Кафедра філософії, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін

Основні завдання кафедри полягають у реалізації освітніх, програм, навчальних планів підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації у сфері права, міжнародного права, менеджменту, психології, правоохоронної діяльності та інтелектуальної власності; формування єдиного концепту освіти за дисциплінами, які викладаються кафедрою, з метою поєднання теоретичного навчання із практичною спрямованістю підготовки фахівців; розробка й затвердження критеріїв оцінки та засобів діагностики рівня засвоєних здобувачами вищої освіти знань, умінь та навичок; здійснення моніторингу та контролю якості засвоєних знань та вмінь здобувачів вищої освіти через систему поточного і підсумкового контролю; розробка й систематичне оновлення науково-методичного забезпечення з навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою; впровадження прогресивних методів та засобів навчання, що забезпечують високу якість освітнього процесу; організація роботи наукових гуртків, проведенні олімпіад, «круглих столів», конференцій, конкурсів за профілем діяльності кафедри; забезпечення іманентного підвищення наукового рівня та педагогічної майстерності працівників кафедри; організація самостійної роботи студентів; − організація взаємодії з іншими навчальними закладами та органами публічної адміністрації та громадськими організаціями; підготовка і видання навчально-методичної та наукової літератури з дисциплін, які викладаються на кафедрі.

  Науково-педагогічний склад кафедри філософії, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін:

  Кивлюк Ольга Петрівна

  Посада - завідувач кафедри філософії, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін,

  Науковий ступінь - доктор філософських наук

  Вчене звання - професор

  h-індекс Google Scholar = 18 (https://scholar.google.com.ua/citations?user=7xq3d...)

  h-індекс Scopus = 2 (https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=...)

  h-індекс Web of Science Core Collection = 2 https://publons.com/researcher/2015778/olga-kyvliu...

  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7900-9299 Researcher ID: T-4663-2017

  Основні публікації:

  • Kyvliuk O., Dobrodum O. Transhumanism and Posthumanism: Reflection of the Human Civilization Future // Philosophy and Cosmology, Volume 26, 2021. DOI: https://doi.org/10.29202/phil-cosm/26/6.
  • Kyvliuk O., O.Polishchuk, Svyrydenko D., Yatsenko O. Educational management as education diplomacy: strategies for Ukraine // Науковий вісник Національного гірничого університету. 2018. №3. Дніпро : Вид-во НТУ «Дніпровська політехніка». С.139-144. DOI: https://doi.org/10.29202/nvngu/2018-3/23.
  • Кивлюк О.П., Добродум О.В. Технологическое чудо современной Индии: на пути к искусственному интеллекту и смарт-обществу// Міждисциплінарні дослідження складних систем : [збірник наукових праць]. 2018.Номер 12. Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. С. 79-91.
  • Kyvliuk O., Pysar N., Dergachova V., Svyrydenko D. Strategies for development of Ukrainian energy market under conditions of geopolitical challengers // Науковий вісник Національного гірничого університету.2018. №5 Дніпро : Вид-во НТУ «Дніпровська політехніка». С.148-154. DOI: 10.29202/nvngu/2018-5/20.
  • Voronkova, Valentyna, Kyvliuk, Olga, Nikitenko, Vìtalina, Oleksenko, Roman. "Stem-education" as a factor in the development of "smart-society" : forming of "stem-competence" // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: збірник наукових праць. / Гол. ред. В.Г. Воронкова. – Запоріжжя: ЗДІА, 2018. – Випуск 72. – С. 114-124.
  • Кивлюк О.П., Воронкова В.Г., Андрюкайтене Р., Антропологічні вимірисмарт-суспільства: теоретико-концептуальний досвід // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: збірник наукових праць. / Гол. ред. В.Г. Воронкова. – Запоріжжя: ЗДІА, 2018. – Випуск 73. – С. 25-40.
  • Кивлюк О.П., Мордоус І.О.Гра як феноменфілософської антропології в контексті віртуалізації суспільних відносин // Освітній дискурс : збірник наукових праць / Гол.ред. О.П. Кивлюк. – Київ : «Видавництво «Гілея», 2018. – Випуск 7. – С. 17-26.
  • Кивлюк О.П., Воронкова В.Г., Нікітенко В.О. Креативна модель освіти як фактор розвитку інноваційно-ноосферного суспільства // Освітній дискурс : збірник наукових праць / Гол.ред. О.П. Кивлюк. – Київ : «Видавництво «Гілея», 2018. – Випуск 8. – С. 7-21.
  • AndriukaitieneR., Cherep A., Voronkova V., Punchenko O., Kyvliuk O. Managing organizational culture as a factor in organizational change // Гуманітарний вісник ЗДІА: збірник наукових праць. Запоріжжя: «Вид-во ЗДІА», 2018. Вип.75. P. 169-179.
  • Kyvliuk O., AndriukaitieneR., VoronkovaV., Nikitenko V. Sustainable development of organizations – innovative approach and social responsibility //Wielowymiarowość kategorii bezpieczeństwa. Wymiar społeczny (tom 1), Bookmarked Publishing & Editing, Olsztyn-Kijów 2018,63-73 s. (190 s.)


  Ригованова Вікторія Анатоліївна

  Посада - доцент кафедри філософії, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін,

  Науковий ступінь - кандидат філологічних наук

  Вчене звання - доцент

  СELTA qualified teacher (Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages), MBA (Master of Business Administration).

  Тема кандидатської дисертації зі спеціальності 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство: «Зіставний аналіз категорії авторизації в англійській та українській мовах: структура та семантика». 2008 року присвоєне вчене звання доцента.

  Наукоі інтереси: когнітивна лінгвістика, соціолінгвістика, методика викладання іноземної мови.

  Основні публікації:

  • Поняття етнолінгвістична вітальність [The notion of ethnolinguistic vitality in sociolinguistics] // Мова і суспільство.– Вип.3: Збірник наукових праць – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. –С. 38 – 45.
  • Fractal in linguistics: theoretical and actual application // Žurnalas „Žmogus kalbos erdvėje“ № 9. – P.316-329 (індекси: EBSCO, Index Copernicus, Ulrichs, MLA, PNB, MIAR, C.E.E.O.L., Balcan Rusistics, Lituanistika, Linguistic Bibliography Online)
  • English: First and Foremost [навч.посібник] – K.: Вид-во Київського університету імені Б.Грінченка – 2015. – 167с. (у співавторстві)
  • Exploring Sociolinguistic Data through Corpora // Linguistic, Educational and Intercultural Research 2017 (LEIC RESEACH 2017) – Vilnius, 2017. – P.84
  • Лінгвістична експертиза: прикладний аспект // Інтелектуальна власність і право на шляху до сталого розвитку України : Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 19 квітня 2019 року). – К.: ФОП Кандиба Т.П. – 2019. – С.110-113
  • Дислексія: досвід роботи в Україні та Європі // Актуальні проблеми соціального права. Випуск 5 : науково-практичний посібник // Збірник матеріалів учасників всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 2019 р. / за заг. Ред. Іншина М.І., Костюка В.Л., Мельника В.П. Київ: ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2019.
  • Тенденції розвитку інклюзивної освіти: напрями удосконалення законодавчого регулювання // Правове життя сучасної України : у 2 т. : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м.Одеса, 17 трав. 2019 р.) / відп. ред. Г.О.Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2019. – С.554-557.
  • Category of blindness: touches to the problem in the literary context // Пріоритети романської та германської філології: збірник матеріалів XV Міжнародної наукової онлайн-конференції, 18-20 червня 2021 року. Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2021. – С. 30-32. (у співавторстві)
  • Exploring newspaper articles through corpus methods: research patterns review // Наука та суспільне життя України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру (з нагоди 30-річчя проголошення незалежності України та 25-річчя прийняття Конституції України) : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ.конф. (м. Одеса, 21 трав. 2021 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Т. 1. – С. 690-692. (у співавторстві)

  Жорнокуй Уляна Василівна

  Посада - доцент кафедри філософії, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін

  Науковий ступінь - кандидат філологічних наук

  Тема кандидатської дисертації зі спеціальності 10.01.05 – порівняльне літературознавство: «Ерос і танатос в українсько-польському літературному діалозі (на матеріалі прози Валерія Шевчука, Ярослава Івашкевича й МіхалаХороманського)».

  Наукові інтереси: переклад як форма міжлітературних взаємин, queer-студії у контексті сучасного літературознавства, проблеми порівняльного вивчення національних літератур, концепція інтертекстуальності та імагологія в компаративістиці, типи міжтекстової взаємодії та синергетичний підхід до аналізу літературних текстів.

  h-індекс Google Scholar – 1 (https://scholar.google.com.ua/citations?user=XFG0WTUAAAAJ&hl=ru)

  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3413-785X

  Researcher ID: ABF-6260-2021

  Основні публікації:

 • Zhornokui Uliana, Kondratiuk Lesia. The Diversity of Polish Poetry in Hryhoriy Kochur’s Translations / National Identity in Literary Translations: Studies in Liguistics, Anglophone Literature and Cultures / Ed. by Barciński Łukasz, Kieltyka Robert, Ubermann Agnieszka. – Berlin: Peter Lang, 2019. – P. 103-112.
 • Zhornokui U. The Problem of Blurred Core Binary Oppositions in the Novel All the Light We Cannot See // Accents and Paradoxes of Modern Philology – Vol. 1 (5) – P. 81-95. – https://doi.org/10.26565/2521-6481-2020-5-5
 • Жорнокуй У. Особливості образу абстрактного сліпого (на прикладі роману «Все те незриме світло» Ентоні Дорра) // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – №39, Т.1.– Дрогобич, 2021. – С. 204-211.
 • Жорнокуй У., Ригованова В. Особливості характеротворення персонажів оповідання Чжан Айлін «Почуття, розум» // Science of Europe. - № 84. – 2021.
 • Жорнокуй У. В., Кондратюк Л. М. Переклади Григорія Кочура як зразок тяглості українсько-польського літературного діалогу // Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво («Міжкультурний діалог»): тези доповідей V Міжнародної наукової конференції. Х., ФОП Бровін О. В., 2019. – С. 45-47.
 • Жорнокуй У. В. Танатологічний концепт у романі «Все те незриме світло» Ентоні Дорра // The 7th International scientific and practical conference “Modern science: problems and innovations”(September 20-22, 2020). – SSPG Publish, Stockholm, Sweden. – 2020. – С. 292-297.
 • Zhornokui U. The Polyphony of the Thanatological Concept in the Novel All the Light We Cannot See by Anthony Doerr // Збірник наукових праць ΛΌГOΣ. – 2020. – C. 89-90. – https://doi.org/10.36074/09.10.2020.v3.30
 • Zhornokui U. Characterization Peculiarities of Female Images in the Collection Dream Taken from the Swift’s Beak by Volodymyr Danylenko // Збірник тез доповідей Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання вивчення германських, романських і слов’янських мов і літератур та методики викладання іноземних мов» (25 січня 2021 р.) / Ред. колегія: М. Я. Оленяк (відп. ред.) та ін. – Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2021. – С. 27-31.
 • Zhornokui U., Ryhovanova V. Category of blindness: touches to the problem in the literary context // Пріоритети романської та германської філології: збірник матеріалів XVМіжнародної наукової онлайн-конференції, 18-20 червня 2021 року. Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2021. – С. 30-32.
 • Zhornokui U., Ryhovanova V. Exploring newspaper articles through corpus methods: research patterns review // Наука та суспільне життя України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру (з нагоди 30-річчяпроголошення незалежності України та 25-річчя прийняття Конституції України) : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ.конф. (м. Одеса, 21 трав. 2021 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Т. 1. – С. 690-692.

  Коваленко Наталя Анатоліївна

  Посада - доцент кафедри філософії, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін, Науковий ступінь - кандидат філологічних наук

  Захистила кандидатську дисертацію за темою «Кіммерійська ономастика»

  Наукові інтереси: Соціальна інформація, аналітика соціальних мереж, інформаційні війни, обробка природної мови (NLP), великі дані, data science, data mining, бізнес-аналітика, інновації, венчурний бізнес, стартапи, економічна безпека, прогнозування розвитку технологій, інноваційні освітні технології.

  h-індекс Google https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user...

  ORCID: https://orcid.org/orcid-search/search?searchQuery=...

  Основні публікації:

  • Дяченко Н. П., Александров О. В., Дяченко В. С., Коваленко Н. А. Інноваційний розвиток як передумова зростання суспільної довіри. Інвестиції: Практика та досвід: науково-практичний журнал. 2021. №10. 158 с. С. 103-108.
  • Новаченко Т.В., Александров О.В., Дяченко Н.П., Коваленко Н.А. Ефективність інноваційної політики як передумова зростання суспільної довіри. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 5. URL: http://nayka.com.ua
  • Коваленко Н.А., Дяченко Н.П., Демченко С. О. Становлення інклюзивного громадянського суспільства як механізм узгодження інтересів при формуванні державної політики в Україні// Актуальні проблеми соціального права. Вип. 5: науково-практичний посібник. Збірник матеріалів учасників Всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 2019 р. /за аг. ред.. Іншина М.І., Костюка В.Л., Мельника В.П. Київ: ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2019. С.41-44.
  • Новаченко Т.В., Дяченко Н.П., Іваненко Г.В., Коваленко Н.А. Інформаційно-комунікаційні технології як механізм співпраці органів державної влади та місцевого самоврядування з правоохоронними органами, військовими формуваннями та громадськістю. Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. Одеса. Військова академія. 2020. 534 с. С. 315-316.
  • Новаченко Т.В., Дяченко Н. П., Коваленко Н. А., Слободян В. Впровадження інновацій як основа сталого регіонального розвитку. Інноваційні інструменти забезпечення інвестиційного та інфраструктурного розвитку об'єднаних територіальних громад : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, м. Дніпро, 27 листоп. 2020 р. / за заг. ред. І. А. Чикаренко. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2020. – 368 с. С. 219-222.
  • Дяченко Н.П., Іваненко Г.В., Коваленко Н.А., Новаченко Т.В. Особливості механізмів державного регулювання у сфері інтелектуальної діяльності в контексті співробітництва суб'єктів публічної політики. Розумовські зустрічі: збірник наукових праць / Інститут законодавства Верховної ради України; Сіверський інститут регіональних досліджень. Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2020. Вип. 7. 223 с. С.64–71.
  • Дяченко Н. П., Іваненко Г. В., Коваленко Н. А., Мельник А. Ю. Правові засади міждержавного регулювання у сфері інтелектуальної власності. Розумовські зустрічі: збірник наукових праць. /Інститут законодавства Верховної ради України; Сіверський інститут регіональних досліджень. Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2019. Вип. 6. 208 с. С.56–66.

  Кукса Богдана Владиславівна

  Посада - доцент кафедри філософії, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін

  Гауковий ступінь - кандидат педагогічних наук

  Тема кандидатської дисертації: “Взаємопов'язане навчання монологічного мовлення і письма майбутніх учителів англійської мови з використанням мультимедійних засобів”

  Наукові інтереси: формування міжкультурної компетентності в англомовному спілкуванні.

  Основні публікації:

1.Зміст міжкультурної компетентності у діловому спілкуванні майбутніх фахівців туризму. Вид. “Інноваційна педагогіка”, 2021 - № 36.
2.Структура міжкультурної компетентності в англомовному діловому спілкуванні майбутніх фахівців туризму. Вид. “Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах”, 2021 - № 77.
3.Сучасні дослідження проблеми навчання міжкультурного спілкування ділового спілкування майбутніх фахівців у галузі туризму. Іноземні мови, 2018. - № 4,С. 3 — 8.
4.Система вправ для взаємопов’язаного навчання продуктивних видів мовленнєвої діяльності з використанням мультимедійних засобів / Б.В. Кукса// Український психолого-педагогічний науковий збірник. - Львів : ГО “Львівська педагогічна спільнота”, 2017. - С. 118-121.
5.Конструктивістський підхід до формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців туризму. Науковий журнал : Інноваційна педагогіка. – Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2019.– № 11. Т. (), С. 185-189.
6.Актуальність дослідження системи формування міжкультурної компетентності в англомовному спілкуванні майбутніх фахівців туризму. Науковий журнал : Молодий вчений.Вид. “Молодий вчений”, 2019 - № 5 (69), С. 430-435.
7.Welcome to Ukraine. Modern trends and resources for teachers of foreign languages. American councils for education. - Sep. 2017, issue 15,P. 40-45.
8.My day off.. Modern trends and resources for teachers of foreign languages. American councils for education. - Sep. 2017, issue 15,P. 32-40.Модель організації процесу взаємопов’язаного навчання професійно спрямованого монологічного мовлення й письма майбутніх учителів англійської мови звикористанням мультимедійних засобів / Б. В. Кукса // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки : Серія : Філологічні науки. – Вип. 5. – Луцьк. : Вид-во Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 2011. –С. 176–181.

Горський Сергій Віленович

Посада: доцент кафедри філософії, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін

Науковий ступінь: кандидат соціологічних наук

Вчене звання: доцент


Основні публікації:

 • Горський С.В. Популярний словничок з соціології (в співавторстві) / ред. І.Шевель, В.Танчер, Київ: КНУКіМ, 2016 р. – 80 с.
 • Горський С.В. «Глобалізація людини», Науковий журнал «Молодий вчений» No 4.1 (31.1) квітень, 2016 р. - С. 49-52.
 • Горський С.В. Становлення соціології туризму. Актуальные научные исследования в современном мире. Сб. научных трудов - Переяслав-Хмельницкий. - Вып. 12(20), ч. 3, 2016 –С.109-115 (140 с.)
 • Горський С.В. Сучасна людина у віртуальному світі.Мультиверсум, випуск 9-10 (157-158),Київ 2016 С.- 23-29
 • Горський С.В. «Людина в глобалізованому світі.» Актуальні проблеми філософії та соціології. Випуск 18, Одеса, 2017 - С. 24-27. (156 с.)
 • Горський С.В. «Сучасне місто як віртуальне село». Збірник наукових праць - Міжнародні відносини: теоретичні та практичні аспекти, випуск 1, Київ, КНУКіМ 2018 - С.182-189. (284 с.)
 • Горський С.В. Предмет соціології політики: актуальне наповнення. Політикус № 5 Одеса, Видавничій дім «Гельветика» 2020 С.7-15 (171)
 • Горський С. В. Гольдман Люсьєн / Історія соціологічної думки. Навчально- енциклопедичний словник-довідник / Наук. редактор В.М. Піча, Львів, «Новий Світ-2000», 2020 р. — С.113 (687)
 • Горський С.В. Гюйо Жан Марі / Історія соціологічної думки. Навчально- енциклопедичний словник-довідник / Наук. редактор В.М. Піча, Львів, «Новий Світ-2000», 2020 р. — С.121 (687)
 • Горський С.В. Соціологічне дослідження соціокультурних практик туризму / Соціокультурний аналіз сучасних соціокультурних процесів: колективна монографія. / за наук. ред. В.В. Танчер ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т журналістики і міжнар. відносин. – Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2017. - С.163-181. (287 с.)
 • Горський С.В. Соціальні механізми формування іміджу України / Теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин: вчора, сьогодні, завтра: колективна монографія / за наук. ред. д-ра іст. наук, проф. В. В. Ластовського ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т журналістики і міжнар. відносин. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2017.– С. 311-314. (325 с.)

Соляник Світлана Федорівна


Посада: доцент кафедри філософії, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін

Науковий ступінь: кандидат філософських наук

Вчене звання: доцент

Тема дисертації «Туризм як соціоетичний чинник суспільного життя»

Публікації:

 1. Основи туризмології: навч. посіб. / Кручек О.А., Соляник С.Ф., Гордієнко С.І. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. – 234 с.
 2. Соляник С.Ф. Екологічна етика у системі сучасних ціннісних пріоритетів / С.Ф.Соляник// Наукові записки КУТЕП: Збірник / Редкол.: Пазенок В.С. (голова) та ін. – К. : КУТЕП, 2016. ¬ – Випуск 23. – С. 192-199.
 3. Соляник С.Ф., Кручек О.А. Інклюзивна освіта: аспекти філософського аналізу // Формування інклюзивного громадянського суспільства та імплементація положень Конвенції про права осіб з інвалідністю в Україні: матеріали І-ої всеукраїнської науково-практичної конференції. – К., 2019.
 4. Соляник С.Ф. Туристичне право як об’єкт туристичного аналізу // правове життя сучасної України: у 3 т.: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м.Одеса, 15 трав. 2020 р.) /відп. ред. М.Р.Аракелян. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Т.1. -484 с.
 5. Соляник С.Ф. Технологія фасилітації як один із філософських аспектів впровадження інклюзивної освіти // Формування інклюзивного громадянського суспільства та імплементація положень Конвенції про права осіб з інвалідністю в Україні: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (3 грудня 2020 р.) – К., 2021.
 6. Solianyk S. Digitalization ta informatization vischo school. Цифоровізація та інформатизація вищої школи // Научный журнал «Sciences of Europe» No 72, 2021. – C.47-54.
 7. Соляник С.Ф. «Культурологічні чинники формування професійної культури юриста» // «Інтелектуальна власність і право на шляху до сталого розвитку України»: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (23 квітня 2021). – Київ, 2021.
 8. Соляник С.Ф. Сучасні тенденції інформатизації освіти //«Наука та суспільне життя України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру» (з нагоди 30-ти річчя проголошення незалежності України та 25-ти річчя прийняття Конституції України) матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (21 травня 2021 р.). – Київ, 2021.
 9. Соляник С.Ф. Віртуальна реальність як феномен інформаційного суспільства // Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського. Науковий журнал "Перспективи. Соціально-політичний журнал". Видавничий дім "Гельветика". Випуск №2, 2021 - C. 95-101.

  Падалка Ганна Миколаївна

  Посада - старший викладач кафедри філософії, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін

  Науковий ступінь - кандидат соціологічних наук

  Тема кандидатської дисертації зі спеціальності 22.00.04 – галузеві та спеціальні соціології: «Громадянська компетентність як чинник демократизації державної влади»

  Наукові інтереси: соціальна філософія, філософія права, соціологія права, соціологія молоді, соціологія соціальних комунікацій


  Максимович Наталія Юріївна, старший викладач кафедри філософії, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін

  Наукові інтереси: фізичне виховання молоді

  Публікації:

 • Максимович Н.Ю., Колумбет О.М. Перспективи впровадження педагогічної валеології в освітній процес середньої школи. Освіта і здоровʼя підростаючого покоління. Матеріали Міжнародного симпозіуму. Збірник наукових праць. Київ, 2016:165-172.
 • Максимович Н.Ю. Деякі особливості наукового туризму в Україні. Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 2017:226-230.
 • Максимович Н.Ю., Адирхаєв С.Г. Сучасна технологія виховання студентів з обмеженими можливостями здоровʼя в умовах інклюзивної освіти. Актуальні проблеми соціального права. Київ, 2019; V:67-72.
 • Maximovich N.Y., Kolumbet A.N., BazulyukT.A., DudorovaL.Y., Chernovsky S.M. Efficiency of the bicycle operation under various tactical variants. Physical education of students, 2017;21(5):219–224.


  Кваша Наталія Анатоліївна, старший викладач філософії, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін. кандидат наук в галузі адміністративного менеджменту

  2018 року захистила дисертацію за темою “Інноваційний потенціал наукової діяльності закладів вищої освіти та наукових установ”

  Наукові інтереси: викладання англійської мови у закладах вищої освіти, розвиток наукового роботи у закладах вищої освіти

  Публікації

  1. Кваша Н.А. Впровадження методів оцінювання інноваційного потенціалу в наукову діяльність // Публічне адміністрування: наукові дослідження та розвиток: електронний науковий журнал / Чернігівський національний технологічний університет. Чернігів: ЧНТУ, 2017. №2(4). С. 114-119.

2. Кваша Н.А. Сучасні методи оцінки наукового потенціалу // Державне управління : удосконалення та розвиток. 2018. №1. http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1171
3. Кваша Н.А. Кількісна оцінка наукового потенціалу вищих навчальних закладів // Наукові праці МАУП. №3. 2018 С. 68-70
4. Кваша Н.А. Оцінювання інноваційного потенціалу ВНЗ (на прикладі МАУП). Проблеми модернізації України. Матеріали звітної науково-практичної конференції науковців МАУП «Соціальна практика та теоретико-методологічні засади модернізації України (політичні, економічні та психологічні проблеми)» м. Київ, МАУП, 30 листопада 2017 року. С. 172-174.
5. Кваша Н.А. Деякі аспекти оцінки інноваційного потенціалу ВНЗ. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Право як ефективний суспільний регулятор» м. Львів, 16-17 лютого 2018р. С. 63-64.
6. Кваша Н.А. Забезпечення належної оцінки інноваційного потенціалу ВНЗ. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Сучасні проблеми правової системи та державотворення в Україні. м. Запоріжжя, 23-24 лютого 2018 р. С. 53-56


  Корчемна Марина Яківна, старший викладач кафедри філософії, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін

  Наукові інтереси: правові аспекти безпеки життєдіяльності

  Публікації

  • Teaching the Engineering Graphics of the Applicants for Higher Education by Means of Computer Modeling as a Scientific and Pedagogical Problem.// International Journal of Engineering & Technology. – 7 (4.8) (2018). – p. 454-458
  • Корчемна М.Я. Технологічна компетентність як професійна компетентність майбутнього вчителя технологій/ Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова // Серія 13. Проблеми трудової та професійної підготовки. Випуск 8. – 2017. – № 34. – с. 126-129.
  • Корчемна М.Я. Цінність як елемент діяльності майбутнього вчителя технології / Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова // Серія 13. Проблеми трудової та професійної підготовки. Випуск 8. – 2018. – № 39. – с. 48-49.
  • Зміст поняття «Охорона праці» / Збірник матеріалів учасників Всеукраїнських соціальних програм (заходів) ГО «ВГООІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 2020 р.» // Актуальні проблеми соціального права. Випуск 6. – 2020. – с. 74-78.

  Досенко Анжеліка Костянтинівна

  Посада: доцент кафедри філософії, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін

  Науковий ступінь: кандидат наук із соціальних комунікацій

  Вчене звання: доцент

  Основні публікації:

  • Dosenko A. Amateur Media as a Tool of Ukraininian. Educational System Media and education 2017.Prague. 2017 .P. 35-41.
  • Anzhelika Dosenko, Olga Khamedova, Inha Pohrebniak, Viktoria Crime and Gender: Violence against Women in the Ukrainian Press in the First Half of the Twentieth Century International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) ISSN: 2277-3878, Volume-8 Issue-3, September 2019 Р 6316 -6320
  • Anzhelika Dosenko, Oksana Gerachkovska, Viktoria Shevchenko, Аnastasiia Bessarab Media as a Tool for Forming the President's Image (On the Example of the 2019 Election Process) International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE) ISSN: 2278- 3075, Volume-9 Issue-1, November 2019 pp 1624-1628
  • Dosenko А., I. Pohrebniak, G. Iuksel, A.Synowiec, V. Shevchenko Communication platforms: new positions and appointment International Journal of Management (IJM) Volume 11, Issue 3, March 2020, pp. 294– 303
  • Досенко А. К. Реклама у блогосфері: специфіка існування. Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. № 1, 2016. С 153-156
  • Досенко А. К. Етика аматорських інтернет- медіа: соціальнокомунікацій підхід. Соціальні комунікації: теорія і практика. № 3.8 2016.- С. 47-53
  • Досенко А. К. Блогінг і громадська журналістика: зона дифузності. Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. 2018. № 1 (33). 12-18.
  • Досенко А. К. Становлення інтернет- журналістики в Україні: специфіка, умови розвитку. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія Філологія. Соціальні комунікації.Том 28 (67). № 1. Київ. 2017. C. 53-58.
  • Досенко А. К. Блогінг і громадська журналістика: зона дифузності. Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. № 1, 2018. С 12-18.
  • Досенко А. К Digital- реклама як жанр: етичні параметри реалізації. Образ. № 1 (30), 2019. С. 52–60
  • Досенко А., Погребняк І. Соціальні мережі як комунікаційні платформи. Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. 2019. № 3.103-108. 17. Досенко А. К. Публіцистичний дискурс комунікаційних платформ. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Том 31 (70). № 2. Ч 4, 2020 С. 246-251
  • Досенко А.К. Дискурс комунікаційних платформ: критичний та диджитальний різновиди // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. – 2020. - № 3(43). – С. 72-77.


Новини

2022-06-23

Порядок реєстрації електронних кабінетів для випускників 9-х класів

Алгоритм реєстрації електронних кабінетів для вступу до Фахового коледжу Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ "ОЮА "на основі 9-го класу

Докладніше

2022-06-21

Другий етап підтвердження участі в НМТ

21 червня-7 липня 2022 - другий етап підтвердження участі в НМТ

Докладніше

2022-06-08

Реєстрація на додаткову сесію НМТ

Якщо Ви не встигли заповнити реєстраційну картку до 19 квітня, то Ви можете зареєструватися і взяти участь у додатковій сесії НМТ

Докладніше

2022-06-03

​Оновлена інформація для випускників 11-их класів

​Оновлена інформація для вступників на бакалаврат Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»

Докладніше

2022-05-25

Вступнику до Фахового коледжу Київського інституту інтелектуальної власності та права

Оновлена інформація для вступників до Фахового коледжу Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» у 2022 році

Докладніше

2022-05-18

Нарада з керівниками структурних підрозділів Інституту

Обговорення питань організації освітнього процесу в Київському інституті інтелектуальної власності та права НУ "ОЮА"

Докладніше

2022-05-11

Участь у Міжнародному фестивалі-конкурсі «Прес-весна на Дніпрових схилах 2022»

​Київський інститут інтелектуальної власності та права НУ "ОЮА" взяв участь у онлайн-заходах Міжнародного фестивалю-конкурсу «Прес-весна на Дніпрових схилах 2022».

Докладніше

2022-05-01

Привітання з Днем народження Сергія Васильовича Ківалова

Науково-педагогічний колектив та студенти Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» вітають з Днем народження президента Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА» професора, академіка, Заслуженого юриста України Сергія Васильовича Ківалова.

Докладніше

2022-04-23

Христос Воскрес!

Христос воскрес Великоднє привітання ректора Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ "ОЮА" д.ю.н., проф. Фелика В.І.

Докладніше

2022-04-16

Зміст і структура національного мультипредметного тестування

У межах вступної кампанії 2022 року для вступу на бакалаврат Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» передбачено проведення національного мультипредметного тестування (НМТ)

Докладніше

2022-04-16

ДО УВАГИ ВИПУСКНИКІВ 11-Х КЛАСІВ! НМТ (БЛОК З МАТЕМАТИКИ)

Зміст, структура й оцінювання блоку з математики національного мультипредметного тестування

Докладніше

2022-04-07

До уваги випускників 11-х класів! НМТ (блок з української мови)

Зміст, структура й оцінювання блоку національного мультипредметного тестування з української мови.

Докладніше

2022-04-06

Освітній процес підтримує емоційний стан та гуртує нас для Перемоги

В Київському інституті інтелектуальної власності та права НУ "ОЮА" освітній процес триває в онлайн-режимі

Докладніше

2022-04-03

До уваги вступників 2022 року!

Шановні друзі, війна змінила наші життя, і певні події складно планувати, однак, здобуття вищої освіти є надважливим правом кожного, тому для реалізації цього права у 2022 році Вам необхідно ознайомитись з інформацією, поданою нижче.

Докладніше

2022-02-19

Другий шаховий турнір Відкритого кубку Києва «Гран-прі 64»

У Київському інституті інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» проходить другий шаховий турнір Відкритого кубку Києва «Гран-прі 64»

Докладніше

2022-02-16

Акредитація ОП Право бакалаврського рівня вищої освіти

21-23 лютого 2022 року у Київському інституті інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія" проходитиме акредитаційна експертиза за спеціальністю 081 "Право" за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

Докладніше