Івано-Франківський фаховий коледж

Івано-Франківський фаховий коледж Київського університету інтелектуальної власності і права Національного університету «Одеська юридична академія» є закладом фахової передвищої освіти, який забезпечує реалізацію потреб особистості, суспільства і держави в отриманні вищої освіти із здобуттям ступеня фахового молодшого бакалавра.

Івано-Франківський фаховий коледж Київського університету інтелектуальної власності і права Національного університету «Одеська юридична академія» відповідно до Стратегії розвитку забезпечує комплексний підхід до вирішення завдань ранньої професійної орієнтації студентів, реалізації принципів ступеневої освіти, забезпечення загальнодержавних і регіональних потреб у кваліфікованих юридичних кадрах, формування нових пріоритетів у підготовці висококваліфікованих юристів до практичної діяльності, що опосередковує входження України в єдиний європейський освітній.

Івано-Франківський фаховий коледж створений на підставі рішення Вченої ради Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»№ 6 від 27 квітня 2023 року.

Фаховий коледж проводить освітню діяльність на основі Положення про Івано-Франківський фаховий коледж Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія".

У Фаховому коледжі можна здобути фахову передвищу освіту за спеціальностями:

  • 081 "Право",
  • 121 "Інженерія програмного забезпечення",
  • 035 "Філологія" (ОП Романо-германські мови: переклад у юридичній сфері ділових та бізнес комунікаціях)

Івано-Франківський фаховий коледж розміщується в навчальних корпусах за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 13.

Усі навчальні кабінети забезпечені сучасним обладнанням, технічними засобами, які необхідні для виконання навчальних планів і програм. Навчально-методичні кабінети містять повний комплекс методичного забезпечення дисциплін: наочне приладдя, нормативні документи, посібники, завдання для виконання практичних і лабораторних робіт тощо. Навчально-методичне забезпечення предметів постійно удосконалюється і доповнюється новими методичними напрацюваннями.

Функціонує бібліотека з читальним залом, яка постійно оновлюється та охоплює весь цикл як професійно-орієнтованих, так і загальноосвітніх навчальних дисциплін.

Головне спрямування коледжу – підготовка грамотних і впевнених у своїх знаннях фахівців, які завдяки набутій під час навчання професійній підготовці, здатні працювати на благо розвитку держави Україна.


Директор Івано-Франківського фахового коледжу

Сімків Ігор Володимирович






76006, м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 13

+ 38 (0342) 72-07-78

if.college.kuip@gmail.com

Новини