Черкаський фаховий коледж

Черкаський фаховий коледж Київського університету інтелектуальної власності і права є закладом фахової передвищої освіти, який забезпечує реалізацію потреб особистості, суспільства і держави в отриманні вищої освіти із здобуттям ступеня фахового молодшого бакалавра.

Черкаський фаховий коледж Київського університету інтелектуальної власності і права відповідно до Стратегії розвитку забезпечує комплексний підхід до вирішення завдань ранньої професійної орієнтації студентів, реалізації принципів ступеневої освіти, забезпечення загальнодержавних і регіональних потреб у кваліфікованих юридичних кадрах, формування нових пріоритетів у підготовці висококваліфікованих юристів до практичної діяльності, що опосередковує входження України в єдиний європейський освітній простір.

Черкаський фаховий коледж створений на підставі рішення загальних зборів учасників Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія" від 16.11.2023 року. Юридична адреса: м. Черкаси, вул. Онопрієнка, будинок 10.

Фаховий коледж проводить освітню діяльність на основі Положення про Черкаський фаховий коледж Київського університету інтелектуальної власності та права. Коледж здійснює свою діяльність на засадах неприбутковості відповідно до свого штатного розпису та кошторису. Освітній процес забезпечують високо-кваліфіковані педагогічні (науково-педагогічні) працівники, які мають відповідну освітню та/або професійну кваліфікацію.

Коледж самостійно організує ведення оперативного та бухгалтерського обліку, веде статистичну звітність згідно з установленими нормами, подає її в установленому порядку до органів, яким законодавством України надано право контролю за відповідними напрямами діяльності, забезпечуючи своєчасний та повний облік і зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей, що надходять з усіх джерел, їх цільове використання з поданням відповідних звітів, встановлених законом, до відповідних державних органів. Коледж звітує про використання та надходження коштів. Кошторис закладу фахової передвищої освіти у 2023 році не розроблявся у зв'язку із відсутністю освітньої діяльності.

Вступ на навчання здійснюється згідно загальноуніверситетських Правил прийому до фахових коледжів Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія", що розроблені відповідно до Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти. Фінансування підготовки здобувачів освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра здійснюється за кошти фізичних або юридичних осібза кошти фізичних або юридичних осіб. Кошторис вартості навчання за відповідними освітньо-професійними програмами фахової передвищої освіти буде розроблений за наслідками ліцензування.

Концепція освітньої діяльності Черкаського фахового коледжу Київського університету інтелектуальної власності і права передбачено надання освітніх послуг у сфері фахової передвихої освіти відповідно до наданих Міністерством освіти і науки України ліцензій на право провадження освітньої діяльності за освітньо-професійними програмами спеціальностей:

Випускники фахового коледжу мають приорітетне право на здобуття вищої освіти за освітньо-професійними програмами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в Черкаському економіко-правовому інституті Київського інституту інтелектуальної власності та права або в Київському університеті інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія" та його навчально-наукових інститутах в м. Чернівці та м. Івано-Франківськ.

Академічна мобільність здобувачів освіти здійснюється на основі двосторонніх договорів між Київським університетом інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» та закладами вищої освіти України та іноземними навчальними закладами країн-партнерів.

Для тимчасового проживання здобувачів фахової передвищої освіти Черкаського фахового коледжу Київського університету інтелектуальної власності та права керівництвом університету укладено договір про співпрацю з Державним навчальним закладом «Черкаський професійний автодорожній ліцей». В закладі фахової передвищої освіти для осіб з особливими освітніми потребами забезпечені умови доступності до навчальних приміщень та умови доступності до приміщень гуртожитку.

Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності закладу освіти на рівні фахової передвищої освіти відповідає ліцензійним вимогам. Усі навчальні кабінети забезпечені сучасним обладнанням, технічними засобами, які необхідні для виконання навчальних планів і програм. Навчально-методичні кабінети містять повний комплекс методичного забезпечення дисциплін: наочне приладдя, нормативні документи, посібники, завдання для виконання практичних і лабораторних робіт тощо. Навчально-методичне забезпечення предметів постійно удосконалюється і доповнюється новими методичними напрацюваннями.

Функціонує бібліотека з читальним залом, яка постійно оновлюється та охоплює весь цикл як професійно-орієнтованих, так і загальноосвітніх навчальних дисциплін. Укладено Договір про співпрацю щодо бібліотечного обслуговування здобувачів з Черкаською гімазією № 9 ім. О.М.Луценка Черкаської міської ради Черкаської області.

Внутрішня система забезпечення якості освіти ЗФПО та моніторинг якості реалізації освітньо-професійних програм дозволяє дозволяють .забезпечити вирішення головного завдання коледжу – підготовки грамотних і впевнених у своїх знаннях фахівців, які завдяки набутій під час навчання професійній підготовці, здатні працювати на благо розвитку держави Україна.

СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Дія загально-університетських Антикорупційної програми, Положення про уповновадену особу з питань запобігання та виявлення корупції та Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу, Правил поведінки, Правил врегулювання конфліктів та заходи протидії булінгу, поширюється на всіх учасників освітнього процесу Черкаського фахового коледжу Київського університету інтелектуальної власності і права у тому числі на науково-педагогічних (педагогічних) працівників, які працюють за договорами підряду, які можуть бути прирівняні до трудових договорів.

Виконуючий обов'язки директора Черкаського фахового коледжу

ГОРСТКА Микола Іванович

18034, м. Черкаси, вул. Онопрієнка, 10

+38(098) 355-59-99

cherkasy.college@gmail.com

Новини

2024-01-01

Вітаємо ФЕЛИКА В.І.

Вітаємо ФЕЛИКА В.І.

Докладніше

2023-12-31

Новорічне привітання

Новорічне привітання

Докладніше

2023-12-24

ПРИВІТАННЯ З РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ від ректора КУІВП ФЕЛИКА Василя Івановича

ПРИВІТАННЯ З РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ від ректора КУІВП ФЕЛИКА Василя Івановича

Докладніше

2023-12-24

Привітання з Різдвом Христовим від Президента КУІВП КІВАЛОВА Сергія Васильовича

Привітання з Різдвом Христовим від Президента КУІВП КІВАЛОВА Сергія Васильовича

Докладніше

2023-12-11

Відкрита зустріч робочої групи освітньої програми «Медіажурналістика та паблік релейшнз»

Відкрита зустріч робочої групи освітньої програми «Медіажурналістика та паблік релейшнз»

Докладніше