 1. Коваленко Н.А., Дяченко Н.П., Демченко С. О. Становлення інклюзивного громадянського суспільства як механізм узгодження інтересів при формуванні державної політики в Україні// Актуальні проблеми соціального права. Вип. 5: науково-практичний посібник. Збірник матеріалів учасників Всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 2019 р. /за аг. ред.. Іншина М.І., Костюка В.Л., Мельника В.П. Київ: ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2019. С.41-44. 2. Дяченко Н. П., Іваненко Г. В., Коваленко Н. А., Мельник А. Ю. Правові засади міждержавного регулювання у сфері інтелектуальної власності. Розумовські зустрічі: збірник наукових праць. /Інститут законодавства Верховної ради України; Сіверський інститут регіональних досліджень. Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2019. Вип. 6. 208 с. С.56–66. 3. Коваленко Н.А. Бенчмаркінг і маркетингові дослідження в системі вищої освіти. Україна в Європі: ювілейний випуск наукових праць до 10-річчя Одеського інституту МАУП. За матеріалами Всеукраїнської конференції «Проблеми політико-правового забезпечення євро- та євроатлантичної інтеграції України» та круглих столів Інституту. Одеса: Студія «Негоціант», 2018. – С. 222–236. 4. Новаченко Т.В., Дяченко Н.П., Іваненко Г.В., Коваленко Н.А. Інформаційно-комунікаційні технології як механізм співпраці органів державної влади та місцевого самоврядування з правоохоронними органами, військовими формуваннями та громадськістю. Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. Одеса. Військова академія. 2020. 534 с. С. 315-316. 5. Новаченко Т.В., Дяченко Н.П., Коваленко Н.А. Впровадження інновацій як основа сталого регіонального розвитку //Перспективи та інновації сучасного менеджменту: матеріали науково-практичної конференції. Дніпро, 2020. – С. 57-59.

Максимович Наталія Юріївна,

старший викладач кафедри

Напрям наукових інтересів: фізичне виховання.


Колодько Інна Миколаївна,

викладач

У 2009 році закінчила Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка (диплом спеціаліста з відзнакою).

У 2010 році закінчила Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова та здобула диплом магістра (з відзнакою).

Здобувач Інституту проблем виховання НАПН України – працюю над дисертацією.

Науковий доробок складає понад 20 наукових праць у вітчизняних та зарубіжних виданнях з проблематики позашкільної освіти України, Швеції та інших європейських країн.

Науково педагогічний стаж складає 7 років.

Напрям наукових інтересів: неформальна освіта, методика навчання іноземної мови в розвинених європейських країнах.


Жорнокуй Уляна Василівна,

кандидат філологічних наук, доцент

Дисципліни: Іноземна мова за професійним спрямуванням (англ.)

Напрям наукових інтересів: переклад як форма міжлітературних взаємин, queer-студії у контексті сучасного літературознавства, проблеми порівняльного вивчення національних літератур, концепція інтертекстуальності та імагологія в компаративістиці, типи міжтекстової взаємодії та синергетичний підхід до аналізу літературних текстів

Бібліографія кафедри

Падалка Ганна Миколаївна

 1. Трансформація ціннісних орієнтацій щодо професійної діяльності сучасної молоді Українидрук: зб. наук. праць ДонДУУ « Сучасні проблеми у вимірі соціології управління. – Т. ХIII. Вип. 217. – Серія «Соціологія». – Донецьк: ДонДУУ, 2012. – 497 с.
 2. Політична діяльність як складова соціального управління сучасною державою // Альохінські читання: матеріали доповідей – Донецьк: ДонДУУ, 2012. – 107 с.
 3. Потенціал соціальних мереж для реалізації програм соціального проектування: результати дослідження// Матеріали IX Міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми у вимірі соціології управління»
 4. Роль соціального проектування у формуванні соціальних практик сучасної молоді // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Збірник наукових праць ДонДУУ, Т. ХІV. Вип. 258, Серія “Соціологія”. – Донецьк
 5. Соціальне проектування як технологія підвищення громадянської активності молоді // Теоретичні, методичні і практичні проблеми соціології управління: Матеріали ІІ Міжнародноїнауково-практичноїконференціїмолодих учених і студентів. – Донецьк: ДонДУУ, 2013. – 164 с
 6. Роль соціальних мереж у формуванні патріотизму сучасної молоді // Теоретичні, методичні і практичні проблеми соціології управління: Матеріали ІІ Міжнародноїнауково-практичноїконференціїмолодих учених і студентів. – Донецьк: ДонДУУ, 2013. – 164 с
 7. Цінності української молоді // Результати репрезентативного соціологічного дослідження становища молоді [Текст] / [Г. Падалка та ін.]. - Київ : СКД, 2016.

  Ригованова Вікторія Анатоліївна

1.Мовна особистість в аспекті соціолінгвістичної проблематики [Language Personality in Sociolinguistic Investigations]// Соціолінгвістичні студії. – К.: Вид.дім Дмитра Бураго, 2010. – С.129-132.

2.Why communicate? // Лінгвістичні дослідженя: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології у навчанні іноземних мов». – Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2010. – С.150-152.

3. Языковая личность в аспекте современных лингвистических теорий [Language Personality in Modern Linguistic Theory]// Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету. Серія Філологічні науки. – Випуск 89 (1). – Кіровоград, 2010. – С.346-350

4. Типологія категорійних форм авторизаціїї в українській та англійській мовах [Typology of the Category of Authorization Forms in Ukrainian and English]// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Мовна комунікація: сучасні технології у форматі різнорівневих систем». – Горлівка : Вид-во ГДПІІМ, 2010. – С.91-94

5. Лингвистическая рецепция пространства ІІ [Linguistic understanding of Space II]// Східнослов’янська філологія. Вип.18. – Мовознавство – Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2010. – С.64-71.

6.Поняття «мовна свідомість» у сучасній лінгвістичній теорії [The Concept “Language consciousness” in the Modern Linguistic Theory]// Вісник Луганського національного університету імені Т.Шевченка. – Вип. 13 (200) липень. – 2010. – Луганськ. – С.180-187.

7. Феномен мовної особистості [Language Personality Phenomenon]/ В. А. Ригованова // Лінгвістичні студії: Збірник наук. праць. – Вип. 20. – 2010. – Донецьк: ДонНУ. – С. 55-58.

8.Конвергентність когнітивного і лінгвістичного напрямків у дослідженні мовної особистості // Мова і суспільство : Збірник наукових праць. – Вип.1. – 2010. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. – С.38-45.

9. Коррелятивность когнитивных исследований личности в лингвистике и психологии [Correlation between Linguistic and Psychological Cognitive Analyses of Personality]// Актуальні проблеми іноземної філології: Лінгвістика і літературознавство. – Бердянськ: БДПУ,2011. – Вип.VI. – Ч.1. – С.80-89.

10.Когнитивно-психологические и когнитивно-лингвистические аспекты описания языковой личности / В. А. Ригованова // ŽMOGUS KALBOS ERDVĖJE: Mokslinių straipsnių rinkinys. – 6 (2).- Kaunas 2011. – С.313-320. ISBN 978-9955-33-624-2

11.Поняття етнолінгвістична вітальність [The notion of ethnolinguistic vitality in sociolinguistics] // Мова і суспільство.– Вип.3: Збірник наукових праць – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. –С. 38 – 45.

12.Поняття етнолінгвістична вітальність у соціолінгвістиці // Мовний простір граматики : актуальні студії : зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т; наук. ред. М. О. Вінтонів. – Донецьк : ДонНУ, 2014. – На честь 60-річчя член-кореспондента НАН України Анатолія Загнітка. – С. 348-353. ISBN 978-966-639-659-7

13.Fractal in linguistics: theoretical and actual application // Žurnalas „Žmogus kalbos erdvėje“ № 9. – P.316-329 (індекси: EBSCO, Index Copernicus, Ulrichs, MLA, PNB, MIAR, C.E.E.O.L., Balcan Rusistics, Lituanistika, Linguistic Bibliography Online)

14.English: FirstandForemost[навч.посібник] – K.: Вид-во Київського університету імені Б.Грінченка – 2015. – 167с. (у співавторстві)

15. Exploring Sociolinguistic Data through Corpora // Linguistic, Educational and Intercultural Research 2017 (LEIC RESEACH 2017) – Vilnius, 2017. – P.84

16.Лінгвістична експертиза: прикладний аспект // Інтелектуальна власність і право на шляху до сталого розвитку України : Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 19 квітня 2019 року). – К.: ФОП Кандиба Т.П. – 2019. – С.110-113

17. Дислексія: досвід роботи в Україні та Європі // Актуальні проблеми соціального права. Випуск 5 : науково-практичний посібник // Збірник матеріалів учасників всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 2019 р. / за заг. Ред. Іншина М.І., Костюка В.Л., Мельника В.П. Київ: ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2019.

18. Тенденції розвитку інклюзивної освіти: напрями удосконалення законодавчого регулювання // Правове життя сучасної України : у 2 т. : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м.Одеса, 17 трав. 2019 р.) / відп. ред. Г.О.Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2019. – С.554-557.


Жорнокуй Уляна Василівна

1.Творчість Тараса Шевченка в англомовному світі (її популяризація українською діаспорою) // Феномен Тараса Шевченка: лінгвістичний, історичний і соціофілософський аспекти : зб. матеріалів наук.-практ. конф., Київ, 19 березня 2015 р. – К. : Міленіум, 2015. – С. 51-52.

2.Інтерпретація бінарної опозиції «друг/ворог» в оповіданні О. Кобилянської «В неділю рано зілля копала» // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 56, ч. 2. – С. 97-101.

3.Актуальні проблеми викладання курсу лексикології англійської мови// Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 55. – С. 88-90.

4. Teaching English lexicology: current problems // Молодий вчений. — 2015. — №5. – C. 157-160.

5.Переклади Григорія Кочура як зразок тяглості українсько-польського літературного діалогу // Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво («Міжкультурний діалог»): тези доповідей V Міжнародної наукової конференції. Х., ФОП БровінО. В., 2019. – С. 45-47.

6.The Diversity of Polish Poetry in Hryhoriy Kochur’s Translations // National Identity in Litarary Studies: Studies in Linguistics, Anglophone Literatures and Cultures / Edited by Łukasz Barciński, Robert Kiełtyka and Agnieszka Uberman. – Vol. 25. – Peter Lang. – Pp. 103-112.

7.Танатологічний концепт у романі «Все те незриме світло» Ентоні Дорра // Modern science: problems and innovations. Abstracts of the 7th International scientific and practical conference. – SSPG Publish, Stockholm, Sweden. – 2020. – С. 297-303.

8.The problem of blurred core binary oppositions in the novel All the Light We Cannot See by Anthony Doerr [Electronic article] // Accents and Paradoxes of Modern Philology. – Vol. 1,№5. – Available at: https://periodicals.karazin.ua/accentsjournal.

Максимович Наталія Юріївна

1. Maximovich N.Y., Kolumbet A.N., BazulyukT.A., DudorovaL.Y., Chernovsky S.M. Efficiency of the bicycle operation under various tactical variants. Physical education of students, 2017;21(5):219–224. doi:10.15561/20755279.2017.0504 (Web of Science)

2. Maximovich N.Y., Kolumbet A.N., BazulyukT.A., DudorovaL.Y., BabinaN.A.The control system for special preparedness of cyclists. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, 2017;21(6):444–450. doi:10.15561/18189172.2017.0608 (Web of Science)

3. GEORGIY KOROBEYNIKOV, DMYTRIY SHTANAGEY, NATALIAI EREMENKO, VIKTOR AKSIUTIN, TARAS DANKO, GRIGORIY DANKO, ALEKSANDR GOLETC, LESIA KOROBEYNIKOVA, NATALIA MAXIMOVICH, LUDMILA DUDOROVA, ALEXANDR KOLUMBET. Evaluation of the speed of a complex visual-motor response in highly skilled female boxers. Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), 18(1), Art 12, pp. 98-102, 2020. online ISSN: 2247-806X; p-ISSN: 2247–8051; ISSN-L=2247-8051 © JPES . (SCOPUS).

4. Максимович Н.Ю., Колумбет О.М. Перспективи впровадження педагогічної валеології в освітній процес середньої школи. Освіта і здоровʼя підростаючого покоління. Матеріали Міжнародного симпозіуму. Збірник наукових праць. Київ, 2016:165-172.

5. Колумбет О.М., Димуцька А.І., Максимович Н.Ю. Фізична підготовка студентів вищих навчальних закладів із професійним спрямуванням. Вісник Чернігівського національного університету імені Т.Г.Шевченка, 2011;91;І:215-221.

6. Колумбет А.Н., Ельцов Д.С., Максимович Н.Ю. Квалиметрическая оценка технико-тактических действий баскетболистов. Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях. Материалы II международной электронной научной конференции. Харьков-Белгород-Красноярск,2006:111-115.

7. Максимович Н.Ю. Деякі особливості наукового туризму в Україні. Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 2017:226-230.

8. Максимович Н.Ю., Адирхаєв С.Г. Сучасна технологія виховання студентів з обмеженими можливостями здоровʼя в умовах інклюзивної освіти. Актуальні проблеми соціального права. Київ, 2019;V:67-72.

Наукові гуртки кафедри

1. На кафедрі функціонує дискусійний клуб «Синергія філософії та права», на зустрічах якого студенти вчаться висловлювати своє ставлення до основних світоглядних проблем в галузі філософії і права, формулювати аргументи та контраргументи обстоюючи свою думку.

Результатом роботи цього клубу є електронна збірка есе студентів на опрацьовані теми.


Контакти кафедри:

email:kaf_socgum@ukr.net


Новини

2021-06-04

Вітання з нагоди Дня народження професора кафедри кримінального права, процесу і криміналістики Матвійчука Валерія Констянтиновича

​4 червня 2021 року директор Київського інституту інтелектуальної власності та права, Заслужений юрист України, професор, д.ю.н. Василь Іванович Фелик, адміністрація Інституту та професорсько-викладацький склад кафедри кримінального права, процесу і криміналістики привітали Заслуженого працівника народної освіти України, Відмінника освіти України, стипендіата державної стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери, академіка Академії наук вищої освіти України, професора кафедри кримінального права, процесу і криміналістики Матвійчука Валерія Констянтиновича з нагоди Дня народження.

Докладніше

2021-06-01

Коледж Київського Інституту інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА» запрошує на підготовчі курси!

Навчання відбувається у вигляді теоретичних занять та тренувальних тестувань, які моделюють вступні випробування до Коледжу та ЗНО. Заняття проводяться за розкладом щосуботи.

Докладніше

2021-05-28

Урочисте відкриття спортивно-оздоровчого комплексу Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ "ОЮА"

​Все краще для студентів! Під цим гаслом за підтримки та сприяння Президента НУ ОЮА, Заслуженого юриста України, академіка, професора Сергія Васильовича Ківалова та директора КІІВП, Заслуженого юриста України, професора, д.ю.н. Василя Івановича Фелика 28 травня 2021 року відбулося відкриття спортивно-оздоровчого комплексу Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія". Це надзвичайно потужній й масштабний проект, який уже сьогодні реалізовано у життя, що доводить - Національний університет "Одеська юридична академія" виступає справжнім еталоном для наслідування. Для нас навчання та здоровий активний відпочинок студентів - є пріоритетом розвитку!

Докладніше

2021-05-17

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми діяльності психолога в сучасних умовах: професійні вимоги і завдання»

​13 травня 2021 року за підтримки Директора Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА», доктора юридичних наук, професора, Заслуженого юриста України Фелика Василя Івановича відбулась знакова подія для нашого інституту: проведення ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми діяльності психолога в сучасних умовах: професійні вимоги і завдання», участь в якій прийняли практичні психологи, експерти, висококваліфіковані знавці своєї непростої, але досить серйозної та надважливої для всього суспільства професії – психології, а також юристи.

Докладніше

2021-05-15

Вітання із Днем науки

Директор Київського інституту інтелектуальної власності та права, Заслужений юрист України, професор, д.ю.н. Василь Іванович Фелик висловлює найщиріші вітання професорсько-викладацькому складу з нагоди свята.

Докладніше

2021-05-08

З нагоди Дня пам'яті та примирення й Дня перемоги над нацизмом

​8–9 травня Україна відзначає День пам’яті та примирення і День перемоги над нацизмом. Не зникне з людської пам’яті великий подвиг і велика трагедія українського народу – його битва, його перемога над нацизмом!

Докладніше

2021-05-02

Христос воскрес! Воістину воскрес! Вітання з нагоди Великодня!

​У ці весняні дні мільйони людей у всьому світі святкують найбільше свято – Світле Христове Воскресіння! У житті кожного з нас Великдень особливо шанується, тому що ми відкриваємо серця один одному.

Докладніше

2021-05-01

Київський інститут інтелектуальної власності та права висловлює щирі вітання з нагоди Дня народження Президенту НУ ОЮА Сергію Васильовичу Ківалову

Сьогодні свій День народження святкує дуже дорога для усіх нас людина - Президент Національного університету «Одеська юридична академія», Заслужений юрист України, академік і почесний громадянин міста Одеси та Одеської області Сергій Васильович Ківалов. Народна мудрість говорить, що навесні народжуються найдобріші і найчуйніші люди, і наш вельмишановний Сергій Васильович тому найкраще підтвердження.

Докладніше

2021-04-26

Директор КІІВП НУ ОЮА Василь Іванович Фелик відзначив ліквідатора ЧАЕС Тимощенка Віктора Васильовича

​26 квiтня — це найтрагiчнiша дата в iсторії нашої держави. Адже цього дня 1986 року сталася жахлива трагедія — вибух атомного реактора на Чорнобильськiй АЕС. Пам’ять знову і знову повертається до тієї страшної дати. Через десятки років ми згадуємо про страшну подію, яка залишила похмурий слід на нашому календарі - Чорнобильську трагедію.

Докладніше

2021-04-24

24 квітня 2021 року відбувся День відкритих дверей в online режимі

​24 квітня 2021 року за підтримки та сприяння Президента НУ «Одеська юридична академія» професора, академіка, Заслуженого юриста України Сергія Васильовича Ківалова та директора КІІВП НУ ОЮА, Заслуженого юриста України, професора, д.ю.н. Василя Івановича Фелика Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» організував ​День відкритих дверей​, який пройшов у online режимі.

Докладніше

2021-04-23

ІІІ​ Міжнародна науково-практична конференція «Інтелектуальна власність і право на шляху до сталого розвитку України» в online режимі

​23 квітня 2021 року за підтримки та сприяння Президента НУ ОЮА, Заслуженого юриста України, академіка, професора Сергія Васильовича Ківалова та директора КІІВП, Заслуженого юриста України, професора, д.ю.н. Василя Івановича Фелика​ відбулася ІІІ​ Міжнародна науково-практична конференція «Інтелектуальна власність і право на шляху до сталого розвитку України» в online режимі.

Докладніше

2021-04-20

Директор КІІВП НУ ОЮА Василь Іванович Фелик привітав студентів Фахового Коледжу із отриманням призових місць у Всеукраїнській Олімпіаді з Екології «Всеосвіта Весна-2021»

20 квітня 2021 року директор Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ ОЮА, Заслужений юрист України, професор, д.ю.н. Василь Іванович Фелик особисто привітав студентів першого курсу Фахового Коледжу із отриманням призових місць у Всеукраїнській Олімпіаді з Екології «Всеосвіта Весна-2021», вручивши іменні подяки.

Докладніше

2021-04-20

Круглий стіл на тему: «Адміністративне право України: проблеми теорії і практики»

​17 квітня 2021 року відбувся Міжвузівський круглий стіл на тему: «Адміністративне право України: проблеми теорії і практики», у якому прийняли участь вчені Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія».

Докладніше

2021-04-19

Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу

За підтримки та сприяння Президента НУ ОЮА, Заслуженого юриста України, академіка, професора Сергія Васильовича Ківалова та директора КІІВП, Заслуженого юриста України, професора, д.ю.н. Василя Івановича Фелика на території інституту відбувається будівництво надзвичайно потужнього й масштабного проекту –спортивно-оздоровчого комплексу, який включатиме у себе велике професійне футбольне поле, чудові глядацькі трибуни, просторі передягальні, фітнес і тренажерні зали.

Докладніше

2021-04-17

Запрошуємо на День відкритих дверей ONLINE, що відбудеться 24 квітня 2021 року

​Через введення заходів по боротьбі з коронавірусом багато хто не може відвідати свій майбутній вуз особисто, тому Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» 24 квітня 2021 року о 12:00 год. проводить свій День відкритих дверей ONLINE!

Докладніше

2021-04-12

12 квітня 2021 року відбулася онлайн-лекція судді Вищого антикорупційного суду Кравчука Олексія Олеговича

​12 квітня 2021 року відбулася онлайн-лекція судді Вищого антикорупційного суду Кравчука Олексія Олеговича для студентів Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія"на тему: " Процесуальна позиція сторін в справі ​" та " Прийняття й написання судових рішень​". Варто зазначити, що у рамках співпраці між Київським інститутом інтелектуальної власності та права й Вищим антикорупційним судом проводиться цілий курс онлайн-лекцій для студентської молоді.

Докладніше