Кафедра конституційного, міжнародного права та публічно-правових дисциплін

Кафедра конституційного, міжнародного права та публічно-правових дисциплін
Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»

Контактні дані:

Адреса: м. Київ, Харківське шосе, 210 (каб. 403, 603)

Електрона пошта: kafedra_ki@onua.edu.ua


Кафедра здійснює науково-дослідно роботу за напрямом "Публічне право та інтеграційний розвиток України: науково-практичний вимір". Мета НДР є розробка науково-практичної концепції публічно-правового забезпечення інтеграційного розвитку України.

Науково-педагогічний склад кафедри:КІВАЛОВ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
- Президент Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія», академік Академії правових наук України, академік Академії Педагогічних наук України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України


ФРАНЦУЗ-ЯКОВЕЦЬ ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА

Посада - завідувач кафери конституційного, міжнародного права та публічно-правових дисциплін

Науковий ступінь - доктор юридичних наук

Вчене звання - доцент

Основні напрями наукових інтересів -проблеми теорії та історії держави і права, парламентаризм, права та свободи людини і громадянина та механізми їх захисту.

Тема кандидатської дисертації - «Забезпечення конституційно-правового статусу людини і громадянина в Україні» (2007р.)

Тема докторської дисертації - «Конституційно-правові засади бікамералізму в сучасних європейських країнах» (2020р.)

Список основних праць:

 • Француз-Яковець Т.А. Конституційні основи бікамералізму в сучасних державах Європи: порівняльні аспекти. Монографія. – К., 2018. 808с.
 • Frantsuz-Yakovet's T. The main causes of bicameralism. Diplomacy and law: International Scientific Journal. - 2018.- №1(4). - С. 218-225
 • Француз-Яковець Т.А. Парламентаризм в Україні: традиції та виклики сучасності. Наше право. № 2. 2019. С. 5-10.
 • Т. Француз-Яковець. Правові аспекти проведення вакцинації в Україні: між правами особи та інтересами суспільства. “Legal Bulletin”: збірник наукових праць. Вищий навчальний заклад «Університет економіки і права «Крок» та Варшавська економічно-гуманітарна академія. Вип. 5-6. К., 2021. С. 8-14.
 • B. Lohvynenko, V. Sezonov, T. Frantsuz-Yakovets Tendencies for the falsification of medical products in Ukraine: general analysis and areas of counteraction. Wiadomosti Lecarskie, 2019. tom LXXII, Nr 12cz. II P. 78-83
 • Oksana M. Myronets, Ivan D. Danyliuk, Nataliia M. Dembytska, Tetiana A. Frantsuz, Maryna O. Dei Current Issues and Prospects of Modern Higher Legal Education in Conditions of the Fight against COVID-19. Instituto de Estudios Politicos y Derecho Publico "Dr. Humberto J. La Roche" de la Facultad de Ciencias Juridicas y Politicas de la Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela/ Cuestiones Politicas. Vol. 37, № 65 Julio Decembre, 2020 P. 438-456
 • Француз-Яковець Т.А., Шевченко А.Є. Проблема абсентеїзму в контексті кризи сучасного парламентаризму. Ірпінський юридичний часопис №1, 2021. С. 23-31
 • Anatolii IE. Shevchenko, Tetiana A. Frantsuz-Yakovets, Serhii V. Kudin Mykhaylo P. Kunytskyy, Natalia A. Zahrebelna. Problems of determing the structure of the principles of legal responsibility. Estudios Economia Aplicada/ Volumen: 39-2 /ISSN: 1133-3197/ 2021. P. 3-14
 • Француз-Яковець Т.А. Окремі аспекти методології дослідження проблем конституційної теорії і практики бікамералізму. Правове життя сучасної України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 17 травня 2019р.). Одеса: Гельветика, 2019. Т.1. С. 330– 333
 • Француз-Яковець Т.А. Роль і місце парламенту в державно-правовому процесі України та Республіки Білорусь. Правничий вісник Університету "КРОК". Вип. 30. 2018. С. 56-62.
 • Француз-Яковець Т.А. Окремі аспекти взаємодії законодавчої і виконавчої гілок влади: досвід Французької республіки/ Правничий вісник Університету "КРОК". 2017. Вип. 27. С.28-32.
 • Француз-Яковець Т.А. Теоретико-правові аспекти формування етичних засад професійної діяльності юриста у країнах Європейського Союзу. Правничий вісник Університету "КРОК". 2017. Вип. 29. С. 53-57
 • Француз-Яковець Т.А. Окремі аспекти еволюції бікамералізму. Правничий вісник Університету "КРОК". 2017. Вип. 28. С. 32-40


Сидор Вікторія Дмитрівна

Посада - професор кафедри конституційного, міжнародного права та публічно-правових дисциплін

Науковий ступінь -доктор юридичних наук

Вчене звання- професор

Сфера наукових інтересів - земельне, аграрне, екологічне право, методологія юриспруденції

Тема кандидатської дисертації - Правові засади застави земельних ділянок сільськогосподарського призначення в Україні (захист 2005 р.)

Тема докторської дисертації - Теоретичні проблеми розвитку земельного законодавства України (захист 2012)

Список основних праць:

 • 1. Sydor V. Informatization and digitalization of land relations in Ukraine: problems and prospects. Journal of Law and political sciences. March 2020. Volume 23 Issue 2 p. 209-232. Accession number: WOS: 00054619090000
 • 2.Kostytsky V., Sydor V., Kostytska I. Legal support for the use of natural therapeutic resources in sanatorium and resort treatment of the population. Запорізький медичний журнал. Том 21, № 6 (117), 2019. С. 802-807. (DOI https://doi.org/10.14739/2310-1210.2019.6.18603)
 • 3. Сидор В.Д. Амбівалентність концепцій права власності на землю: фактичне право, юридична абстракція чи відповідальність? Право України. 2020. № 5. С. 106-115. (DOI http://doi.org/10.33498/louu-2020-05-106)
 • 4. Sydor V. Prospects of Codification of Environmental Legislation of Ukraine. Екологічне право України: науково-практичний журнал. 2019. Вип. 4. C. 37-41. (DOI https://doi.org/10.37687/2413-7189.2019.4.6)
 • 5. Сидор В.Д. Апроксимація екологічного законодавства України до права ЄС: аналіз міжнародної та національної правової бази. Історико-правовий часопис. 2019. № 1 (13). С. 29-33.
 • 6. Сидор В.Д. Оцінка впливу на довкілля: закон працює, проблеми залишаються. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 6. С. 142-146.
 • 7. Сидор В.Д. Правове забезпечення наближення аграрних товаровиробників до вимог Європейського Союзу. Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». 2018. Вип. № 2. С. 48-157.
 • 8. Сидор В.Д. Правові передумови заборони захоронення неперероблених твердих побутових відходів Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». 2018. Вип. № 4. С. 208-217.
 • 9. Сидор В.Д. Концепт вирішення суспільних проблем сталого розвитку в екологічних та земельних відносинах. Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». 218. Вип. № 1. С. 130-139.
 • 10. Сидор В.Д. Вплив реформи децентралізації влади на правове регулювання земельних відносин. Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». 2017. Вип. № 3. С. 92–99.
 • 10. Сидор В.Д. Правовий режим новоствореного Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». 2017. Вип. № 2. С. 184–192.