Спеціальність 081 «Право» молодший бакалавр

Право - це освітня програма спеціальності 081 «Право», яка передбачає підготовку спеціалістів та забезпечує знання засад і доктрин національного права, а також змісту правових інститутів таких фундаментальних галузей права, як: конституційне право, адміністративне право і адміністративне процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне право, трудове право, кримінальне і кримінальне процесуальне право.

ФОРМА НА ВСТУП АБІТУРІЄНТА

Про спеціальність 081 «Право»

Програма спеціальності 081 «Право» орієнтована на надання юридичної освіти із широким доступом до працевлаштування та подальшого навчання; забезпечення формування та розвитку загальних та професійних компетентностей у галузі права, що передбачає широкі можливості реалізації зайнятості та розвитку кар’єри, засновані на отриманих здобувачами вищої освіти знаннях у галузі права.

Мета освітньої програми: Сформувати у здобувачів вищої освіти здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі права або у процесі навчання, що передбачає застосування правових доктрин та принципів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Чому варто обирати цю спеціальність?

Фаховий молодший бакалавр з права володіє компетентностями, необхідними для розуміння природи і функцій права, змісту його основних правових інститутів, застосування права, а також меж правового регулювання різних суспільних відносин.

Освітня програма

Фахові компетентності спеціальності:

 • Знання основ теорії та філософії права, структури правничої професії та її ролі у суспільстві.
 • Знання історії права та державних інститутів.
 • Знання стандартів правничої професії.
 • Знання міжнародних стандартів прав людини.
 • Знання Конвенції з захисту прав людини та основоположних свобод, а також прецедентної практики Європейського суду з прав людини.
 • Знання засад і доктрин міжнародного публічного права, а також змісту основних міжнародно-правових інститутів.
 • Знання основ права Європейського Союзу.
 • Знання засад і доктрин національного права, а також змісту правових інститутів таких фундаментальних галузей права, як: конституційне право, адміністративне право і адміністративне процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне право, трудове право, кримінальне і кримінальне процесуальне право.
 • Навички реалізації та застосування норм матеріального і процесуального права.
 • Уміння застосувати знання у практичній діяльності при моделюванні правових ситуацій.
 • Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти.
 • Здатність аналізувати правові проблеми та формувати правові позиції.
 • Здатність застосовувати юридичну аргументацію.
 • Здатність виявляти проблеми правового регулювання і пропонувати способи їх вирішення, включаючи подолання юридичної невизначеності.
 • Навички логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх правового характеру і значення.
 • Навички консультування з правових питань, зокрема, можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, належного дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних та конфіденційної інформації.
 • Навички самостійної підготовки проектів актів правозастосування.
 • Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих знань у професійній діяльності.

Програмні результати навчання

Здобувач вищої освіти ступеня вищої освіти фаховий молодший бакалавр зі спеціальності 081 «Право» повинен продемонструвати такі результати навчання:

 • визначати вагомість та переконливість аргументів в оцінці заздалегідь невідомих умов та обставин;
 • здійснювати синтез відповідних концепцій і доктринальних положень публічної політики у контексті аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання;
 • проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел;
 • формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми.
 • давати короткий висновок щодо окремих проблем з достатньою обґрунтованістю;
 • оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему;
 • узгоджувати план власного дослідження і самостійно формувати матеріали за визначеними джерелами;
 • використовувати різноманітні інформаційні джерела для засвоєння складних питань з певної теми;
 • самостійно визначати та формулювати ті питання, з яких потрібна допомога і діяти відповідно до рекомендацій;
 • вільно володіти письмовою та усною державною мовою, правильно вживаючи правничу термінологію;
 • викладати матеріал з певної проблематики таким чином, щоб розкрити зміст основних питань;
 • відтворювати зміст, демонструючи розуміння з основних професійних та суспільних тем;
 • належно використовувати цифрову і статистичну інформацію, отриману з першоджерел та вторинних джерел для своєї професійної діяльності;
 • вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології і бази даних;
 • користуватися комп’ютерними програмами у межах стандартного програмного забезпечення з використанням електронних таблиць, графіків та інших можливостей;
 • працювати в групі як учасник, формуючи власний внесок у виконання завдань групи;
 • демонструвати знання і розуміння щодо визначення основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів функціонування національної правової системи;
 • пояснювати природу та зміст основних правових інститутів та процедур національного права;
 • демонструвати необхідні знання та розуміння суті та змісту основних правових інститутів та норм фундаментальних галузей права;
 • застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки;
 • самостійно підготувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового висновку зробленого у різних правових ситуаціях;
 • надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів урізних правових ситуаціях.


Післядипломні перспективи

Фахівець із кваліфікацією фахового молодшого бакалавра з права може займати первинні посади в органах державної виконавчої та судової влади, місцевого самоврядування, прокуратури, адвокатури, Служби безпеки України, внутрішніх справ, митної служби, в юридичних службах підприємств, установ, організацій тощо.

Продовження освіти:

Можливість навчання за програмою другого рівня за спеціальностями 081 «Право» або спорідненими за бакалаврськими та магістерськими освітньо-науковими/освітньо-професійними програмами вищої освіти.

ГУГЛ ФОРМА НА ВСТУП

Новини

2024-07-11

Закінчується подача електронних заявок до Фахового коледжу

Закінчується подача електронних заявок до Фахового коледжу

Докладніше

2024-07-03

70-річчя Президента університету академіка Сергія Ківалова

70-річчя Президента університету академіка Сергія Ківалова

Докладніше

2024-06-28

Вітаємо з Днем Конституції України!

Вітаємо з Днем Конституції України!

Докладніше

2024-06-28

Вітаємо з Днем Конституції України!

Вітаємо з Днем Конституції України!

Докладніше

2024-06-24

Прийняття до середовища WARN

Прийняття до середовища WARN

Докладніше

2024-06-07

Вручення сертифікатів абітурієнтам

Вручення сертифікатів абітурієнтам

Докладніше

2024-05-30

Відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція

Відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція

Докладніше

2024-05-26

25 травня 2024 року відбувся День відкритих дверей

25 травня 2024 року відбувся День відкритих дверей

Докладніше

2024-05-23

Відкрите засідання студентського наукового гуртка «Ефективний менеджмент»

Відкрите засідання студентського наукового гуртка «Ефективний менеджмент»

Докладніше

2024-05-23

Залучення людей з інвалідністю до процесів прийняття владних рішень

Залучення людей з інвалідністю до процесів прийняття владних рішень

Докладніше

2024-05-19

Наші переможці в конкурсі Творчих розробок

Наші переможці в конкурсі Творчих розробок

Докладніше

2024-05-18

До Університету завітали учні для складання НМТ

До Університету завітали учні для складання НМТ

Докладніше

2024-05-18

День відкритих дверей 25 травня 2024 року о 12:00

День відкритих дверей 25 травня 2024 року о 12:00

Докладніше

2024-05-17

До Університету завітали учні 9-х класів школи 303

До Університету завітали учні 9-х класів школи 303

Докладніше

2024-05-16

Профорієнтаційна зустріч на Вінниччині

Профорієнтаційна зустріч на Вінниччині

Докладніше