Діяльність Університету

Київський університет інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» - є окремим видом установи, яка є юридичною особою.

Освітня, наукова та виховна діяльність в Університеті здійснюється державною мовою відповідно до вимог Конституції України та законів України. Діловодство в Університеті ведеться державною мовою. Інститут є неприбутковою установою.

Університет є юридичною особою з дня його державної реєстрації та відповідно до законодавства України веде самостійний майновий баланс, володіє майном і коштами, відкриває розрахункові, валютні та інші рахунки в банківських установах. Інститут має печатку із своїм найменуванням, користується символікою, штампами, бланками та іншими реквізитами юридичної особи згідно з чинним законодавством, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і мати обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді.

Діяльність Університету як вищого навчального закладу провадиться на принципах:

1) автономії та самоврядування;

2) розмежування прав, повноважень і відповідальності Учасників, державних органів та органів місцевого самоврядування, до сфери управління яких належить Інститут та його відокремлені підрозділи, органів управління Інституту та його структурних підрозділів;

3) поєднання колегіальних та єдиноначальних засад;

4) незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій.

Університет провадить свою діяльність відповідно до Конституції України, законів України «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Цивільного і Господарського кодексів України та інших нормативно-правових актів, чинних міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України та Статуту Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія" (редакція від 19.09.2022р).

Основні завдання Університету:

1) провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття особами вищої освіти, фахової передвищої освіти, професійно-технічної освіти та інших видів освіти, відповідного ступеня за обраними ними спеціальностями.

2) провадження наукової діяльності шляхом проведення наукових досліджень і забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу, підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації і використання отриманих результатів в освітньому процесі;

3) участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави через формування людського капіталу;

4) формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах;

5) забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, наукової та інноваційної діяльності;

6) створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу їхніх здібностей і талантів;

7) збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства;

8) поширення знань серед населення, підвищення освітнього і культурного рівня громадян;

9) налагодження міжнародних зв’язків та провадження міжнародної діяльності в галузі освіти, науки, спорту, мистецтва і культури;

10) вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці;

11) інші завдання.

Матеріально-технічну базу та фінанси Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» складають основні фонди, оборотні кошти та інші матеріальні і фінансові цінності, вартість яких відображається на самостійному балансі.

Університет самостійно володіє, користується та розпоряджається коштами і майном, придбаним за рахунок надходжень, одержаних внаслідок господарської або науково-дослідної діяльності, а також за рахунок благодійних і добровільних внесків фізичних та юридичних осіб.

Університет самостійно організує ведення оперативного та бухгалтерського обліку, веде статистичну звітність згідно з установленими нормами, подає її в установленому порядку до органів, яким законодавством України надано право контролю за відповідними напрямами діяльності, забезпечуючи своєчасний та повний облік і зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей, що надходять з усіх джерел, їх цільове використання з поданням відповідних звітів, встановлених законом, до відповідних державних органів. Інститут звітує про використання та надходження коштів. Кошторис закладу вищої освіти у 2021 році не розроблявся, у зв"язку із започаткуванням освітньої діяльності.

Університет самостійно розпоряджається доходами та іншими надходженнями, одержаними від надання дозволених законодавством України платних послуг. Таке розпорядження включає в себе право відкривати поточні та депозитні рахунки в банках, збереження коштів на депозитних рахунках банків, право придбання майна та його використання на підставі договорів тощо.

Університет має право на користування пільгами по сплаті податків, зборів, митних платежів, інших платежів до державного та місцевих бюджетів, що встановлені для вищих навчальних закладів Податковим Кодексом та іншими актами законодавства.

В університеті функціонує 6 кафедр: кафедра конституційного, міжнародного права та публічно-правових дисциплін; кафедра адміністративного права, інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін; кафедра кримінального права, процесу та криміналістики; кафедра філософії та психології; кафедра іноземних мов, філології та журналістики; кафедра кібербезпеки, інформаційних технологій та економіки. Структурними підрозділом Університет є Фаховий коледж, Івано-Фнківський фаховий коледж та Чернівецький фаховий коледж. Ректор Університету щорічно звітує про діяльність закладу освіти.

Освітній процес забезпечує висококваліфікований наково-педагогічний колектив (рейтинг-2022).

Новини

2024-04-19

До Університету завітали учні 9-х класів школи №160

До Університету завітали учні 9-х класів школи №160

Докладніше

2024-04-19

Відвідування зі студентами Верховного Суду

Відвідування зі студентами Верховного Суду

Докладніше

2024-04-17

17 квітня 2024 року проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Теоретичні та праксеологічні аспекти реалізації психолого-педагогічних наукових досліджень в умовах воєнного стану»

17 квітня 2024 року проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Теоретичні та праксеологічні аспекти реалізації психолого-педагогічних наукових досліджень в умовах воєнного стану»

Докладніше

2024-04-16

До Університету завітали учні 11 класу школи №160

До Університету завітали учні 11 класу школи №160

Докладніше

2024-04-15

Проведено бінарне заняття в рамках навчальної дисципліни «Кримінально-виконавче право»

Проведено бінарне заняття в рамках навчальної дисципліни «Кримінально-виконавче право»

Докладніше

2024-04-05

До нас завітали учні 11 класів

До нас завітали учні 11 класів

Докладніше