Кафедра філології

  сновні завдання кафедри полягають у реалізації освітніх, програм, навчальних планів підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації у сфері права, міжнародного права, менеджменту, психології, правоохоронної діяльності та інтелектуальної власності; формування єдиного концепту освіти за дисциплінами, які викладаються кафедрою, з метою поєднання теоретичного навчання із практичною спрямованістю підготовки фахівців; розробка й затвердження критеріїв оцінки та засобів діагностики рівня засвоєних здобувачами вищої освіти знань, умінь та навичок; здійснення моніторингу та контролю якості засвоєних знань та вмінь здобувачів вищої освіти через систему поточного і підсумкового контролю; розробка й систематичне оновлення науково-методичного забезпечення з навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою; впровадження прогресивних методів та засобів навчання, що забезпечують високу якість освітнього процесу; організація роботи наукових гуртків, проведенні олімпіад, «круглих столів», конференцій, конкурсів за профілем діяльності кафедри; забезпечення іманентного підвищення наукового рівня та педагогічної майстерності працівників кафедри; організація самостійної роботи студентів; − організація взаємодії з іншими навчальними закладами та органами публічної адміністрації та громадськими організаціями; підготовка і видання навчально-методичної та наукової літератури з дисциплін, які викладаються на кафедрі.

  Науково-педагогічний склад кафедри філології:


  Ригованова Вікторія Анатоліївна,

  в.о. завідувача кафедри, кандидат філологічних наук, доцент.

  СELTA qualified teacher (Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages), MBA (Master of Business Administration).

  2006 року захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство на тему: «Зіставний аналіз категорії авторизації в англійській та українській мовах: структура та семантика». 2008 року присвоєне вчене звання доцента.

  Наукові інтереси: когнітивна лінгвістика, соціолінгвістика, методика викладання іноземної мови.

  Публікації:

  • Поняття етнолінгвістична вітальність [The notion of ethnolinguistic vitality in sociolinguistics] // Мова і суспільство.– Вип.3: Збірник наукових праць – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. –С. 38 – 45.
  • Fractal in linguistics: theoretical and actual application // Žurnalas „Žmogus kalbos erdvėje“ № 9. – P.316-329 (індекси: EBSCO, Index Copernicus, Ulrichs, MLA, PNB, MIAR, C.E.E.O.L., Balcan Rusistics, Lituanistika, Linguistic Bibliography Online)
  • English: First and Foremost [навч.посібник] – K.: Вид-во Київського університету імені Б.Грінченка – 2015. – 167с. (у співавторстві)
  • Exploring Sociolinguistic Data through Corpora // Linguistic, Educational and Intercultural Research 2017 (LEIC RESEACH 2017) – Vilnius, 2017. – P.84
  • Лінгвістична експертиза: прикладний аспект // Інтелектуальна власність і право на шляху до сталого розвитку України : Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 19 квітня 2019 року). – К.: ФОП Кандиба Т.П. – 2019. – С.110-113
  • Дислексія: досвід роботи в Україні та Європі // Актуальні проблеми соціального права. Випуск 5 : науково-практичний посібник // Збірник матеріалів учасників всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 2019 р. / за заг. Ред. Іншина М.І., Костюка В.Л., Мельника В.П. Київ: ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2019.
  • Тенденції розвитку інклюзивної освіти: напрями удосконалення законодавчого регулювання // Правове життя сучасної України : у 2 т. : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м.Одеса, 17 трав. 2019 р.) / відп. ред. Г.О.Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2019. – С.554-557.
  • Category of blindness: touches to the problem in the literary context // Пріоритети романської та германської філології: збірник матеріалів XV Міжнародної наукової онлайн-конференції, 18-20 червня 2021 року. Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2021. – С. 30-32. (у співавторстві)
  • Exploring newspaper articles through corpus methods: research patterns review // Наука та суспільне життя України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру (з нагоди 30-річчя проголошення незалежності України та 25-річчя прийняття Конституції України) : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ.конф. (м. Одеса, 21 трав. 2021 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Т. 1. – С. 690-692. (у співавторстві)


  Жорнокуй Уляна Василівна, доцент, кандидат філологічних наук

  2014 року захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.01.05 – порівняльне літературознавство за темою «Ерос і танатос в українсько-польському літературному діалозі (на матеріалі прози Валерія Шевчука, Ярослава Івашкевича й МіхалаХороманського)».

  Наукові інтереси: переклад як форма міжлітературних взаємин, queer-студії у контексті сучасного літературознавства, проблеми порівняльного вивчення національних літератур, концепція інтертекстуальності та імагологія в компаративістиці, типи міжтекстової взаємодії та синергетичний підхід до аналізу літературних текстів.

  Публікації:

1. Жорнокуй У. В. Актуальні проблеми викладання курсу лексикології англійської мови // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 55. – С. 88-90.
2. Zhornokui U. Teaching English lexicology: current problems // Молодий вчений. — 2015. — №5. – C. 157-160.
3. Zhornokui U., Kondratiuk L. The Diversity of Polish Poetry in Hryhoriy Kochur’s Translations // National Identity in Litarary Studies: Studies in Linguistics, Anglophone Literatures and Cultures / Edited by Łukasz Barciński, Robert Kiełtyka and Agnieszka Uberman. – Vol. 25. – Peter Lang. – Pp. 103-112.
4. Жорнокуй У. В. Танатологічний концепт у романі «Все те незриме світло» Ентоні Дорра // Modern science: problems and innovations. Abstracts of the 7th International scientific and practical conference. – SSPG Publish, Stockholm, Sweden. – 2020. – С. 297-303.
5. Zhornokui U. The Problem of Blurred Core Binary Oppositions in the Novel All the Light We Cannot See // Accents and Paradoxes of Modern Philology – Vol. 1 (5) – P. 81-95. – https://doi.org/10.26565/2521-6481-2020-5-5
6. Жорнокуй У. В. Танатологічний концепт у романі «Все те незриме світло» Ентоні Дорра // The 7th International scientific and practical conference “Modern science: problems and innovations”(September 20-22, 2020). – SSPG Publish, Stockholm, Sweden. – 2020. – С. 292-297.
7. Zhornokui U. The Polyphony of the Thanatological Concept in the Novel All the Light We Cannot See by Anthony Doerr // Збірник наукових праць ΛΌГOΣ. – 2020. – C. 89-90. – https://doi.org/10.36074/09.10.2020.v3.30
8. Zhornokui U. Characterization Peculiarities of Female Images in the Collection Dream Taken from the Swift’s Beak by Volodymyr Danylenko // Збірник тез доповідей Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання вивчення германських,романських і слов’янських мов і літератур та методики викладання іноземних мов» (25 січня 2021 р.) / Ред. колегія: М. Я. Оленяк (відп. ред.) та ін. – Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2021. – С. 27-31.
9. Zhornokui U., Ryhovanova V. Category of blindness: touches to the problem in the literary context // Пріоритети романської та германської філології: збірник матеріалів XV Міжнародної наукової онлайн-конференції, 18-20 червня 2021 року. Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2021. – С. 30-32.
10. Жорнокуй У. Особливості образу абстрактного сліпого (на прикладі роману «Все те незриме світло» Ентоні Дорра) // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – №39. – Дрогобич, 2021.
11. Zhornokui U., Ryhovanova V. Exploring newspaper articles through corpus methods: research patterns review // Наука та суспільне життя України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру (з нагоди 30-річчя проголошення незалежності України та 25-річчя прийняття Конституції України) : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ.конф. (м. Одеса, 21 трав. 2021 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Т. 1. – С. 690-692.


  Коваленко Наталя Анатоліївна, доцент кафедри, кандидат філологічних наук

  Захистила кандидатську дисертацію за темою «Кіммерійська ономастика»

  Наукові інтереси: Соціальна інформація, аналітика соціальних мереж, інформаційні війни, обробка природної мови (NLP), великі дані, data science, data mining, бізнес-аналітика, інновації, венчурний бізнес, стартапи, економічна безпека, прогнозування розвитку технологій, інноваційні освітні технології.

  Публікації:

1. Коваленко Н.А. Кіммерійці: етнос та етнонім: монографія. Харків: Основа, 1998. 104 с.
2. Дяченко Н. П., Александров О. В., Дяченко В. С., Коваленко Н. А. Інноваційний розвиток як передумова зростання суспільної довіри. Інвестиції: Практика та досвід: науково-практичний журнал. 2021. №10. 158 с. С. 103-108.
3. Новаченко Т.В., Александров О.В., Дяченко Н.П., Коваленко Н.А. Ефективність інноваційної політики як передумова зростання суспільної довіри. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 5. URL: http://nayka.com.ua
4. Коваленко Н.А., Дяченко Н.П., Демченко С. О. Становлення інклюзивного громадянського суспільства як механізм узгодження інтересів при формуванні державної політики в Україні// Актуальні проблеми соціального права. Вип. 5: науково-практичний посібник. Збірник матеріалів учасників Всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 2019 р. /за аг. ред.. Іншина М.І., Костюка В.Л., Мельника В.П. Київ: ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2019. С.41-44.
5. Новаченко Т.В., Дяченко Н.П., Іваненко Г.В., Коваленко Н.А. Інформаційно-комунікаційні технології як механізм співпраці органів державної влади та місцевого самоврядування з правоохоронними органами, військовими формуваннями та громадськістю. Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. Одеса. Військова академія. 2020. 534 с. С. 315-316.
6. Новаченко Т.В., Дяченко Н. П., Коваленко Н. А., Слободян В. Впровадження інновацій як основа сталого регіонального розвитку. Інноваційні інструменти забезпечення інвестиційного та інфраструктурного розвитку об'єднаних територіальних громад : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, м. Дніпро, 27 листоп. 2020 р. / за заг. ред. І. А. Чикаренко. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2020. – 368 с. С. 219-222.
7. Дяченко Н.П., Іваненко Г.В., Коваленко Н.А., Новаченко Т.В. Особливості механізмів державного регулювання у сфері інтелектуальної діяльності в контексті співробітництва суб'єктів публічної політики. Розумовські зустрічі: збірник наукових праць / Інститут законодавства Верховної ради України; Сіверський інститут регіональних досліджень. Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2020. Вип. 7. 223 с. С.64–71.
8. Дяченко Н. П., Іваненко Г. В., Коваленко Н. А., Мельник А. Ю. Правові засади міждержавного регулювання у сфері інтелектуальної власності. Розумовські зустрічі: збірник наукових праць. /Інститут законодавства Верховної ради України; Сіверський інститут регіональних досліджень. Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2019. Вип. 6. 208 с. С.56–66.


  Кукса Богдана Владиславівна, старший викладач, кандидат педагогічних наук

  Захистила кандидатську дисертацію за темою “Взаємопов'язане навчання монологічного мовлення і письма майбутніх учителів англійської мови з використанням мультимедійних засобів”

  Наукові інтереси: формування міжкультурної компетентності в англомовному спілкуванні.

  Публікації:

1.Зміст міжкультурної компетентності у діловому спілкуванні майбутніх фахівців туризму. Вид. “Інноваційна педагогіка”, 2021 - № 36.
2.Структура міжкультурної компетентності в англомовному діловому спілкуванні майбутніх фахівців туризму. Вид. “Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах”, 2021 - № 77.
3.Сучасні дослідження проблеми навчання міжкультурного спілкування ділового спілкування майбутніх фахівців у галузі туризму. Іноземні мови, 2018. - № 4,С. 3 — 8.
4.Система вправ для взаємопов’язаного навчання продуктивних видів мовленнєвої діяльності з використанням мультимедійних засобів / Б.В. Кукса// Український психолого-педагогічний науковий збірник. - Львів : ГО “Львівська педагогічна спільнота”, 2017. - С. 118-121.
5.Конструктивістський підхід до формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців туризму. Науковий журнал : Інноваційна педагогіка. – Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2019.– № 11. Т. (), С. 185-189.
6.Актуальність дослідження системи формування міжкультурної компетентності в англомовному спілкуванні майбутніх фахівців туризму. Науковий журнал : Молодий вчений.Вид. “Молодий вчений”, 2019 - № 5 (69), С. 430-435.
7.Welcome to Ukraine. Modern trends and resources for teachers of foreign languages. American councils for education. - Sep. 2017, issue 15,P. 40-45.
8.My day off.. Modern trends and resources for teachers of foreign languages. American councils for education. - Sep. 2017, issue 15,P. 32-40.Модель організації процесу взаємопов’язаного навчання професійно спрямованого монологічного мовлення й письма майбутніх учителів англійської мови звикористанням мультимедійних засобів / Б. В. Кукса // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки : Серія : Філологічні науки. – Вип. 5. – Луцьк. : Вид-во Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 2011. –С. 176–181


  Падалка Ганна Миколаївна, доцент кафедри, кандидат соціологічних наук

  Захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 22.00.04 – галузеві та спеціальні соціології за темою «Громадянська компетентність як чинник демократизації державної влади»

  Наукові інтереси: соціальна філософія, філософія права, соціологія права, соціологія молоді, соціологія соціальних комунікацій


  Публікації:

 1. Трансформація ціннісних орієнтацій щодо професійної діяльності сучасної молоді Українидрук: зб. наук. праць ДонДУУ « Сучасні проблеми у вимірі соціології управління. – Т. ХIII. Вип. 217. – Серія «Соціологія». – Донецьк: ДонДУУ, 2012. – 497 с
 2. Політична діяльність як складова соціального управління сучасною державою // Альохінські читання: матеріали доповідей – Донецьк: ДонДУУ, 2012. – 107 с.
 3. Соціальне проектування як технологія підвищення громадянської активності молоді // Теоретичні, методичні і практичні проблеми соціології управління: Матеріали ІІ Міжнародноїнауково-практичноїконференціїмолодих учених і студентів. – Донецьк: ДонДУУ, 2013. – 164 с
 4. Роль соціальних мереж у формуванні патріотизму сучасної молоді // Теоретичні, методичні і практичні проблеми соціології управління: Матеріали ІІ Міжнародноїнауково-практичноїконференціїмолодих учених і студентів. – Донецьк: ДонДУУ, 2013. – 164 с
 5. Цінності української молоді // Результати репрезентативного соціологічного дослідження становища молоді [Текст] / [Г. Падалка та ін.]. - Київ : СКД, 2016.


  Максимович Наталія Юріївна, старший викладач кафедри

  Наукові інтереси: фізичне виховання молоді

  Публікації:

 • 1. Максимович Н.Ю., Колумбет О.М. Перспективи впровадження педагогічної валеології в освітній процес середньої школи. Освіта і здоровʼя підростаючого покоління. Матеріали Міжнародного симпозіуму. Збірник наукових праць. Київ, 2016:165-172.
2. Колумбет О.М., Димуцька А.І., Максимович Н.Ю. Фізична підготовка студентів вищих навчальних закладів із професійним спрямуванням. // Вісник Чернігівського національного університету імені Т.Г.Шевченка, 2011; - С.215-221.
3. Колумбет А.Н., Ельцов Д.С., Максимович Н.Ю. Квалиметрическая оценка технико-тактических действий баскетболистов. Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях. Материалы II международной электронной научной конференции. Харьков-Белгород-Красноярск, 2006:111-115.
4. Максимович Н.Ю. Деякі особливості наукового туризму в Україні. Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 2017:226-230.
5. Максимович Н.Ю., Адирхаєв С.Г. Сучасна технологія виховання студентів з обмеженими можливостями здоровʼя в умовах інклюзивної освіти. Актуальні проблеми соціального права. Київ, 2019; V:67-72.
6. Maximovich N.Y., Kolumbet A.N., BazulyukT.A., DudorovaL.Y., Chernovsky S.M. Efficiency of the bicycle operation under various tactical variants. Physical education of students, 2017;21(5):219–224.  Кваша Наталія Анатоліївна, старший викладач. кандидат наук в галузі адміністративного менеджменту

  2018 року захистила дисертацію за темою “Інноваційний потенціал наукової діяльності закладів вищої освіти та наукових установ”

  Наукові інтереси: викладання англійської мови у закладах вищої освіти, розвиток наукового роботи у закладах вищої освіти

  Публікації

  1. Кваша Н.А. Впровадження методів оцінювання інноваційного потенціалу в наукову діяльність // Публічне адміністрування: наукові дослідження та розвиток: електронний науковий журнал / Чернігівський національний технологічний університет. Чернігів: ЧНТУ, 2017. №2(4). С. 114-119.

2. Кваша Н.А. Сучасні методи оцінки наукового потенціалу // Державне управління : удосконалення та розвиток. 2018. №1. http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1171
3. Кваша Н.А. Кількісна оцінка наукового потенціалу вищих навчальних закладів // Наукові праці МАУП. №3. 2018 С. 68-70
4. Кваша Н.А. Оцінювання інноваційного потенціалу ВНЗ (на прикладі МАУП). Проблеми модернізації України. Матеріали звітної науково-практичної конференції науковців МАУП «Соціальна практика та теоретико-методологічні засади модернізації України (політичні, економічні та психологічні проблеми)» м. Київ, МАУП, 30 листопада 2017 року. С. 172-174.
5. Кваша Н.А. Деякі аспекти оцінки інноваційного потенціалу ВНЗ. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Право як ефективний суспільний регулятор» м. Львів, 16-17 лютого 2018р. С. 63-64.
6. Кваша Н.А. Забезпечення належної оцінки інноваційного потенціалу ВНЗ. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Сучасні проблеми правової системи та державотворення в Україні. м. Запоріжжя, 23-24 лютого 2018 р. С. 53-56


  Корчемна Марина Яківна, старший викладач кафедри

  Наукові інтереси: правові аспекти безпеки життєдіяльності

  Публікації

  • Teaching the Engineering Graphics of the Applicants for Higher Education by Means of Computer Modeling as a Scientific and Pedagogical Problem.// International Journal of Engineering & Technology. – 7 (4.8) (2018). – p. 454-458
  • Корчемна М.Я. Технологічна компетентність як професійна компетентність майбутнього вчителя технологій/ Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова // Серія 13. Проблеми трудової та професійної підготовки. Випуск 8. – 2017. – № 34. – с. 126-129.
  • Корчемна М.Я. Цінність як елемент діяльності майбутнього вчителя технології / Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова // Серія 13. Проблеми трудової та професійної підготовки. Випуск 8. – 2018. – № 39. – с. 48-49.
  • Зміст поняття «Охорона праці» / Збірник матеріалів учасників Всеукраїнських соціальних програм (заходів) ГО «ВГООІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 2020 р.» // Актуальні проблеми соціального права. Випуск 6. – 2020. – с. 74-78.Новини

2021-09-19

До уваги вступників у магістратуру!

15 вересня 2021 року розпочався прийом заяв для вступу у магістратуру

Докладніше

2021-09-19

Оголошення

Відкрита зустріч ОП Правоохоронна діяльність (другий рівень вищої освіти)

Докладніше

2021-09-19

Оголошення

Відкрита зустріч ОП Міжнародне право (другий рівень вищої освіти)

Докладніше

2021-09-06

Урочистий початок навчального року

6 вересня 2021 року у Київському інституті інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» відбулися урочистості з нагоди початку навчального року та посвяти у першокурсники.

Докладніше

2021-09-03

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання і перспективи розвитку судової експертизи і криміналістики»

​3 вересня 2021 року відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання і перспективи розвитку судової експертизи і криміналістики». 

Докладніше

2021-08-26

26 серпня - Збори трудового колективу

26 серпня 2021 року відбулися збори трудового колективу Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія" з нагоди підготовки до початку навчального процесу

Докладніше

2021-08-24

З Днем Незалежності!

Вітаємо з 30-ю річницею Незалежності України!

Докладніше

2021-08-18

ВІтаємо першокурсників!

Навчальний процес розпочнеться 3 вересня!!!

Докладніше

2021-07-29

Військова підготовку

​Студенти Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія" маю можливість навчатися за програмою підготовки офіцерів запасу

Докладніше

2021-07-15

Подання електронних заяв для бакалаврів після 11 класів

Подання електронних заяв для бакалаврів після 11 класів до Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія"

Докладніше

2021-07-10

Реєстрація електронних кабінетів вступників

​1 липня 2021 р. розпочалася реєстрація електронних кабінетів для вступу на бакалавра та магістра

Докладніше

2021-07-09

Випускникам 9-их класів!!!

Набір до Фахового коледжу Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету«Одеська юридична академія»

Докладніше

2021-06-04

Вітання з нагоди Дня народження професора кафедри кримінального права, процесу і криміналістики Матвійчука Валерія Констянтиновича

​4 червня 2021 року директор Київського інституту інтелектуальної власності та права, Заслужений юрист України, професор, д.ю.н. Василь Іванович Фелик, адміністрація Інституту та професорсько-викладацький склад кафедри кримінального права, процесу і криміналістики привітали Заслуженого працівника народної освіти України, Відмінника освіти України, стипендіата державної стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери, академіка Академії наук вищої освіти України, професора кафедри кримінального права, процесу і криміналістики Матвійчука Валерія Констянтиновича з нагоди Дня народження.

Докладніше

2021-06-01

Коледж Київського Інституту інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА» запрошує на підготовчі курси!

Навчання відбувається у вигляді теоретичних занять та тренувальних тестувань, які моделюють вступні випробування до Коледжу та ЗНО. Заняття проводяться за розкладом щосуботи.

Докладніше

2021-05-28

Урочисте відкриття спортивно-оздоровчого комплексу Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ "ОЮА"

​Все краще для студентів! Під цим гаслом за підтримки та сприяння Президента НУ ОЮА, Заслуженого юриста України, академіка, професора Сергія Васильовича Ківалова та директора КІІВП, Заслуженого юриста України, професора, д.ю.н. Василя Івановича Фелика 28 травня 2021 року відбулося відкриття спортивно-оздоровчого комплексу Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія". Це надзвичайно потужній й масштабний проект, який уже сьогодні реалізовано у життя, що доводить - Національний університет "Одеська юридична академія" виступає справжнім еталоном для наслідування. Для нас навчання та здоровий активний відпочинок студентів - є пріоритетом розвитку!

Докладніше